دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان دامغانیبم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۶۲۰۰۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲الهه تلاوریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۵۲۵۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳امیریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۶۰۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۴بهاره ایلچی خانییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۵۵۹۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۵بهناز ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۷۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۶بیتا ضیائی مقدمکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۶۷۸۶۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۷پوران الهی فرداهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۵۱۷۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۸پونه جلالیانانار۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۶۴۰۷۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۹حلیمه شاه رضاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۴۷۰۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۰ذبیح الله مشایخیجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۶۳۲۴۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۱رضا عباسیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۶۵۷۶۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۲رضا محجوبیدهلران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۴۰۹۷۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۳روژین طهماسبیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۶۹۰۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۴رومینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۵۰۹۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۵زکیه خسروینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۶۱۲۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۶زهرا خانعلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۸۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۷زهرا رزاقیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۴۲۰۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۸زهرا غلام پورپرند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۷۳۸۶۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۹زینت پویان زادهازنا۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۳۹۶۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۰سارا افخمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۵۷۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۱ساناز پازوکیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۶۸۳۱۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۲ستاره سلطانیفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۴۶۲۰۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۳سحر محمدینقده۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۴۳۸۳۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۴سمانه رحیمیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۷۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۵سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۷۲۸۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۶سمیه لاهوتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۸۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۷شایان یراقیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۴۴۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۸عاطفه سراجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۸۱۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۹عبدالرضا باباییفسا۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۵۸۴۱۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۰عطیه اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۸۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۱فاطمه خاجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۷۴۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۲فائزه موشیدیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۴۹۷۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۳فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۴۸۱۷۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۴مبینا خنجریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۷۵۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۵محمد میلاد اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۷۷۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۶محمود پاکروشصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۷۰۲۵۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۷مریم سعیدکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۶۶۷۶۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۸مهسا حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۷۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۹مهسا شکوهی فرکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۴۵۷۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۴۰نازنین نیک فطرتمیبد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۵۳۳۴۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۴۱ناصریانیزد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۵۴۸۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۴۲نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۷۱۱۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۴۳ویدا گنجعلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۵۹۷۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۴۴یاسمن رفیعیانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۴۱۷۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۴۵یاسمن قاسمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۹۰۰۰۵۶۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷