دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم رفعتییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۸۸۲۴۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲آرزو نویدیجلفا۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۰۵۷۱۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳بهار میر عظیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۰۰۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴بهاره محمودیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۸۷۲۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵پروین یوسفیانقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۸۳۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۶جلوداریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۹۷۲۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۷حسین جلیلیقم۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۹۳۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۸دینا فهیمی فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۲۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۹رضا غزالیانچالوس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۱۷۲۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۰رکسانا پهلوانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۴۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۱زهرا دقیق پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۳۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۲زهرا رازقیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۱۸۳۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۳زهرا گرا ییلیبابل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۲۰۱۳۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۴زهرا محمودیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۰۲۱۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۵زهره فضلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۰۹۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۶سارا اسکندریکیش۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۸۴۵۹۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۷سایه نوریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۹۰۵۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۸سعیده افشاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۳۰۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۹سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۱۳۱۵۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۰سلیمه خویییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۰۷۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۱سمانه عابدینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۴۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۲سمیرا میرزاییپرند۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۲۲۷۸۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۳شادی شقاقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۲۸۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۴شیرین برسنسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۸۲۶۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۵طاهره فیروزیآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۱۶۵۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۶طاهره میر باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۳۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۷طیبه طیبیزابل۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۸۶۱۴۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۸عبدیجوانرود۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۹۴۴۸۶۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۹علیرضا انصاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۳۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۰غاطمه عینیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۹۱۱۸۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۱فاطمه مرنگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۳۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۲فرشته مومن نیابندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۹۸۶۶۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۳کاظم کریمیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۱۹۰۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۴لیلا حبیبیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۰۳۲۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۵مائده سراجفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۲۳۱۸۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۶محبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۷محسن وثوقدماوند۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۲۵۲۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۸محمد خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۳۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۹محمد یونسیبهار۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۱۴۷۴۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۰مرجان چهار لنگتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۳۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۱مرضیه بهروزشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۰۱۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۲مریم احمد زادهبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۴۲۱۵۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۳مریم حیدریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۹۵۱۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۴مریم دینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۳۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۵مریم قنبریانشیروان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۸۵۷۶۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۶مریم محمدیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۲۶۱۵۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۷معصومه قربانیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۲۴۴۶۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۸معظمه منتظریانعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۲۱۰۱۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۹ملیکا جمعیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۴۳۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۰منیژه بهره مندتیران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۱۰۵۴۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۱مهتاب ایمانیشبستر۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۰۴۹۵۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۲مهرنوش قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۲۷۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۳مهسا رمضانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۰۸۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۴مهناز پاویزشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۱۱۳۳۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۵مهناز شفیعیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۹۶۸۰۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۶میلاد علی یاریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۹۹۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۷نادیا خلیلیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۱۵۳۵۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۸ندا جعفریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۰۶۱۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۹نگار داداییشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۹۲۰۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۶۰نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۱۲۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۶۱هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۲۳۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۶۲هدیه حسینیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۲۱۰۰۱۸۹۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۵