دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی فرد۱۰۶۴۹۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۷۶۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲اردو۱۰۶۴۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۹۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳استادی۱۰۶۵۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۸۸۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴اعل یرف۱۰۶۵۵۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۶۷۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵اقانژاد۱۰۶۴۸۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۵۹۵۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۶امیری۱۰۶۵۶۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۶۰۰۳۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۷انصاری۱۰۶۴۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۵۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۸انصاری۱۰۶۴۸۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۵۲۰۰۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۹بهجت۱۰۶۴۸۶خمارلو۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۹۱۴۲۵۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۰بهرامی۱۰۶۵۴۲ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۶۶۴۲۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۱بهرامی۱۰۶۵۴۶دیزیچه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۷۱۱۷۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۲بیدل خوشبخت۱۰۶۵۰۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۸۲۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۳پاکدامن۱۰۶۵۳۹پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۹۳۵۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۴پالیزپیشه۱۰۶۵۰۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۴۴۰۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۵پوراحمدی۱۰۶۵۲۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۷۷۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۶پهلوان زاده۱۰۵۸۶۰نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۷۹۷۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۷تعطیلی۱۰۶۵۶۱زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۴۶۱۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۸توکلی فر۱۰۶۵۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۴۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۹چاکی۱۰۶۵۲۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۹۶۸۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲۰حجی۱۰۶۵۰۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۷۳۳۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲۱خداپناهی۱۰۶۵۳۸بیجار۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۸۵۶۰۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲۲خوشبخت۱۰۶۲۳۵خرمشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۴۱۸۰۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲۳داستانی۱۰۶۵۴۱ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۷۲۲۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲۴ده بوره۱۰۶۵۵۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۷۰۱۰۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲۵دهقان۱۰۱۱۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۴۷۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲۶رحیمی۱۰۶۴۹۹فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۸۷۷۵۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲۷رهدار۱۰۶۵۰۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۵۰۸۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲۸زارع۱۰۶۵۴۷ارسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۸۱۳۰۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲۹زهرایی۱۰۶۴۹۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۷۸۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳۰زیدی۱۰۶۴۹۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۵۴۱۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳۱زینی۱۰۶۳۹۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۶۵۳۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳۲سالمی۱۰۶۵۴۰صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۵۵۲۲۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳۳سلاطین۱۰۶۵۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۶۱۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳۴شریفی۱۰۶۳۸۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۶۸۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳۵صادقی۱۰۶۵۳۷شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۴۳۹۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳۶صفدریان۱۰۶۳۹۳ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۵۷۳۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳۷طهماسبی۱۰۶۵۱۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۸۳۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳۸عاقلی۱۰۶۵۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۶۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳۹عبادی۱۰۶۵۱۲رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۵۳۰۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴۰عزیزی۱۰۶۵۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۶۰۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴۱فتحی۱۰۶۵۴۵نور۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۵۱۹۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴۲فرجی۱۰۶۵۱۶جلفا۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۸۰۲۲۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴۳فرخ زاد۱۰۶۵۱۷ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۹۰۳۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴۴قنبری۱۰۶۴۹۰پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۵۸۴۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴۵کارپذیر۱۰۶۵۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۸۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴۶کجوری۱۰۶۵۲۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۴۵۱۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴۷کرمی۱۰۴۷۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۹۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴۸کرمی۱۰۶۴۸۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۶۰۲۴۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴۹کریمی۱۰۵۴۹۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۹۸۹۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۰گل نیا۱۰۶۵۰۱فریدونشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۹۵۷۲۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۱گلچوب۱۰۶۵۲۶بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۸۹۹۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۲گلمحمدی۱۰۶۴۸۱بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۴۹۴۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۳ماه نسایی۱۰۶۴۸۷گرگان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۶۹۶۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۴مرادی۱۰۶۵۱۰ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۴۲۸۷۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۵معینی۱۰۶۴۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۶۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۶منزه۱۰۶۴۸۳نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۷۵۴۷۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۷موسوی مقدم۱۰۶۴۹۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۷۴۴۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۸مهربان صفت۱۰۶۵۰۹نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۶۳۲۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۹میرهادی۱۰۶۴۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۶۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۶۰نژادکرد۹۱۰۲۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۹۷۸۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۶۱نوری۱۰۶۵۰۴سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۸۴۵۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۶۲وجدان۱۰۵۵۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۰۰۰۵۹۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۴