دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اردستانی۱۱۴۲۶۴ورامین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۴۷۰۳۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۲اکبری۱۱۴۳۰۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۵۴۵۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۳امینی۱۱۴۲۵۵تیران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۴۹۴۷۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۴انصاری۱۱۴۲۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۵۳۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۵بابایی۱۱۴۲۶۲سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۳۹۱۶۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۶ثمن۱۱۴۳۱۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۴۴۴۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۷دوکوهکی۱۱۴۰۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۴۰۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۸عابدی۱۱۴۲۵۴اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۴۵۵۴۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۹علوی۱۱۴۲۵۰بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۴۲۵۲۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۰فرزین۱۱۴۳۰۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۳۸۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۱کاسپور۱۱۴۲۵۷محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۵۲۸۶۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۲محمدرضایی۱۱۴۳۰۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۵۱۳۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۳مرادی۱۱۴۲۴۸بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۵۰۲۰۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۴مرواریدی۱۱۴۲۵۳بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۴۳۷۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۵نارنجی ثانی۱۱۴۳۰۴سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۴۱۴۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۶نوری زاده نشلی۱۱۴۲۶۳آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۴۶۵۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۷نیکنام۱۱۴۳۰۳جم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۹۰۰۳۴۸۰۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۳