دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲و۳ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان زاهدیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۰۵۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲اطهره دهقانییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۰۹۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳افروز اسلامیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۸۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴آتنا صنمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۸۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵آرزو جعفریملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۶۴۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶پازکیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۰۳۲۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷پریسا حقوقی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۸پژوهانقیدار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۵۲۲۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۹دلارام اصغریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۷۵۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۰رضا آقاجانیپیربکران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۷۸۳۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۱رضوان محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۲روستاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۳ریحانه زارعیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۳۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۴زهرا رفیعبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۱۸۱۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۵زهرا سیل سپورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۶زهرا عبدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۷زهرا علاییواجارگاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۹۳۴۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۸زهرا فضلیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۳۳۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۹زهرا قربانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۱۴۴۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۰زهرا کارگراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۱۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۱زهرا گلیجباغستان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۱۸۴۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۲سادات مهاجریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۲۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۳سارا قنواتییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۰۱۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۴سارینا قلی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۵ساعده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۶سپیده سماواتکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۹۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۷سپیده شفیعیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۶۸۳۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۸سینا فرهودیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۲۷۴۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۹شرمان شکوهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۰شفافه احمدیسقز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۴۳۹۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۱شیده جان قرباناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۹۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۲شیما خدادادیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۳۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۳صبا بیگلریانکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۶۸۶۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۴صنم احمد پوراهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۹۳۵۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۵عطیه موحدیانملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۹۹۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۶فاطمه اولیاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۶۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۷فاطمه جاویدانبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۴۶۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۸فاطمه حسین زادهخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۵۰۱۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۹فاطمه زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۱۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۰فاطمه قدسصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۰۵۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۱فاطمه هاشمیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۵۷۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۲فاطمه هلاد مفردکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۴۰۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۳فائزه شاکری نژادشازند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۰۸۳۵۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۴فرزانه رضاییکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۱۲۳۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۵فرشته بختیاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۶فرشته درخشانازنا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۴۵۶۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۷فریبا رضوانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۴۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۸کوثر صباغیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۲۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۹لیلا میر فندرسکیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۳۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۰ماریا بیهقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۳۴۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۱مبشره عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۲محبوبه حاجی تباربهنمیر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۵۵۲۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۳محمد خلیفهآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۲۳۹۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۴محمد شیخزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۳۸۸۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۵محمد صابر توکلیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۶۶۶۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۶مرجان عسکریقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۰۹۱۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۷مرجان عسکریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۸مریم اسماعیلیبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۸۱۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۹مریم مهراب زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۷۲۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۰مریم میرزاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۲۳۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۱معصومه سمیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۲منیره فرجیباقر شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۲۹۵۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۳مهدی مراد یتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۴مهدیه کاظمیبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۷۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۵مهسا شادمانرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۷۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۶میثم داسمهبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۰۷۱۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۷نازیلا زاده حسینتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۸۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۸نرگس مزد برشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۵۷۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۹هانیه امامیهپیربکران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۸۹۳۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷۰هدیه احد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷۱یاسسمین مزرعهقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۹۷۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷۲یاسمن تاجیکورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۴۱۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴