دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افیفه نعیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۲۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲اکرم سادات توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۲۸۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳الهام محمودی نژاددهگلان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۰۹۷۲۹۶۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴اوین عبد اللهیمهاباد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۰۹۹۶۱۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۵پریسا سعادتآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۲۲۱۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۶جعفر حیدریآب بر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۰۹۰۱۰۰۴۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۷جواد فتح اللهیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۳۴۹۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۸حسین طالبی علیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۰۶۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۹رباب توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۳۲۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۰زهرا کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۱۱۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۱زهره لعل روشنمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۱۶۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۲سارا ساعدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۰۹۸۲۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۳سپیده رضوانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۳۳۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۴سحر شجاعیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۱۹۶۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۵سمانه مریدیانری۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۲۳۲۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۶سهیلا مهدویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۲۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۷سید مهدی داوودیسمیرم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۰۷۴۸۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۸طیبه مرادیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۱۸۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۹عارفه صادقیرونیز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۲۰۸۳۷۴۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۰عطیه اصغریخمین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۱۳۹۷۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۱علی اکبر فضلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۱۴۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۲علی شورابینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۱۷۶۳۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۳علی منتهاییمیمند۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۲۱۹۳۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۴فاطمه توکلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۰۹۶۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۵فاطمه حسینیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۰۹۶۹۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۶فاطمه غلامیچمستان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۰۹۴۳۱۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۷فاطمه کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۱۲۲۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۸فرنوش رحیم پورمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۰۵۲۴۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۹فلاطمه قلندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۳۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۰لیلا شاهوردیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۰۹۵۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۱لیلا صالحیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۱۰۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۲لیلی فیروز فررشت۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۰۲۵۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۳مبینا رستم زادهماکو۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۰۰۵۹۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۴محدثه زوارهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۳۰۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۵محمد سلمان علی باباییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۰۸۵۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۶مژگان ضیائیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۱۵۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۷معصومه ترکمنتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۲۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۸معصومه قاسم لوقم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۰۹۳۶۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۹منجمقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۰۴۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴۰مهری معززیبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۰۱۶۱۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴۱مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۲۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴۲میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۰۹۲۶۳۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴۳ناهید گرجیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۰۳۸۴۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴۴ناهید مهاجرانییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۰۹۱۵۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴۵یاسمن خدامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۸۰۰۱۲۹۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۲