دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ و ۱۲ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابطحی۶۲۰۷۴بردسکن۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۲۷۲۵۰۹۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲احمدی۶۱۸۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۷۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳احمدی۶۲۱۵۰اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۸۵۷۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴ازاد۶۲۰۸۵لار۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۴۳۱۲۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵اصلانی۶۲۱۳۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۱۷۱۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶اکبری۶۲۱۰۴یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۸۱۴۷۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷الهی۶۲۱۰۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۹۳۷۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸بابااکبری۶۲۰۷۶کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۳۲۰۰۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹بارایی۶۲۰۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۰۶۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۰باقری۶۲۱۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۱۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۱بحر کاظمی۶۲۱۳۴رودسر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۴۴۲۰۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۲بخشیان۶۱۸۶۲نکا۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۸۸۳۷۷۰۴۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۳بشیری۶۲۱۱۶ری۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۱۹۲۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۴بصیری۶۲۰۳۵فسا۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۵۸۶۲۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۵بنی عامر۶۲۱۸۰ورامین۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۱۶۰۵۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۶بهروزی زاده۶۲۱۶۳مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۶۶۶۰۰۰۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۷پرنیان۶۲۱۵۸نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۹۰۵۲۰۷۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۸پور خلیل فاطمه۶۱۸۶۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۸۸۰۰۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۹پورزاهدان۶۲۰۵۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۵۷۵۵۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲۰جعفری۶۲۱۸۸دماوند۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۰۷۰۰۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲۱جلالی راد۶۲۱۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۷۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲۲جوکار۶۲۱۴۹جم۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۸۹۰۶۷۷۵۵۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲۳حاصلی ریک۶۲۱۲۰هشتپر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۲۲۸۷۰۴۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲۴حجازی۶۲۱۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۱۱۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲۵حسینی بید گلی۶۱۸۸۱آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۹۴۸۲۰۸۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲۶خالصی۶۲۰۶۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۸۷۹۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲۷خانجانی فرد۶۲۱۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۴۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲۸خاوران۶۲۱۳۹بوانات۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۵۴۳۲۷۳۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲۹خسروانیان۶۲۰۳۱محلات۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۶۷۶۷۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۰خیریت۶۲۱۱۱بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۸۹۰۷۶۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۱دوست فر۶۱۸۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۷۲۴۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۲ربیعی۶۲۱۹۶همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۴۸۵۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۳رحیمی۶۲۲۱۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۷۰۲۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۴رضایی۶۲۰۲۵شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۲۵۱۰۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۵رضایی۶۲۰۹۱قم۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۳۱۹۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۶رمضان نیا۶۲۱۰۶بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۹۸۱۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۷روزبهانی۶۲۰۸۰ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۵۲۱۷۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۸روزگاری۶۲۰۸۱نمین۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۱۲۷۵۰۵۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۹رییس پورآمل۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۸۶۸۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۰زارعابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۰۱۵۵۰۸۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۱زارع حقیقی۶۲۰۳۴فیض آباد(خراسان رضوی)۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۲۹۴۰۰۹۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۲زارعیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۹۶۹۷۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۳زارعی۶۲۱۲۸فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۳۵۲۲۰۷۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۴زحمتکش۶۲۱۸۹نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۰۲۶۲۰۳۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۵زمان ابادی فرد۶۲۱۲۴ری۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۰۸۰۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۶زند پور۶۲۰۷۱مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۰۵۸۵۰۰۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۷سعیدی۶۲۱۲۲بسطام-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۸۸۵۹۲۵۸۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۸سلیمانی فر۶۲۰۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۲۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۴۹سلیمانی۶۲۱۱۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۲۴۰۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۰سمایی۶۲۰۸۷تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۱۵۹۷۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۱سهرابی۶۲۱۷۰بروجن۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۷۸۸۷۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۲شکاری۶۲۲۰۵کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۶۸۷۵۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۳شول۶۲۱۴۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۵۱۱۰۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۴صداقت نیا۶۱۸۷۹فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۸۳۶۲۰۳۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۵صدیقها۶۲۱۱۷قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۹۹۲۰۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۶صیادی۶۲۱۰۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۲۶۱۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۷طاحون۶۲۰۶۰فردوس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۷۳۵۰۰۹۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۸طلوعی۶۲۱۸۷کوچصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۰۳۷۰۴۳۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۹عسگری۶۲۱۳۱چادگان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۸۰۴۰۰۸۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶۰فاعلی۶۲۱۴۶نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۶۹۸۲۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶۱فتحی۶۲۲۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۹۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶۲فیضی۶۲۱۶۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۸۸۶۰۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶۳قبادی۶۲۱۵۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۰۰۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶۴قربانیان۶۲۰۹۴کلاچای۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۲۱۸۰۰۴۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶۵قلیزاده۶۲۰۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۴۷۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶۶کاتورانی۶۲۱۲۹پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۵۶۴۷۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶۷کاروان۶۱۸۱۷ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۶۴۴۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶۸کاظم زاده۶۲۱۴۸بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۶۲۳۰۰۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶۹کجوریان۶۱۳۶۶فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۸۹۲۸۲۰۸۴۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷۰کردانی۶۲۰۵۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۲۸۳۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷۱کرمی کبیر۶۱۸۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۵۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷۲کوهستانی۶۲۰۶۳دهاقان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۴۵۲۷۰۸۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷۳لشگری۶۲۰۴۲اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۰۹۱۵۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷۴لیلوی۶۲۱۱۴شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۹۱۶۰۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷۵محمودابادی۶۲۱۲۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۵۹۷۰۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷۶محمودی سیوند۶۱۹۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۸۲۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷۷مدبر۶۲۲۰۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۶۳۳۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷۸مرادی۶۱۷۹۴اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۸۹۱۷۵۰۰۳۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۷۹مرادیان۶۲۱۹۸بیجار۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۴۶۳۵۰۶۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۰مزارعی۶۲۰۴۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۴۲۰۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۱مهرابیان۶۱۸۱۰لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۸۴۷۰۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۲مهری۲۶۰۶۱جم۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۵۰۰۲۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۳مهری۶۲۱۵۵زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۵۳۲۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۴موحدی۶۲۲۱۴رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۰۴۷۷۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۵موسوی۶۲۰۷۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۱۴۹۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۶مومنی۶۱۸۸۸امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۸۸۴۸۵۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۷میریان۶۲۱۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۶۱۲۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۸ناصری۶۲۰۶۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۷۹۹۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۹نصیرنیا۶۲۱۶۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۷۵۶۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹۰نصیریکرج۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۳۶۳۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹۱نصیری۶۲۰۳۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۸۸۹۲۲۰۰۷۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹۲نعمتی۶۲۱۴۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۸۸۸۱۵۰۰۷۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹۳نور محمدی۶۲۰۶۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۱۰۶۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹۴نیک مهر۶۲۰۷۷دزفول۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۱۳۸۲۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹۵هاشمی۶۱۸۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۳۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹۶هاشمی۶۲۱۱بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۷۴۵۷۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹۷هژبری۶۲۱۷۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۶۰۱۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹۸یعقئبی زاده۶۲۰۳۸رامهرمز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۹۵۹۰۰۶۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۹۹یگانه۶۲۰۴۱شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۶۶۵۵۲۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۰۰یوسف زاده مصر۶۲۱۳۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۹۰۱۷۲۰۷۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳