دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابدار۷۸۱۶۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۷۹۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲احمدی۷۸۱۰۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۲۲۸۰۰۶۳۶۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳اذری۷۸۲۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۹۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴اسدالهی۷۷۸۰۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۲۱۸۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵اسماعیل پور۷۸۲۲۹رباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۳۹۴۵۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶اقاسی۷۷۵۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۳۲۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷اقائی۷۸۲۵۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۷۱۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸اکبریان۷۸۱۴۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۵۴۳۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹امیدیان۷۸۲۲۷گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۲۹۳۲۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۰امیری۷۸۱۹۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۸۵۷۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۱امیری۷۸۲۲۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۱۴۹۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۲ایران منش۷۸۱۷۸دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۷۴۵۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۳باقری۷۵۶۲۳اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۵۰۰۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۴بحری زاده۷۸۱۲۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۰۴۷۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۵بحرینی۷۷۹۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۲۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۶بختیاری۷۸۱۳۵دماوند۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۸۱۴۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۷بهادری۷۸۲۳۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۶۷۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۸بیرام زاده۷۸۱۵۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۶۱۲۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۹بیگدلی۷۸۱۴۸کرسف۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۰۸۰۷۴۵۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۰پارسا۷۸۱۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۶۵۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۱پوربابایی۷۸۲۱۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۸۷۹۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۲پیمانی۷۸۰۱۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۴۱۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۳ترکمن۷۷۹۸۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۷۲۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۴توبه۷۷۹۳۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۱۹۲۰۰۰۵۶۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۵جعفرپور۷۸۲۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۳۷۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۶جعفری۷۸۲۱۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۵۲۱۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۷جعفری۷۸۲۷۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۸۳۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۸جلیلوند۷۸۱۲۵تویسرکان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۳۰۷۷۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۹حجتی واعظ۷۸۱۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۵۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۰حسین زاده۷۸۱۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۴۷۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۱حسینی۷۸۲۶۳سورک۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۳۴۰۷۴۸۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۲حسینیان۷۸۱۴۰زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۷۵۶۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۳خاتمی۷۶۸۸۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۱۶۰۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۴خدادادی۷۸۲۴۸مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۲۴۹۵۰۰۵۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۵خلیلی۷۸۱۰۰اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۸۸۰۰۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۶خواجه نوری۷۸۱۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۱۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۷داگشائی۷۸۰۱۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۲۵۰۲۰۰۰۸۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۸دل قوی۷۸۲۷۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۱۰۶۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۹دهقان۷۷۴۸۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۵۵۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۰رجبی۷۸۱۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۷۶۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۱رحیمی خوشمکانی۷۸۲۳۱یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۴۹۵۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۲ردایی۷۸۲۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۲۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۳رستمی۷۸۲۶۷هرسین۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۷۳۵۰۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۴رسولی۷۸۲۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۴۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۵روحیان۷۸۱۸۷ملایر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۴۳۱۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۶رئیسی سرتشنیزی۷۸۲۷۲شلمزار۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۴۲۰۵۸۸۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۷زربخش۷۷۹۲۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۲۷۱۷۰۴۴۷۱۲۷۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۸زنده باد۷۸۲۳۵برازجان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۶۸۷۵۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۹زینلی۷۸۲۳۹انار۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۶۳۳۷۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۰سالمی۷۸۱۷۴صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۵۱۱۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۱سلامی۷۸۱۹۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۲۱۷۲۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۲سلطانی۷۸۲۰۷تیران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۰۱۵۵۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۳سلیمانی۷۸۲۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۹۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۴سلیمی۷۸۱۴۱قم۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۶۹۸۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۵سلیمی۷۸۲۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۵۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۶سیاری۷۸۲۴۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۱۱۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۷سیل سپور۷۸۱۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۵۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۸شهامت۷۷۰۹۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۹۹۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۹شیرازیان۷۸۱۶۵قم۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۸۲۵۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۰شیرسوار۶۶۷۸۲زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۸۶۸۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۱شیروانی۷۸۰۵۱ساری۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۶۴۴۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۲صفار۷۸۲۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۰۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۳طالع نسب۷۸۲۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۱۸۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۴طاولی۷۸۲۵۳دماوند۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۲۳۸۷۰۳۹۷۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۵طحانی۷۸۲۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۹۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۶عابدینی۷۸۱۹۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۶۰۱۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۷عالی۷۸۱۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۳۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۸عبداله پور۷۸۱۴۶خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۳۶۲۲۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۶۹عطاپور۷۷۹۰۸دماوند۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۱۵۹۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷۰علوی فر۷۸۲۰۳سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۳۳۰۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷۱علیخانی۷۸۱۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۱۹۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷۲علیزاده متقی۷۸۲۲۱مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۰۲۶۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷۳فاطمی۷۸۱۳۳اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۱۸۱۲۰۸۹۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷۴فلاحی۷۸۲۶۶بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۹۳۷۵۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷۵قاسمی نژاد۷۸۱۵۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۹۵۹۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷۶قدرتی۷۸۲۲۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۱۷۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷۷قربانعلی زاده۷۸۱۸۶رودسر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۱۳۸۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷۸قشقایی فر۷۸۱۷۲کاشان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۹۰۵۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷۹قلی پور۷۸۲۴۷یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۴۰۹۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸۰قلی زاده۷۸۲۴۹عجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۸۰۴۰۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸۱قلی نژاد۷۸۱۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۰۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸۲کردجزی۷۸۲۶۴گرگان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۰۳۷۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸۳کرمزاده۷۸۱۵۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۰۶۹۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸۴گلابی۷۸۲۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۷۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸۵لطفی۷۸۲۲۲شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۸۹۰۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸۶ماسوریانی فرد۷۸۱۸۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۴۴۲۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸۷مجاهدی۷۸۰۹۶ساری۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۵۸۶۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸۸محسنی۷۸۱۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۰۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۸۹محمدی کیا۷۸۱۴۳پاوه۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۳۱۸۵۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹۰محمودی مهر۷۵۴۶۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۲۰۶۵۰۶۳۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹۱مرادی۷۸۱۷۵ازنا۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۶۲۳۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹۲مشهدی۷۸۱۹۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۹۸۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹۳مشیدی۷۸۱۹۶شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۷۷۸۰۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹۴موسوی۷۸۲۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۳۸۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹۵موسوی۷۸۲۳۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۷۰۲۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹۶میرعالی۷۸۱۶۶دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۴۵۲۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹۷ناصریان۷۸۲۴۵آبادان۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۹۰۰۴۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹۸نجفی۷۸۰۵۰خشکبیجار۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۴۶۳۵۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹۹نسیمی۷۸۱۶۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۹۴۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۰۰نورا۷۸۱۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۲۶۱۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۰۱نیارکی۷۸۱۴۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۶۶۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۰۲یگانه مافی۷۸۲۴۴نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۹۷۰۵۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۰۳یگانه۷۸۱۷۹لار۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۸۴۷۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۰۴یوسفی۷۸۲۴۱شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۳۳۹۰۰۸۵۷۵۵۳۳۶۱۸۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۳