دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۲۰۲۲۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۷۰۰۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲ابراهیمی۱۲۰۳۴۲خمین۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۶۵۵۷۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳اثاری۱۲۰۱۵۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۹۶۹۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴ادمی۱۲۰۲۱۹سراب۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۷۰۳۸۹۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۵اران۱۲۰۲۲۳برازجان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۷۰۱۳۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۶اسماعیلی۱۲۰۳۴۹اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۸۰۵۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷امیری۱۱۵۲۲۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۹۳۱۳۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۸اهل یرف۱۲۰۳۵۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۹۰۲۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۹بهارلویی۱۲۰۲۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۸۳۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۰جهانگیرزاده۱۲۰۳۳۵مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۷۴۴۰۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۱چنگیزی۱۲۰۳۳۹ورزنه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۹۵۹۵۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۲حسینی۱۲۰۳۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۶۶۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۳حسینی۱۲۰۳۴۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۹۴۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۴حیدری۱۲۰۲۰۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۷۸۷۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۵خاکسار۱۲۰۳۵۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۶۲۳۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۶خدادادیان۱۲۰۳۴۵شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۷۶۷۸۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۷خروتی۱۲۰۳۴۱سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۹۲۵۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۸خطیری۱۲۰۲۵۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۶۹۹۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۹دادفر۱۲۰۳۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۶۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۰دلیری۱۲۰۱۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۹۸۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۱دولت ابادی۱۲۰۲۱۶سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۷۷۴۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۲رشیدی۱۲۰۲۲۴اسلام آبادغرب(کرمانشاه)۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۷۱۲۷۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۳رمضانی۱۲۰۲۱۱ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۸۵۱۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۴روشنی۱۲۰۳۴۶دزفول۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۹۹۰۱۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۵سحرخیزشریفلو۱۲۰۲۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۷۰۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۶سروش۱۲۰۳۳۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۵۹۹۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۷سیفی۱۲۰۳۲۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۶۰۰۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۸شادکانی۱۲۰۲۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۹۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۹صانعی۱۲۰۲۱۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۷۹۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۰عابدینی۱۲۰۲۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۷۰۲۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۱عبدالله زاده۱۲۰۳۵۰فردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۷۰۱۷۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۲غلامی۱۲۰۲۸۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۶۸۹۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۳فتاحی۱۲۰۲۸۶لردگان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۶۷۳۹۰۸۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۴قبدیان۱۲۰۳۵۳نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۷۰۴۴۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۵قیمتگر۱۲۰۳۶۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۹۷۳۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۶کریم زاده۱۲۰۲۲۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۶۱۸۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۷کریمه۱۲۰۳۵۹نور۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۸۶۳۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۸کریمی شیرودی۱۲۰۲۵۱اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۸۴۸۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۹گودرزی۱۲۰۳۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۸۱۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴۰محمدخانی۱۲۰۲۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۷۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴۱محمدی۱۲۰۲۱۰تکاب۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۸۲۷۸۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴۲ملک بسته۱۲۰۳۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۷۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴۳مهرزاد۱۲۰۳۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۸۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴۴ناصری۱۲۰۲۱۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۶۴۱۳۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴۵نکویی۱۲۰۲۸۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۸۸۸۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴۶نوروزی۱۲۰۳۳۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۷۵۶۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴۷ورزند۱۲۰۰۵۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۰۰۱۶۸۹۱۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۴