دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ تا ۱۶ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۱۰۴۲۸۳هیدج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۳۹۵۰۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲اسدی۱۰۴۲۵۵تجریش۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۵۶۵۲۱۹۳۳۸۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳اسلامی۱۰۴۲۱۹ری۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۱۴۸۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴اسماعیلی۱۰۴۲۳۴قاین۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۲۸۳۰۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵اسماعیلی۱۰۴۲۶۲شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۱۰۵۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۶اسماعیلی۱۰۴۲۶۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۱۲۷۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۷اصغری بزی۱۰۴۲۷۴زابل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۵۴۳۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۸افشار۱۰۴۲۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۲۱۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۹اکبری۱۰۴۲۵۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۲۳۹۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۰امیری۱۰۴۲۳۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۳۷۳۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۱بحق۱۰۴۲۳۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۴۹۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۲برجیان۱۰۴۲۱۸سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۱۸۱۷۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۳برخورداری۱۰۴۲۰۹یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۶۴۵۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۴پورمند۱۰۴۱۱۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۳۰۸۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۵پیرمحمدی۱۰۴۲۳۰ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۵۰۰۷۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۶توانا۱۰۴۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۳۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۷جعفری۱۰۴۲۱۵پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۴۰۹۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۸جوان۱۰۴۲۶۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۳۶۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۹حسین زاده۱۰۴۲۶۰خوی۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۴۲۱۰۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۰حشمتی۱۰۴۲۷۲قم۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۶۳۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۱حقیقی۱۰۴۲۶۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۵۱۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۲خالصی۱۰۴۲۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۵۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۳خلیلی۱۰۴۲۳۱ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۲۶۱۵۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۴خلیلی۱۰۴۲۵۴ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۲۵۰۷۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۵خوش عقیده۱۰۴۲۱۷محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۲۰۷۰۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۶ذوالفقاری۱۰۴۱۷۷نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۰۸۰۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۷رئیسی۱۰۴۲۸۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۳۱۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۸زادگان خواجه۱۰۴۱۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۴۸۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۹شرافت۱۰۴۲۲۵رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۴۶۴۰۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۰شرقی۱۰۴۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۱۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۱شکیبا۱۰۴۲۷۵رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۱۹۲۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۲شهسواری۱۰۴۲۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۵۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۳صداقت خواه۱۰۴۲۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۳۴۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۴صمیمی۱۰۴۲۶۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۳۳۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۵طالبی۱۰۴۲۴۳ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۲۹۳۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۶طهماسبی۱۰۴۲۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۱۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۷عابدی۱۰۴۲۵۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۴۳۱۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۸عزیزنشان۱۰۴۲۱۳اشنویه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۰۹۱۲۰۵۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۹عمرانی۱۰۴۲۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۳۸۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴۰فلاحی۱۰۴۲۱۶تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۵۸۶۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴۱قنبری۱۰۴۲۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۴۵۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴۲کمال پور۱۰۴۲۴۱اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۴۱۰۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴۳گرامی۱۰۴۲۸۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۳۲۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴۴محبوبی۱۰۴۲۵۰هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۵۲۲۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴۵محبی۱۰۴۲۷۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۱۳۸۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴۶محتشمی۱۰۴۲۵۱پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۲۷۲۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴۷محمددوست۱۰۴۲۵۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۲۴۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴۸محمدی۱۰۴۲۳۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۴۴۲۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۴۹موذنی۱۰۴۲۱۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۵۵۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵۰مومنی۱۰۴۲۵۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۱۵۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵۱میربها۱۰۴۲۶۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۱۷۱۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵۲میرطباطبائی۱۰۴۲۴۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۴۷۴۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵۳نثاری۱۰۴۲۲۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۶۱۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵۴نجارزاده۱۰۴۲۶۵اردستان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۶۰۲۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵۵نوری۱۰۴۲۸۵ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۵۹۷۵۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵۶نیک خلق۱۰۴۲۴۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۶۲۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵۷ونکی۱۰۴۲۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۳۰۰۶۲۲۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۷