دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم عابدینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۷۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲اعظم مرزجرانیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۸۸۶۳۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳اقدس امین محبوبمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۳۹۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴الهام پارساتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۶۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵الهام شاپوریانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۴۳۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶الهام قاسمیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۵۱۶۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷الهام قاسمیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۵۰۵۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۸الهه خدا بخشیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۶۱۳۵۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۹انصاریرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۵۶۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۰آذر جعفریقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۲۳۸۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۱آرزو دهقاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۶۶۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۲آیه صالحی زادهبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۱۸۰۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۳پگاه رهبرکیش۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۰۸۳۹۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۴تینا رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۷۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۵حدیث فرجودزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۱۵۲۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۶حسن علی قیدرلوییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۶۲۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۷حمیرا ورزندلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۵۷۵۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۸خشایار گرجیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۴۰۰۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۹رابعه افتخاریقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۸۵۱۸۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۰راحله حسینیبندر گز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۱۶۱۸۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۱راحیل کریمیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۱۷۹۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۲رامین صیامیبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۳۰۶۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۳رویا کوشاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۸۴۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۴ریحانه نیک نامیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۳۵۰۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۵زهرا تیموریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۷۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۶زهرا جلیلیاناسلام آبادغرب(کرمانشاه)۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۲۲۸۸۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۷زهرا جهانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۵۸۷۱۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۸زهرا ضیائیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۴۱۱۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۹زهرا مسعودی نیاشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۵۹۹۱۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۰زهرا مویداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۶۴۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۱زهره بواناتیبوانات۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۴۴۳۲۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۲سپیده صلواتیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۱۳۲۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۳سپیده غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۸۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۴سحر حیدر زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۷۹۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۵سمیرا درخشندهفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۴۹۶۹۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۶سمیه رضیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۲۸۸۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۷سمیه نصیریاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۸۷۹۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۸سودابه دندشفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۲۹۲۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۹سهیلا واعضیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۳۷۲۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۰سید ساجده آل داوودتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۷۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۱شهاب وقارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۷۸۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۲شیرین رنجبرهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۵۲۵۰۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۳صنم امینیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۱۲۰۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۴طاهرا حاجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۷۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۵علی حاجیانخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۶۷۹۱۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۶علی دارایینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۲۰۸۴۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۷فاطمه احمدیخارک۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۱۴۱۸۷۵۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۸فاطمه انتصاریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۳۸۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۴۹فاطمه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۹۳۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵۰فاطمه خدریلردگان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۴۸۲۰۰۸۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵۱فاطمه زهرا زارعقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۲۷۱۸۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵۲فاطمه ساکیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۵۴۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵۳فاطمه شادان پورپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۸۹۷۳۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵۴فاطمه شعان پوررفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۳۳۵۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵۵فاطمه گوهریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۱۹۷۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵۶فاطمه نادریدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۹۲۲۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵۷فاطمه نیکوییاقلید۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۴۶۴۶۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵۸فرزانه کاوه زادهلار۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۴۵۹۱۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۵۹فرشته پیوندبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۲۵۷۸۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶۰فرشته خرازیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۳۶۱۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶۱فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۹۴۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶۲فرناز فولادیهاقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۲۴۹۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶۳فرهاد کرد بچهلواسان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۸۶۹۱۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶۴فریبا غنی پوریزد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۰۹۲۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶۵فلاحتیتیران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۶۸۵۲۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶۶فهیمه حاج محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۸۰۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶۷فهیمه کوه کنفیروز آباد-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۴۷۵۲۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶۸فیروزه شعبان نژادری۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۹۰۳۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۶۹کاملیا ستاریری۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۹۱۴۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۰کژال قنبریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۲۱۲۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۱گیسو رستمیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۵۵۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۲مجتبی محمدیایلام۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۱۰۴۴۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۳محمد یکه باششاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۶۰۰۶۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۴مریم بن عباستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۷۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۵مریم غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۸۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۶مریم هوشنگ پوربندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۳۱۷۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۷مژگان قاسمیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۲۶۰۸۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۸معصومه سادات سپهراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۶۳۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۹منیره جوادیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۱۱۹۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۸۰مهدیه عسکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۷۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۸۱مهرنوش خامیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۵۳۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۸۲مینا شهسواریکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۳۴۵۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۸۳نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۴۲۲۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۸۴نیلوفر عباسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۷۶۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۸۵وجیحه باشتینرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۳۲۴۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۸۶ونوس کبیرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۸۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۸۷هاشمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۴۰۰۱۶۵۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۸