دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ و ۱۴ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اجورلو۵۸۰۸۹شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۸۲۴۲۰۳۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲احمدی۵۷۷۲۱محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۱۰۴۷۳۱۷۷۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳احمدی۵۷۸۰۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۵۱۰۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴احمدی۵۸۱۸۹قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۲۴۹۰۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵اسدالهی۵۸۲۱۱محلات۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۵۹۶۵۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶اقاداداشی۵۷۸۱۹نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۳۴۰۲۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷امیدی۵۸۲۳۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۶۰۱۰۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۸امیری۵۸۱۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۴۳۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۹اهنگری۵۸۱۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۴۲۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۰ایینی۵۸۲۰۸دهلران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۶۶۵۵۰۶۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۱بابالوییکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۹۲۵۵۳۱۸۳۶۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۲براری۵۸۲۳۶اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۰۵۷۲۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۳برزگر۵۸۲۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۱۷۰۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۴بقایی۵۸۲۰۱کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۶۵۴۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۵بهاریان۵۷۷۶۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۹۵۷۷۰۰۶۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۶بیگلی۵۸۰۸۰زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۹۳۶۲۰۰۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۷پورجعفری۵۸۲۴۵رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۱۹۱۵۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۸پورمهدی۵۸۱۹۳نقده۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۱۲۶۲۰۵۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۹تات۵۸۰۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۵۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۰ترابی۵۸۰۴۸همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۱۵۸۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۱تقدیس۵۸۰۸۶یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۵۳۲۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۲جعفری۵۸۱۷۷ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۸۸۸۷۰۰۴۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۳جعفری۵۸۱۹۹اسدآباد(همدان)۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۶۷۶۲۰۶۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۴جنتی۵۷۷۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۲۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۵جوادی۵۸۰۴۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۲۵۹۷۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۶جوانمردی۵۸۲۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۸۷۸۰۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۷حاجی وند۵۸۱۹۰میاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۲۰۶۰۰۵۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۸حسنی مقدم۵۸۱۹۴بانه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۰۷۸۷۰۶۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۹حقیقت۵۸۰۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۹۷۹۲۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳۰حمدی۵۷۸۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۴۹۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳۱حیدری۵۸۰۴۷اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۵۴۲۷۰۶۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳۲خادم۵۸۱۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۳۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳۳خاوری۵۸۰۷۰مریوان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۹۶۸۵۰۶۶۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳۴خدایی۵۷۷۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۸۳۵۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳۵خسروی۵۸۱۸۳سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۱۶۹۲۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳۶خلجی۵۸۱۲۳ری۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۶۹۷۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳۷دهباشی زاده۵۸۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۴۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳۸رجبی۵۸۱۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۶۴۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳۹رضوی۵۸۱۰۲سورک۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۳۷۲۵۴۸۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۰رمضان نیا۵۸۲۰۲بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۴۵۲۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۱زرین قلم۵۸۱۸۶بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۶۱۱۷۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۲زمانی زاده۵۷۵۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۳۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۳سعیدی۵۸۲۰۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۱۱۵۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۴سلاخی۵۸۱۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۳۶۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۵شاکیان۵۸۲۰۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۴۱۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۶شجاعی مهر۵۷۷۶۹شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۴۶۳۰۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۷شریفی۵۷۷۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۴۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۸شمعی۵۸۱۹۶شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۶۲۲۵۰۳۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۹صادق لی۵۸۱۹۲گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۶۸۷۰۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۰صدیق۵۸۲۱۶لار۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۸۶۷۲۰۷۴۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۱صرافپور۵۷۷۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۹۸۰۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۲صفاریان مقدم۵۸۱۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۵۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۳طلاوردی۵۸۱۷۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۳۹۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۴عباسپور۵۸۱۴۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۲۷۱۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۵عسکری۵۸۲۱۷تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۸۹۹۵۰۰۹۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۶علیرحیمینطنز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۹۰۴۰۰۸۷۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۷عنصری۵۸۲۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۹۹۰۷۰۰۰۰۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۸فراهانی۵۸۲۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۵۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۹قادری۵۸۰۵۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۸۱۳۵۰۰۶۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۰قاسمی۵۷۰۳۳سلطانیه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۴۰۸۵۰۴۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۱قاسمی۵۷۷۷۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۸۴۵۷۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۲قاسمی۵۸۱۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۲۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۳قاسمی۵۸۱۷۲کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۱۳۷۰۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۴کریمی۵۸۲۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۲۶۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۵کوهساری۵۸۰۴۶خان ببین۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۳۲۸۷۴۹۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۶محبی۵۷۷۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۵۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۷محمودیصومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۹۴۷۰۰۴۳۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۸مردانی۵۷۷۷۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۴۷۳۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۹مصفا۵۷۷۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۳۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷۰مع الحق۵۸۱۸۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۳۱۸۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷۱مفتاحی۵۸۵۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۰۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷۲مقدم۵۸۲۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۲۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷۳ملایی۵۷۳۷۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۸۵۶۵۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷۴مهدیان فر۵۸۲۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۶۳۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷۵مهنا۵۸۱۷۶رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۱۴۷۷۴۳۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷۶موسوی۵۷۷۰۴قم۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۰۰۳۵۰۰۳۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷۷موسوی۵۸۱۰۱اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۱۸۰۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷۸موسی خانی۵۸۲۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۲۱۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷۹نبی زاده۵۸۱۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۵۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۸۰نجفی۵۷۵۷۶محمدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۲۲۷۵۰۳۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۸۱نعمت الهی۵۸۲۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۵۵۳۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۸۲نعمت پور۵۷۷۵۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۸۹۱۴۷۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۸۳نوروزی۵۸۱۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۳۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۸۴هوشنی۵۸۲۱۴عباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۰۶۸۰۴۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۸۵یعقوب زاده۵۸۱۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۱۰۰۹۰۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵