دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسانیزابل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۸۱۶۳۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲اعظم ایزدی مهراندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۳۲۲۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳اعظم کیخوازابل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۸۰۵۲۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴الناز مالکشرفخانه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۱۰۱۸۵۳۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۶۹۹۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶الهام خواجه نوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۵۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷الهام دادخاهتیران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۱۸۳۵۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸الهام مختاریاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۷۳۶۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹الهه غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۶۰۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۰ایمان کارگرفریدن(داران)۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۱۷۵۶۰۸۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۱آرزو آزادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۴۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۲آرزو صالحیدوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۶۲۳۹۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۳آزاده رستمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۳۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۴آزاده مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۳۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۵آزاده نیک نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۵۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۶آسیه صمد زادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۵۹۵۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۷آمنه لطفیباغ ملک-خوزستان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۷۴۶۳۶۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۸پریسا حاجی عبداللهیمحلات۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۶۴۳۲۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۹پریسا ویسینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۰۶۹۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۰پریوش رشیدیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۳۴۷۴۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۱تلهه حمزهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۲۱۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۲جلال نعیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۴۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۳حسنیه قیاسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۵۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۴حمیرا زبر دستتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۵۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۵حنانه آقابگلوتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۱۴۹۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۶خدیجه حسن زادهگرمه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۹۱۱۲۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۷راضیه شریفیملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۳۳۱۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۸رضا ترابیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۲۰۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۹رضوان زاد محلیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۶۱۸۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳۰رقیه جعفر زادهفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۹۵۵۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳۱رقیه مجاوریخوی۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۸۳۹۱۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳۲زهرا احمدیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۲۸۴۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳۳زهرا الماسیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۶۶۷۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳۴زهره یحیاییرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۶۸۵۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳۵زینب تدریسینشتارود۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۰۵۲۵۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳۶سارا سرگلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۹۲۰۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳۷ساناز پور معافیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۴۶۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳۸سپیده شریعتی رادسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۵۸۰۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۳۹سحر رحمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۵۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۰سحر سلطانی فرری۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۳۱۲۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۱سحر علی محمدیشیروان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۹۰۳۲۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۲سعیده پنجه شاهیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۰۱۰۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۳سعیده کریمیآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۹۸۱۷۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۴سلطانیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۲۹۵۱۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۵سمانه بهشتیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۲۲۱۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۶سمانه شیرخانیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۲۵۲۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۷سمانه طاهر خانیتاکستان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۷۸۵۹۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۸سمیرا صمیمیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۱۵۳۹۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۹سمیه حاصلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۵۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۰سوگول پور مندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۳۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۱سهیلا حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۳۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۲سیامک تیمور نژادچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۰۴۸۴۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۳شهین کنار یروژیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۸۵۰۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۴شیما رضاییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۵۹۲۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۵صدف شعیبمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۰۰۹۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۶طاهره حاجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۵۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۷عباسیتیران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۱۹۴۶۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۸علی قاسمیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۲۶۳۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۹فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۴۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶۰فاطمه بخشی زادهاوز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۹۶۵۲۷۴۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶۱فاطمه سادات فاطمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۵۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶۲فاطمه گوهریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۸۸۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶۳فاطمه مهردادچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۰۹۳۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶۴فروغ قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۴۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶۵کوثر غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۴۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶۶لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۸۷۰۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶۷لیلا بلوچزهیسراوان-سیستان و بلوچستان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۸۲۶۹۰۹۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶۸لیلا پور کرمینقده۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۸۶۶۶۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۶۹محمد علی نوع پروراردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۷۱۴۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷۰محمدیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۹۳۳۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷۱مرجان ولی زادههشتجین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۷۰۵۹۵۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷۲مریم احمدیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۶۷۷۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷۳مریم حامدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۴۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷۴مریم کیا کجورینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۰۷۰۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷۵مریم مرعشیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۷۵۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷۶مریم یگانهشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۲۷۸۸۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷۷مسعود محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۴۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷۸مصطفی فانیدتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۱۲۷۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۷۹مقصود غفرانیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۷۲۵۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۰مهدی حیدریپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۳۰۶۴۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۱مهدی رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۴۷۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۲مهدیه لطیف زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۰۲۱۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۳مهساقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۷۶۶۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۴مهسا امامیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۱۳۸۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۵مهسا میرزاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۲۴۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۶میلاد قاسمیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۹۴۴۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۷مینا فیروزیپیربکران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶۳۹۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۸مینا محققیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۹۹۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۹نادیا منتظریگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۶۳۸۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹۰نخعیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۷۹۷۳۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹۱ندا جعفریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۱۱۶۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹۲نسترن خاقانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۰۳۲۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹۳نعیمه رسولیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۷۷۷۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹۴نگار مطمعنارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۸۴۹۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹۵نگین شاه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۹۷۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹۶نگین کریمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۲۳۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹۷نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۸۹۲۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹۸نوشین هلاشمی پوربندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۱۶۵۲۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۹۹نیر رسول زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۳۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۰۰نیلوفر مرتضویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۵۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۰۱هدی سالاریهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۴۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۰۲هدی عسگریبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۵۰۰۲۰۸۲۹۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۹