دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ و ۲۰ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۴۴۵۹کوهبنان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۰۹۵۲۰۷۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲امامیکازرون۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۷۶۱۰۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳امرجی۱۰۴۵۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۹۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴امیدی۱۰۴۴۶۶گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۷۲۸۰۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۵امیری۱۰۴۴۶۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۹۹۵۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۶ایرانپور۱۰۴۴۷۲طبس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۸۰۷۷۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۷بالسینی۱۰۴۴۷۴شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۸۸۳۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۸پیری۱۰۴۴۹۱زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۷۵۰۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۹جاویدی۱۰۴۴۹۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۹۲۰۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۰جلیلوند۱۰۴۴۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۷۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۱جلیلیان۱۰۴۴۰۱گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۱۱۰۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۲حامد۱۰۴۲۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۸۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۳حسینی۱۰۴۴۶۹بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۹۵۲۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۴حمامی۱۰۴۲۸۶کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۰۳۰۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۵حمیدی۱۰۴۳۹۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۷۸۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۶خیری۱۰۴۴۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۶۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۷دشتی۱۰۴۴۷۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۶۳۷۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۸زاده۱۰۴۵۰۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۶۶۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۹سروش۱۰۴۴۶۰شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۸۶۲۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۰شکیبا۱۰۴۵۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۷۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۱شهریان۱۰۴۴۹۳نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۰۷۳۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۲طاهری۱۰۴۵۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۹۱۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۳طیبی۱۰۴۴۹۷بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۸۱۸۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۴عطائیان۱۰۴۳۷۷ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۹۰۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۵علیزاده۱۰۴۵۲۵رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۹۳۱۲۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۶غفاری۱۰۴۳۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۰۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۷فضل الهی۱۰۴۵۲۲فردوسیه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۰۶۳۰۳۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۸فلاح شجاعیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۷۹۳۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۹فلاحی۱۰۴۵۲۳کوهدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۶۸۱۲۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۰فیضی۱۰۴۴۷۳بوکان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۷۷۱۷۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۱قدری۱۰۴۴۹۲بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۹۶۳۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۲قمشه۱۰۴۵۱۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۷۰۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۳کرمانی نژاد۱۰۴۴۷۵بادرود۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۸۵۱۵۸۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۴کریمیان۱۰۴۳۷۰قم۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۸۷۳۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۵کشن فلاح۱۰۴۴۶۴هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۰۲۰۰۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۶مجیدی۱۰۴۴۷۱سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۶۷۰۵۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۷محامد۱۰۴۴۸۱دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۷۱۷۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۸مرادی۱۰۴۳۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۹۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۹مرادی۱۰۴۴۶۷بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۶۹۲۰۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۰ملک زاده۱۰۴۳۸۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۱۲۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۱مویدی۱۰۴۴۸۶سرخرود۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۱۰۹۷۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۲مهدی۱۰۴۴۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۶۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۳مهرابیانی۱۰۴۵۰۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۰۱۹۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۴مهراد صدر۱۰۴۴۵۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۸۹۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۵میرزایی۱۰۴۴۵۴ورامین۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۰۵۲۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۶نریمانی۱۰۴۴۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۹۷۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۷نکویی۱۰۴۴۹۸یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۸۳۰۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۸نوری زاده۱۰۴۴۸۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۰۴۱۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۹نیازی۱۰۴۴۸۰ایور۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۳۰۸۴۵۹۴۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۵۰هاشمی۱۰۴۴۸۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۸۲۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۵۱هیاریان۱۰۴۴۸۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۷۰۱۲۶۵۹۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۱