دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱امیر حسین رحیمیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۶۴۴۲۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۲زهرا احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۶۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۳زهرا درزیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۶۵۳۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۴زهرا غریبیمیلاجرد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۵۶۱۴۳۸۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۵سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۶۳۹۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۶سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۵۵۹۳۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۷سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۵۷۹۷۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۸صفا تفتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۷۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۹طاهره ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۷۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۰فاطمه ابراهیمیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۵۳۳۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۱فاطمه رضویلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۶۷۳۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۲فاطمه محمودیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۵۴۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۳فرشته آهوییشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۶۰۵۴۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۴محمد حسین حسنیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۶۶۴۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۵میثم نجف یاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۷۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۶ناصریانیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۶۲۳۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۷نیوشا کریمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۵۹۶۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۸وحید نور محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۷۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۹وحیده نیک آزماقم۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۶۱۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۲۰هسنتی نجف زادهسلماس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۵۸۳۴۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۲۱یلدا عیسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۹۰۰۰۶۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۵