دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ تا ۲۱ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۰۱۵۶۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۰۸۹۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲احمدیتهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۸۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳ارون۱۰۱۵۵۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۰۵۷۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۴بلدی۱۰۱۵۶۳فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۸۸۸۷۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۵پوذاخوندی۱۰۱۶۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۱۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۶جاجیعلی۱۰۱۶۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۹۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۷جسنی۱۰۱۶۲۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۹۶۸۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۸جهانگیر۱۰۱۵۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۳۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۹حاجی زاده۱۰۱۶۲۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۹۵۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۰خزایی۱۰۱۶۲۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۱۶۹۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۱خسروی۱۰۱۵۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۱۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۲خسروی۱۰۱۶۱۳رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۹۷۹۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۳داودی۱۰۱۶۰۷سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۲۲۷۵۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۴راعی۱۰۱۶۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۰۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۵رستمی۱۰۱۶۲۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۲۰۶۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۶رفیعی۱۰۱۶۱۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۰۱۴۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۷زیدابادی۱۰۱۵۵۴سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۱۸۰۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۸ساداتی۱۰۱۵۹۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۰۹۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۹سالاری۱۰۱۵۵۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۹۰۴۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۰سالمی۱۰۱۶۱۷صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۱۴۷۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۱سجادی فر۱۰۱۵۵۵نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۳۰۷۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۲سیافی۱۰۱۵۹۹ملارد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۱۵۸۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۳شمسی۱۰۱۶۲۷محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۲۳۸۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۴شمشیری۱۰۱۶۰۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۰۷۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۵صفرپور۱۰۱۵۲۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۰۳۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۶طهرانی۱۰۱۵۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۳۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۷عبدی۱۰۱۵۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۹۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۸عزیزی۱۰۱۵۵۳رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۲۶۰۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۹علی نیا۱۰۱۶۱۲بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۲۱۶۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۰غلامی۱۰۱۵۲۷مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۹۴۷۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۱فرزان۱۰۱۶۱۸ملایر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۲۹۲۷۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۲فیضی مقدم۱۰۱۶۰۲لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۱۷۰۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۳قربانپورکامی۱۰۱۵۶۴بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۹۸۰۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۴قربانی ریزی۱۰۱۵۹۴زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۰۲۵۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۵قلاوندی۱۰۱۵۵۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۰۶۸۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۶کریمی۱۰۱۵۲۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۲۷۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۷کشاورز۱۰۱۵۲۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۱۹۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۸کمالی۱۰۱۵۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۲۴۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۹گودرزی۱۰۱۵۹۱سمنان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۰۴۶۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۴۰گودرزی۱۰۱۶۰۶بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۲۸۲۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۴۱لشنی۱۰۱۶۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۱۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۴۲محمدی فرد۱۰۱۶۱۰بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۱۰۴۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۴۳معتمدی۱۰۱۶۲۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۹۱۴۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۴۴نجفی۱۰۱۶۲۵بومهن۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۸۹۹۰۷۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۴۵نور۱۰۱۶۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۷۰۰۹۲۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۲