دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما جوهری نیااصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۹۳۴۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۲اسما کرمانیداراب۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۹۰۱۴۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۳آرزو خدا بخشیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۸۲۴۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۴بهروز عبدیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۹۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۵پریوش توکلیاژیه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۹۴۸۸۸۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۶دنیز نجفیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۸۳۰۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۷رها خلیفهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۹۲۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۸زهرا میریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۸۱۳۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۹سمیرا احمد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۹۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۰سید علی حسینییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۸۴۱۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۱سیده مهری کیافیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۹۵۵۸۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۲علی محمودیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۸۶۰۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۳فاطمه محمدیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۸۷۷۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۴فرشته رشیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۱۰۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۵فریبا فکوریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۸۸۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۶کبری محمدیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۹۶۹۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۷لیلا خر آبادیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۸۵۸۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۸منیژه فیضیچناران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۸۹۹۲۰۹۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۹مینا شمسبوانات۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۹۱۲۴۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۲۰مینا فتح اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۰۹۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۲۱نفیسه محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۵۰۰۱۰۱۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۹