دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ آذر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابانگر۶۲۶۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۴۶۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲ابراهیمی فر۶۲۴۲۱کازرون۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۹۳۳۷۰۰۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳اجودانی۶۲۶۰۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۲۶۸۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴استاد اقا۶۲۴۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۹۸۷۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵اسماعیلی۶۲۵۸۶قم۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۲۱۴۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶امیدی۶۲۶۱۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۳۵۸۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷اهل یرف۶۲۵۶۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۰۸۷۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸بابایی۶۲۵۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۹بخشی غلامی۶۲۵۵۶سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۴۱۶۷۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۰بزرگزاده۶۲۶۱۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۹۶۶۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۱بهرامی نژاد۶۲۶۲۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۳۴۷۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۲بیرنج۶۲۵۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۸۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۳تبریزی۶۲۵۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۷۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴تکبیری۶۲۵۹۵اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۸۶۴۷۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۵تونی۶۲۵۵۴رویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۹۷۶۷۴۶۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۶جعفری۶۲۵۵۹لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۱۲۳۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۷جمالی۶۲۵۵۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۴۰۶۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۸چهکندی۶۲۵۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۸۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۹حسن پور۶۲۶۱۷پلدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۷۶۳۵۵۸۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲۰حسینی مقدم۶۲۶۱۱خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۷۱۹۷۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲۱حق بین۶۲۵۶۰کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۰۴۴۰۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲۲حقیقی۶۲۶۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۴۵۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲۳حیدر پور۶۲۵۷۰سراب۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۸۰۰۲۰۵۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲۴حیدری۶۲۴۱۸کوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۳۱۵۵۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲۵حیدری۶۲۶۰۲گیلانغرب۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۴۸۲۰۶۷۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲۶خادم۶۲۶۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۲۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲۷خاشعی۶۲۶۰۶ورنامخواست۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۱۳۴۵۸۴۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲۸دانیالی۶۲۶۱۰جهرم۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۱۹۹۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲۹دبیریان۶۲۵۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۰درویشی۶۲۴۱۵گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۶۹۴۵۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۱دلگشایی۶۲۵۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۷۵۲۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۲دوکوهکی۶۲۵۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۱۱۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۳رجبی۶۲۴۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۰۷۶۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۴رستگار۶۲۵۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۷۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۵رضائیان۶۲۴۱۱ابهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۸۷۵۵۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۶رفیعیان۶۲۵۴۸سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۰۵۴۷۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۷رکابی زاده۶۲۵۷۹شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۹۴۴۵۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۸رمضانی۶۲۵۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۱۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۹رودکی۶۲۵۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۱۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۰سرائی۶۲۵۶۵قم۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۳۹۱۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۱سهرابی۶۲۵۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۷۹۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۲شادور۶۲۵۹۹بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۲۷۸۷۰۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۳شاکرین۶۲۵۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۷۷۴۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۴شجاعی۶۲۴۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۷۲۰۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۵شهریاری۶۲۶۳۰فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۰۳۳۲۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۶شیدا۶۲۶۳۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۵۲۸۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۷شیرزادی۶۲۵۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۷۴۲۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۸صابری۶۲۵۸۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۰۶۵۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴۹صالحی۶۲۴۲۳هیدج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۲۸۹۵۴۵۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۰صبیحی۶۲۶۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۵۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۱صفری۶۲۶۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۵۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۲صمدی۶۲۴۱۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۳۷۰۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۳عابدی۶۲۵۵۱ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۹۱۲۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۴علی نوه۶۲۶۴۳مهریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۴۴۹۰۰۸۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۵فخرطه۶۲۰۵۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۵۴۰۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۶فرجی۶۲۶۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۳۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۷فرساد۶۲۶۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۱۸۸۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۸فلاح۶۲۵۸۱آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۸۲۱۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵۹فیض ابادی۶۲۵۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۱۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۰فیض۶۲۶۳۳قم۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۰۱۱۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۱قاسمیان۶۲۶۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۹۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۲قبادی۶۲۵۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۹۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۳قربانی۶۲۶۳۴زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۸۵۴۰۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۴کهنه پوشی۶۲۶۰۳مریوان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۹۲۳۰۰۶۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۵گودرزی۶۱۸۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۴۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۶مالک مقدم۶۲۶۱۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۶۸۳۷۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۷محمدخانی۶۲۵۹۳پرند۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۱۷۷۵۳۷۶۱۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۸محمدی۶۲۵۶۲کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۱۰۲۲۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۹محمدی۶۲۵۸۳شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۳۸۰۷۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۰محمودزاده۶۲۵۴۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۹۰۱۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۱مرادپور۶۲۴۱۲بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۳۲۶۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۲مرتمی۶۲۵۷۶عباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۸۸۶۲۴۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۳معصومی۶۲۵۹۶رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۳۶۹۲۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۴مقدم زرندی۶۲۵۷۲قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۰۹۷۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۵مقدم۶۲۶۰۸قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۷۰۹۰۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۶مهری۶۲۵۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۲۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۷موسوی۶۲۵۸۹قم۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۴۳۸۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۸موسوی۶۲۵۹۷ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۸۳۲۵۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۹مومن زاده۶۲۵۵۵شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۲۴۶۵۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸۰نجفی زاده۶۲۶۰۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۳۳۷۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸۱نسابه۶۲۵۴۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۰۲۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸۲نقاده۵۸۹۲۸کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۲۹۰۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸۳نقیبیماسال۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۲۵۷۲۰۴۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸۴هاشمی۶۲۶۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۰۸۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸۵واعظی۶۱۰۷۱هیدج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۵۳۹۵۴۵۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸۶وکیل فرجیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۴۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸۷یزدانی۶۲۵۵۷دیزیچه۲۰۱۲۸۰۰۲۶۲۰۰۱۴۲۷۵۸۴۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶