دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم بوجاریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۰۱۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲افسانه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۷۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳الهام تقی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۴الهام کیانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۱۰۹۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۵الهه حسینیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۲۲۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۶الهه رزم جوییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۹۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۷آرزو رضاییشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۷۵۶۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۸بیان لهومیپاوه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۶۳۱۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۹جواد اسعدینشتارود۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۹۲۷۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۰راحله شیریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۱۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۱زهرا امیریجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۱۲۳۳۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۲سفورا لطفی نژادسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۴۰۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۳سوفیا یاروطنکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۰۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۴سهیلا کریمی زادهقم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۴۰۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۵سید محمد حسینیبوکان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۳۶۳۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۶شادی حکیمیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۹۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۷علی اکبر فضلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۴۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۸فاطمه اخلاقیمیناب۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۸۵۸۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۹فاطمه امامییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۸۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۰فاطمه بخشاییطبس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۷۶۵۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۱فاطمه حامدیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۸۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۲فریبا بک پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۳فهمیه سادات ابراهیم خانییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۶۲۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۴کیمیا فعالاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۶۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۵لیلا طاهریخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۵۴۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۶محمد ممیزییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۷۳۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۷مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۱۱۰۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۸مژگان شجاع نجفیخلیل آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۲۸۰۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۹مصطفی شاکریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۳۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۰مهرناز کریم خانیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۲۳۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۱نازنین یار محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۵۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۲ندا رهسپارتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۱۴۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۳نرگس کیانیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۵۱۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۴نعمت طاهر خانیتاکستان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۳۳۲۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴