دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ و ۱۵ دی ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد انبیاجم۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۳۹۸۸۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲اعظم رفعتییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۱۷۳۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳اکرم دهقانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۸۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴اکرم مستجراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۶۷۵۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵الناز غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۴۳۲۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶الهام خانلوقیدار۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۵۴۹۳۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷امل هرداناهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۱۶۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۸آیدا رادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۵۱۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۹پری بهاریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۵۶۳۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۰پریسا غلاوندیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۲۹۹۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۱حبیبه سلیمانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۴۴۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۲حمیدرضا کلاتهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۸۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۳درویشنور۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۶۵۷۶۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۴رامین مجیدیسقز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۳۳۹۷۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۵رباب بیگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۸۶۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۶رضا نیازسگرمه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۲۶۸۶۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۷رعنا نادریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۵۳۱۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۸رومینا اکبریابهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۵۹۲۴۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۹زهرا حسینیآبپخش۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۳۷۴۴۷۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۰زهرا حمامیانری۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۸۰۰۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۱زهرا شایان مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۸۹۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۲زهرا قبادیانزیر آب۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۶۶۳۴۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۳زهرا یوسفیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۴۹۷۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۴سعید رضا تاجیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۹۲۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۵سعید همت زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۶۸۶۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۶سمیرا نصر اللهیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۷۸۷۸۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۷سودا میکائیلیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۹۳۴۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۸سونیا شرفیکوهدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۳۰۳۹۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۹سیده مونا بابا نژادبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۶۴۷۳۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۰شبنم نام آورمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۳۲۷۶۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۱شبنم نظریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۳۴۲۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۲شیوا سلطانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۷۰۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۳صابر نوری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۸۷۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۴صالحیبم۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۴۰۶۳۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۵صنم امینرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۲۳۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۶طلا ترکیانخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۷۵۵۶۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۷طیباتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۸۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۸عارفه مصباحنهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۲۱۷۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۹علیرضا بزرگیخمین۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۲۰۴۲۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۰فاطمه رادمندابهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۵۸۱۴۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۱فاطمه شعبانیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۱۸۱۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۲فاطمه کارخیراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۶۹۷۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۳فاطمه ولی نژادبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۲۴۷۴۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۴فائزه قاضیطالقان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۴۷۴۴۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۵فرانک رحیمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۵۵۲۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۶فرزانه احمدیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۴۱۱۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۷فرشته گلی تواناتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۶۲۸۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۸فهیمه بجنوردیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۲۷۴۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۹فهیمه فرخیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۲۵۲۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵۰کاملیا ستاریری۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۷۹۹۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵۱مائده منصوریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۷۴۷۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵۲محمد حسن رضاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۷۲۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵۳محمد خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۸۸۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵۴محمد صابریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۷۱۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵۵محمد طاهر حلاجیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۴۶۸۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵۶محمد عسگریرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۷۶۱۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵۷محمد کیوان محمدیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۳۱۶۶۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵۸مریم اسد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۸۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵۹مریم برومندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۸۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶۰مریم پلپایگانیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۲۸۳۴۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶۱مریم حیدریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۵۷۴۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶۲مریم خلیلیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۱۹۶۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶۳مریم دهقانیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۳۸۶۳۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶۴مریم ملا حسنیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۴۸۲۷۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶۵ملیحه گلنیافریدونشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۷۳۴۸۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶۶منصور باپیرپورپیرانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۳۵۱۴۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶۷مومنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۹۰۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶۸مهران نعمتیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۶۳۲۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۶۹مهری لطفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۹۱۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷۰مهشید غفاریانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۲۲۸۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷۱مهیا اسلامیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۵۰۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷۲میثم یوسفیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۷۷۶۸۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷۳مینا مرادیشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۴۲۸۰۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷۴مینا مردانیمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۳۶۲۷۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷۵ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۵۲۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷۶نرگس کاظمینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۶۰۳۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷۷ویکتوریا کیانیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۶۱۵۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۷۸هانا فلاحکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۹۲۰۰۱۴۵۷۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۶