دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ و ۱۹ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۸۲۴۹بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۸۵۰۵۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲اذری۹۸۱۶۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۲۱۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳اسماعیل زاده۹۸۱۱۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۸۴۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴ال حیدر۹۸۱۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۱۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۵انگار۹۸۱۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۶۱۵۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۶ایرانی۹۸۱۶۶صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۹۴۱۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۷آهنگری۹۸۱۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۶۲۵۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۸باباحاجیان۹۸۱۶۵سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۰۲۹۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۹بناکار۹۸۲۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۰۹۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۰بیگی۹۸۱۶۲فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۲۰۰۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۱پورمعصومی۹۸۱۷۴کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۱۲۰۲۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۲توحیدی۹۸۱۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۰۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۳جعفریان۹۸۲۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۲۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۴جلالیان۹۸۱۱۲انار۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۲۴۳۰۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵جهانیان۹۸۲۴۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۰۸۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۶حقدان۹۸۱۶۸جهرم۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۹۷۳۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۷حمزه دوست۹۸۱۶۰کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۰۳۹۷۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۸حیدری۹۸۲۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۸۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۹خداجویی۹۸۲۶۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۰۶۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۰خلجی۹۸۰۲۰قدس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۲۳۲۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۱رضوی۹۸۲۵۴جهرم۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۹۱۸۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۲سعیدی۹۸۲۴۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۹۸۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۳سمنانی۹۸۱۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۲۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۴شیرازی تهرانی۹۸۱۷۶تیران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۳۲۲۷۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۵صبوری۹۸۰۰۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۳۳۳۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۶صدر۹۸۱۰۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۶۰۴۲۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۷ضیایی۹۸۲۰۲میبد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۱۹۵۵۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۸طاهرخانی۹۸۱۵۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۰۵۱۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۹عباسی۹۸۰۹۷خمام۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۰۴۰۵۰۴۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳۰عباسی۹۸۱۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۹۶۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳۱عبدی۹۸۲۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۸۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳۲علائی۹۸۲۵۹یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۹۹۴۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳۳علی نسب۹۸۰۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۱۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳۴عمادی۹۸۱۱۴شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۲۷۵۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳۵قاسمی نژاد۹۸۱۰۱بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۶۳۶۵۰۶۳۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳۶کامیاب۹۸۱۶۹محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۰۰۷۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳۷کلهر۹۸۱۵۸قدس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۹۵۱۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳۸گل احمدی۹۸۰۰۱خوی۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۳۰۱۲۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۳۹محمدپور۹۸۰۸۹قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۳۱۲۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴۰محمدپور۹۸۱۵۶شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۱۷۴۰۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴۱محمدی۹۸۱۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۸۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴۲محمدیان۹۸۰۹۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۱۱۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴۳محی الدینی۹۶۳۳۱رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۱۴۱۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴۴مرادپور۹۸۱۰۹نقده۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۰۷۲۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴۵مسعودیان۹۸۲۶۰سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۲۵۳۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴۶مظفری۹۸۲۶۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۹۲۹۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴۷ملائکه۹۸۱۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۲۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴۸موذنیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۹۰۸۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۴۹مهدوی۹۸۲۰۱کاشان۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۸۸۲۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۵۰میبدی۹۵۸۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۲۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۵۱میری۹۸۲۵۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۳۴۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۵۲نظری۹۸۱۷۱آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۱۳۱۰۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۵۳نوری۹۸۱۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۱۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۵۴وفادار۹۸۱۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۹۱۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۵۵هاشم زاده۹۸۲۶۳بناب۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۹۳۰۲۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۵۶یعقوب زاده۹۸۰۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۴۴۰۰۸۵۹۹۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۲۰