دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اریکشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۷۲۲۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲اعظم بوجاریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۶۹۴۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۳اعظم محمدیمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۶۰۱۲۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۴الناز رسولیمحمدشهر-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۶۲۷۶۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۵آخوندیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۸۰۳۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۶بهناز محمود آبادیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۶۱۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۷پاییز محققرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۷۸۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۸پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۸۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۹پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۷۷۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۰خوشنوازاسدآباد(همدان)۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۷۰۰۱۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۱راضیه عباسیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۶۶۹۰۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۲زهرا کنعانیهرند۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۶۸۱۴۸۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۳زهرا منبرروتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۸۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۴زینب مرجانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۸۱۳۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۵ساناز واعظیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۷۵۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۶سحر جعفریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۷۶۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۷شیدا تیموریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۷۴۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۸شیما پایندهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۶۵۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۹شیما عبد اللهیاهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۷۳۲۵۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۰فاطمه جعفریقدس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۸۲۲۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۱فرشته حسین زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۷۹۹۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۲محدثه طاهر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۸۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۳محمد شمس تباربابل۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۶۷۲۹۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۴مریم حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۸۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۵مریم نیک پورشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۷۱۱۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۶مونا زارع زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۸۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۷مهسا رحمانیتاکستان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۶۴۳۹۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۸واحدیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۷۰۰۱۶۳۶۳۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۳