دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ و ۱۴ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام صابریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۳۰۲۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲الهام محدثیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۸۲۷۸۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳الهه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۷۱۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴الهه رفیعیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۲۰۳۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵الهه نادریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۵۹۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶آلتن قانقرمهآق قلا۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۰۰۹۶۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷پارسا آقا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۵۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸پرستو تاجیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۷۲۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۹پریا حلاجیانرامسر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۰۶۹۸۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۰پریسا مهر علیاقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۱۸۱۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۱پریسا یوسفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۶۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۲تانیا موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۷۸۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۳حانیه هاتفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۸۱۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۴ریحانه غفوریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۲۴۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۵ریحانه مرادیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۳۵۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۶ریحانه نجاتمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۴۰۵۴۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۷زارع زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۶۷۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۸زهرا رشیدیجوشقان و کامو۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۴۹۹۳۸۷۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۹زهرا سامیسمیرم۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۴۷۴۶۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۰زهرا کبودتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۳۲۵۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۱زهرا هاشمیانشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۴۸۸۸۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۲ساحل نوغان دوسترشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۴۶۹۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۳سارا خزایینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۰۵۴۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۴سارا صدقیانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۳۳۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۵سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۰۴۹۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۶ستاره احمدیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۵۳۱۸۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۷سروه عثمانیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۱۱۸۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۸سعید خیر اندیشپره سر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۴۳۹۵۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۹سمیرا فدائیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۸۰۸۸۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳۰سمیه رضایییقروه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۰۹۱۸۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳۱سمیه صدریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۲۹۰۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳۲سمیه قلی زادهملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۵۶۲۲۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳۳سمیه مهتریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۵۱۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳۴سهیلا تفقدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۲۳۹۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳۵شادی ولی زادهمراغه-آذربایجان شرقی۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۳۴۱۰۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳۶شبنم در منششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۴۲۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳۷شیدا امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۵۲۹۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳۸شیلان گرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۷۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۳۹صابر البرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۷۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴۰صابر نوری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۷۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴۱صادق اردوتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۶۰۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴۲صادقیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۳۹۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴۳صدیقه علاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۵۸۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴۴طاهره حسینیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۵۴۷۱۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴۵طاهره شهروزیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۱۷۸۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴۶طیبه اعظمیاسدآباد(همدان)۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۳۸۰۱۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴۷طیبیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۲۵۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴۸فاطمه خیاطبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۰۷۷۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۴۹فاطمه کنگیکنگ۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۱۶۵۲۷۹۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵۰فاطمه مقصودتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۶۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵۱فاطمه همتیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۱۳۰۶۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵۲فائزه تنهاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۶۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵۳فائزه شریفیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۳۷۴۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵۴فرحناز باقریقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۱۹۲۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵۵فردی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۷۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵۶فرزانه حبیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۷۰۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵۷فروزان باقر فردشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۲۸۹۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵۸فریبا آئینه وندکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۱۵۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۵۹کوثر شهبازیخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۰۱۹۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶۰لیلا علی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۷۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶۱محبوبه اکبریمیبد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۰۳۹۸۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶۲محبوبه صالحیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۲۱۱۶۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶۳مرضیه جوهریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۸۵۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶۴مرضیه خرمیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۰۲۱۶۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶۵مریم امیریمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۴۱۶۴۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶۶مریم صنائیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۵۰۷۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶۷مریم نجاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۶۱۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶۸مریم نوروززیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۶۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۶۹مستانه عبداللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۶۹۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷۰مسلم مقدسکهریزک۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۵۵۰۵۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷۱مطهره بابابیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۸۳۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷۲معصومه افروزسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۲۲۲۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷۳معصومه فرجیچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۴۵۳۵۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷۴مونا فلاحتبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۰۸۷۸۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷۵مهدیه یوسف پناهبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۴۴۸۹۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷۶مهرناز بایراملوتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۶۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷۷مینا سیاحیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۱۴۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷۸ناصریانیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۸۴۰۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۷۹ناهید حسیینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۲۶۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸۰نجمه علیزادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۲۷۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸۱نرگس بیاتزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۸۶۵۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸۲نسیم شهلاییسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۱۰۷۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸۳نعیمه کارگرتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۳۱۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸۴نوشین مصطفویهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۳۶۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸۵هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۷۹۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸۶هانیه محمدیشاهیندژ۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۱۲۸۴۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸۷یلدا نعیمیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۱۰۰۱۶۸۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۵