دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدپوو۱۰۰۸۵۱بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۰۴۳۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲احمدی۱۰۰۸۵۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۰۶۵۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳اسماعیلیقاین۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۷۲۰۰۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴اسمعیل زاده۱۰۰۶۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۲۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵اشترانی۱۰۰۸۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۱۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۶افتخاری۱۰۰۸۴۳فومن۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۹۰۱۰۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۷اقاجانزاده۱۰۰۶۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۷۱۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۸اکبرزاده۱۰۰۶۷۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۱۲۳۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۹امیری۱۰۰۸۳۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۸۹۶۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۰بابایی۱۰۰۸۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۸۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۱باسمن بدری۱۰۰۶۷۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۷۵۲۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۲بدرمنیر۱۰۰۸۳۱ملایر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۰۹۷۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۳بهاروند۱۰۰۷۱۵خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۲۷۸۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۴بهشتی۱۰۰۸۳۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۸۶۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۵بیرانوند۱۰۰۶۶۲دره شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۲۲۴۵۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۶پرویش۱۰۰۳۶۷یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۱۴۴۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۷پوریان۱۰۰۸۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۰۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۸پیراسته بروجنی۱۰۰۸۰۷بروجن۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۷۷۳۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۹پیلور۱۰۰۸۱۹شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۷۳۰۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۰توحیدی۱۰۰۸۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۰۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۱توکل۱۰۰۸۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۸۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۲جابری۱۰۰۸۶۴دهلران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۱۳۴۰۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۳جویبار۱۰۰۷۴۳جناح۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۲۳۵۲۷۹۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۴حدادی۱۰۰۸۷۰رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۹۳۳۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۵حسینی۱۰۰۸۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۹۹۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۶خداپرست۱۰۰۸۶۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۱۸۷۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۷خدایارپناه۱۰۰۷۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۹۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۸رحیمی۱۰۰۷۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۹۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۹رضائی۱۰۰۷۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۸۱۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۰رفیعی۱۰۰۸۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۲۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۱رمضانی۱۰۰۸۶۰رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۷۹۵۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۲رومیانی۱۰۰۶۷۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۹۷۶۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۳رهنما۱۰۰۷۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۹۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۴زارعی۱۰۰۸۱۰خارک۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۶۱۸۰۷۵۴۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۵زنجانی۱۰۰۸۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۸۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۶سعادت پور۱۰۰۸۱۵نقده۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۱۰۱۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۷سعیدپور۱۰۰۶۷۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۹۱۱۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۸سلماسی۱۰۰۷۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۸۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۹شعبانپور۱۰۰۷۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۶۴۰۲۰۰۰۰۱۲۷۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴۰شعفی۱۰۰۸۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۰۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴۱صادقیان۱۰۰۸۳۵جهرم۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۹۴۴۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴۲صالحی نسب۱۰۰۸۵۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۶۳۹۵۰۰۷۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴۳صفا۱۰۰۸۳۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۱۶۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴۴ظفری۱۰۰۷۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۷۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴۵عباس پور۱۰۰۸۵۹لشت نشاء۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۶۸۳۲۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴۶عزیزی۱۰۰۸۵۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۰۲۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴۷عطایی۱۰۰۸۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۲۸۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴۸عمرانی۱۰۰۶۱۴مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۰۵۴۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴۹فرجی۱۰۰۸۲۸ابهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۱۷۷۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۰فرجی۱۰۰۸۲۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۱۵۵۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۱فضل الهی۱۰۰۸۲۱فردوسیه۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۷۰۸۵۳۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۲قربانی ریزی۱۰۰۸۱۶زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۱۱۲۵۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۳قریشی۱۰۰۷۳۰پیرانشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۸۳۲۰۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۴قریشی۱۰۰۸۵۴مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۰۱۱۲۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۵کریم پور۱۰۰۷۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۲۱۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۶کشاورزی۱۰۰۸۳۷کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۷۴۱۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۷کیخا۱۰۰۸۵۷زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۶۹۴۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۸محمدیان۱۰۰۸۵۶بلداجی۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۲۴۶۰۸۸۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۹مستاجران۱۰۰۸۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۸۰۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۶۰مقدم۹۹۹۱۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۲۹۹۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۶۱منصورنژاد۱۰۰۶۱۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۲۶۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۶۲مهدیان۱۰۰۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۸۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۶۳میرحسینی۱۰۰۸۰۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۹۶۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۶۴ناظم زاده۱۰۰۸۶۲قم۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۶۲۸۷۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۶۵نور۱۰۰۸۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۰۷۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۶۶یاراحمدی۱۰۰۷۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۹۰۱۱۰۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۴