دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ تا ۴ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابر۹۴۶۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲ابراهیم نژاد۹۴۶۹۴اهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۷۷۰۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳اتحادی۹۴۸۴۵لاهیجان-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۰۲۵۵۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴اخوت۹۴۷۵۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۳۶۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵اسدیان۹۴۶۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۶اکوان۹۴۷۵۸جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۰۱۷۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۷امیر۹۴۶۶۲فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۵۷۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۸باقری۹۴۶۹۱میانه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۷۷۷۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۹بلوکی۹۴۷۵۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۸۹۰۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۰پناهی۹۴۸۲۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۶۹۶۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۱جلالوند۹۴۲۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۰۰۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۲حسن پور۹۴۷۵۷رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۶۸۲۴۳۸۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۳حسینیان۹۴۷۷۸ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۵۵۵۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۴خاندانی۹۴۸۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۵خدایار۹۴۶۹۵سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۸۶۵۰۴۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۶خراسانی۹۴۸۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۷خلیلی۹۴۷۵۶ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۷۸۲۵۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۸داداخواه۹۴۸۴۷گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۶۵۰۳۷۵۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۹داروگری۹۴۸۳۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۷۵۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۰دانشپور۹۴۸۴۱ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۹۰۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۱درویشی۹۴۶۵۳آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۹۸۵۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۲دهقانی۹۴۷۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۴۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۳رفعیی۹۴۵۷۱پردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۰۳۷۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۴روعی۹۴۸۳۲مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۱۳۷۰۳۹۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۵زاهدی۹۴۶۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۶سعادت نیا۹۴۷۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۹۹۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۷سعیدی۹۴۸۲۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۱۴۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۸سلطانی۹۴۶۹۳فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۶۷۰۰۸۸۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۹شمس تبار۹۴۶۹۹بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۲۰۵۰۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۰شیرخایی۹۴۷۵۲دماوند۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۶۶۲۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۱صبوری۹۴۶۳۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۴۶۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۲صید مرادی۹۴۶۵۹سرپل ذهاب۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۷۹۰۰۶۷۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۳عطایی۹۴۸۲۱چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۲۵۲۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۴غفاری۹۴۶۶۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۹۹۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۵فاضل مقدم۹۴۶۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۶فدایی۹۴۸۳۶دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۶۷۵۰۳۷۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۷فلاح۹۴۶۸۹سنگر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۲۴۰۴۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۸قاسمی۹۴۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۹کریمی۹۴۸۴۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۴۵۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۰گرامی۹۴۷۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۱محتشمی۹۴۸۴۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۲۲۰۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۲محمدی۹۴۸۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۱۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۳محمودی۹۴۸۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۴مرادی۹۴۷۷۴جعفر آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۶۷۴۵۵۶۷۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۵مرادی۹۴۸۲۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۵۴۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۶موسیوند۹۴۴۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۷میرزایی۹۴۶۴۱رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۲۳۲۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۸میرشفعیی۹۴۶۶۰ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۱۳۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۹نامداری۹۴۶۹۰شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۹۷۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۰نجارزاده۹۴۷۴۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۵۶۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۱نوروزی۹۴۷۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۱۶۷۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۲نوری۹۴۶۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۱۴۶۰۰۰۰۰۱۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۳نیک نگر۹۳۹۳۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۳۵۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۴وکیلیسنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۳۴۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۵هزبری۹۴۴۵۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۶۸۵۲۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۶یحییایی۹۴۸۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۷یعقوب زاده۹۴۷۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۱۵۶۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵