دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ و ۱۹ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۱۲۱۱۵۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۱۳۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲افتخاری۱۱۳۲۸۹شهریار۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۹۸۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳افتخاری۱۲۰۸۱۳شهریار۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۳۲۳۸۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴امامی۱۲۱۱۹۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۴۲۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵امره۱۲۱۱۸۶قم۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۳۳۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۶ایزدی۱۱۵۸۴۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۸۸۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۷باقری۱۲۱۱۷۶میانه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۴۴۵۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۸پاپی سیاه زاده۱۲۱۱۹۶دزفول۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۷۱۶۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۹پوراشرف۱۲۱۱۹۲دره شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۹۲۲۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۰پورحسین۱۲۱۱۸۸تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۰۰۸۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۱پورقربان نیاکی۱۱۵۲۰۵آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۲۳۱۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۲جعفری۱۲۱۰۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۳جعفری۱۲۱۱۸۱هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۳۱۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۴جمشیدی کیا۱۲۱۰۹۱اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۳۰۳۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۵حجتی۱۲۱۰۷۴قم۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۶۹۹۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۶حسامی۱۲۱۰۹۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۸۵۴۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۷حسنی۱۲۱۱۷۳جعفریه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۳۰۷۶۳۷۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۸حسینی۱۲۰۱۰۰گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۵۳۳۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۹حشمتی۱۲۱۰۹۶قم۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۷۰۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۰حصاری۱۱۳۸۴۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۳۱۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۱حقیری۱۲۱۱۷۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۱۸۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۲خدانواز۱۲۱۰۸۵اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۱۶۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۳داداشپورآمل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۲۴۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۴ذبیحی۱۲۱۰۷۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۲۱۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۵رحمانیان۱۲۱۱۸۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۴۳۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۶رحیمی۱۲۱۱۸۲ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۶۴۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۷رفیعی۱۲۱۰۹۵ری۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۸۷۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۸روستایی۱۲۱۰۸۶شهریار۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۴۳۸۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۹زیوری۱۲۰۱۰۶کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۳۹۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۰سعادت پیشه۱۲۱۱۸۵سوق۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۷۵۷۷۵۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۱سلیمانی۱۲۱۱۸۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۳۱۵۷۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۲شاه علی۱۲۱۰۷۰الیگودرز۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۹۰۱۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۳شاهدادی۱۱۹۹۶۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۳۴۸۶۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۴شیخ زاده۱۲۱۱۵۷ملارد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۰۷۲۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۵صفایی۱۲۱۰۸۸بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۹۹۸۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۶عالی داعی۱۲۱۱۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۵۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۷عباسی۱۱۹۴۴۵بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۹۲۳۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۸عرب۱۲۱۰۸۲بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۵۷۶۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۹عسگر۱۲۱۰۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۰علوی۱۱۳۴۰۷قم۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۶۷۸۹۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۱علیمردان۱۲۱۱۷۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۰۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۲فارسیان۱۲۱۰۷۷ری۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۸۱۶۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۳فاضل مقدم۱۲۱۰۸۱آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۲۰۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۴فیروزی۱۲۱۰۷۲آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۳۱۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۵فیضی مقدم۱۲۱۱۹۸لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۶۰۳۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۶قاسمی۱۰۴۶۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۶۸۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۷قاسمی۱۲۱۱۹۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۲۳۸۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۸کاظمی۱۲۱۱۰۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۷۹۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۹کامجو۱۲۱۱۵۴لار۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۱۷۲۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵۰کریم زاده۱۲۱۰۷۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۹۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵۱گلدار۱۱۲۱۴۶کمالشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۳۳۳۰۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵۲محامد۱۲۱۰۸۹دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۶۸۸۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵۳محمدیان۱۲۱۱۵۰نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۰۳۱۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵۴مرادخانی۱۲۱۱۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۷۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵۵مسدوره سیدین۱۰۵۱۳۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۰۹۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵۶مطهری۱۲۱۱۳۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۴۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵۷مغیث۱۲۱۱۲۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۶۳۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵۸مقصودی۱۲۱۱۷۷اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۱۰۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۵۹منصوری۱۲۱۰۸۴کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۰۲۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۶۰منیری۱۲۱۱۹۳لواسان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۵۸۹۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۶۱موسوی۱۱۹۱۶۱جاجرم۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۱۶۵۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۶۲موسی زاده۱۱۵۲۰۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۸۳۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۶۳ناجیان۱۲۱۱۳۰قم۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۵۸۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۶۴نادری۱۲۱۱۸۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۵۷۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۶۵نصیریاردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۳۵۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۶۶نوروزی۱۲۱۰۹۳نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۲۵۹۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۶۷همتی۱۲۰۸۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۶۸هنرمند۱۲۱۱۲۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۶۹۹۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۰