دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ و ۱۳ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی فرد۱۰۴۰۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۹۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲اخوت۱۰۴۱۵۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۱۹۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳اشنای رودی۱۰۴۱۵۴فلاورجان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۷۹۷۷۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴اصلانی۱۰۴۱۵۷گرمه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۱۵۸۰۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵اصلی۱۰۴۱۴۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۳۸۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۶اهنگری۱۰۴۱۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۹۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۷بودش۱۰۴۱۶۱چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۹۷۸۷۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۸بیگی۱۰۴۱۱۰زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۲۰۵۵۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۹پورعابد۱۰۴۱۰۲داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۸۲۳۷۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۰ترکمانی۱۰۴۰۸۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۷۷۶۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۱ترکی۱۰۴۱۴۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۲۷۰۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۲تشویقی۱۰۴۱۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۱۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۳تمیز۱۰۴۱۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۰۸۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۴جانباز۱۰۴۱۲۳اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۳۴۹۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۵جزینی۱۰۴۱۵۵درچه پیاز۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۷۸۷۰۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۶حسنی۱۰۴۱۰۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۳۱۷۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۷حسینی۱۰۴۱۴۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۸۱۳۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۸حیدرمرادی۱۰۴۱۳۸قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۸۹۹۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۹حیدری۱۰۳۹۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۹۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۰خانی۱۰۴۱۱۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۰۵۶۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۱خسروی۱۰۴۱۴۶زرقان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۲۱۶۲۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۲خطیری۱۰۴۱۲۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۹۰۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۳خلیل زاده۱۰۴۱۱۷بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۰۹۹۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۴خلیلی۱۰۴۱۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۰۴۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۵خوش نژاد۱۰۴۱۳۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۹۵۷۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۶دل شه۱۰۴۱۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۸۰۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۷دهقانی۱۰۴۱۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۷۶۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۸رحمانیان۱۰۴۰۹۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۳۲۸۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۹رضایی۱۰۴۱۲۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۳۶۱۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۰رضایی۱۰۴۱۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۰۲۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۱ریحانی۱۰۴۱۲۰لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۲۵۹۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۲زارع ده ابادی۱۰۴۱۱۳میبد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۱۰۴۲۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۳زارع۱۰۴۱۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۹۹۰۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۴شاهرخی۱۰۴۰۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۱۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۵صالحی۱۰۴۱۱۲آبیک۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۰۱۳۷۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۶صالحی۱۰۴۱۱۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۰۶۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۷صلواتی۱۰۴۰۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۲۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۸صیقل۱۰۴۱۶۲چمستان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۸۳۴۵۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۹طاهری۱۰۴۱۱۱خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۲۳۷۷۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۰طباطبایی۱۰۴۱۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۰۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۱طغیانی۱۰۴۱۴۰زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۱۱۵۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۲عبادی۱۰۴۱۶۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۱۶۸۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۳عبدالهی۱۰۴۰۸۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۸۷۷۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۴غفوری۱۰۴۱۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۱۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۵غلام زاده۱۰۴۱۳۱اقلید۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۱۲۵۷۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۶فروغی۱۰۴۱۴۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۸۸۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۷فیروزمند۱۰۴۰۸۵آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۳۷۲۰۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۸قاسمی۱۰۴۱۰۶شبستر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۸۶۶۷۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۹قلاوندی۱۰۳۹۲۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۲۴۸۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵۰کاشورز۱۰۴۰۸۲داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۲۶۰۰۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵۱کرد۱۰۴۰۸۹وحیدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۱۴۷۲۳۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵۲کریمی۱۰۴۱۴۵مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۹۶۸۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵۳محبت پور۱۰۴۱۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۰۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵۴محمدی۱۰۴۰۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۳۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵۵مرادزاده۱۰۴۱۴۷ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۹۲۵۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵۶مرادی۱۰۴۱۵۹کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۳۹۳۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵۷مشایخ۱۰۴۰۹۹بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۳۳۹۰۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵۸مصطفوی۱۰۴۱۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۳۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵۹معدنی۱۰۴۱۲۸قوچان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۸۴۵۲۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۶۰مقدس۱۰۴۱۲۲فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۸۵۶۰۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۶۱نازی۱۰۴۱۴۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۰۷۸۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۶۲نوروزی۱۰۴۱۰۹رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۸۹۳۵۷۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۶۳واحدی۱۰۴۱۳۳بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۲۹۲۲۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۶۴وکیل زاده۱۰۴۰۹۷نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۰۰۰۹۲۸۱۵۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۴