دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام پناهیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۶۲۲۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲الهام صلواتیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۳۹۹۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۵۱۱۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۴الهه دهقانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۷۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۵الهه یونسیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۷۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۶پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۶۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۷حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۶۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۸راضیه بهزاد نژادرودسر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۶۰۷۱۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۹رمضانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۶۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۰رویا ابراهیم پورآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۴۰۹۶۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۱ریحانه شریعتیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۵۴۱۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۲زهرا برکتبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۵۸۳۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۳زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۴۶۳۲۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۴زهرا عرب پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۷۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۵زهرا فعله مطلقمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۵۲۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۶زینت نیک بخ تتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۷۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۷سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۶۳۰۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۸شیوا برادرانبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۴۱۴۰۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۹صادق نوذرپورایذه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۵۵۳۹۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۰عارفه اردکانیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۴۴۳۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۱عطیه اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۷۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۲فاطمه جعفریقدس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۶۱۶۱۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۳فاطمه جنادلهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۵۷۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۴فاطمه گلمحمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۵۳۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۵کبری ابراهیمیبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۵۹۶۴۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۶کوثر بواناتیبوانات۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۴۸۶۹۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۷محبت حبیبیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۴۹۱۰۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۸محبوبه رادمهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۶۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۹محسن اخوتشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۴۲۶۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۰مرضیه نبیونیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۶۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۱معصومه کیخواهگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۳۸۵۶۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۲مهدیه بدتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۷۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۳نادر رستم زادهدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۵۶۲۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۴ناهید گلمکانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۵۰۰۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۵ناهید نداییگرمی۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۴۳۸۱۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۶نرگس غیب پرورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۴۷۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۷نوش زاد یگانهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۶۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۸یاسمن رفیعیانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۳۰۰۱۴۵۳۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۰