دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ تا ۱۳ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۲۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲امل پور مقدماهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۸۶۰۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳امیر عادلیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۱۴۲۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴آرزو جعفرینقده۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۱۰۰۱۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵آیناز حیدریخومه زار۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۹۵۵۹۷۳۵۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۶پرستو پرتغالیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۹۶۱۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۷پریا میر کاظمیآستارا۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۱۲۱۵۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۸حامد عربسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۸۰۰۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۹حسن خلجتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۲۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۰حسین قاضینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۹۹۱۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۱حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۲۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۲حمید صابرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۲۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۳حوری شیوانیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۷۵۱۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۴راضیه تقی پورمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۹۴۹۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۵رضوان غیاثونددورود۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۷۲۹۰۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۶رویا نیارکیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۰۶۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۷ریحانه میعاد فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۱۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۸زهرا رستمیشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۸۱۵۹۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۹زهرا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۸۹۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۰زهرا علیرضا نژادبندرگناوه۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۷۰۰۸۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۱زهرا فیض اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۲۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۲زهره تشکریبافق۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۷۹۷۸۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۳زهره محمودیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۸۸۲۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۴زینب سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۱۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۵سحر یاوریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۷۴۹۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۶سمانه حبیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۲۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۷سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۱۵۴۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۸سمیرا یاسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۲۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۹سهیل عبداللهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۹۳۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۰سهیلا قاسمیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۰۱۶۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۱سید علی حسینیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۸۵۶۳۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۲سینا فیضیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۱۳۱۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۳شراره صحراییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۸۷۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۴شهرام نوریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۹۲۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۵صدف یارویسیشاهیندژ۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۱۱۴۶۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۶عطیه رضازادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۲۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۷علی صدرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۰۳۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۸فاطمه الله یاریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۸۲۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۹فاطمه چگینیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۰۵۱۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۰فاطمه رسولیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۱۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۱فرزانه فرجیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۰۹۲۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۲فرشته محمدیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۰۰۴۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۳فهیمه اشرفیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۰۴۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۴لیلا نیک زادیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۹۸۹۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۵محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۲۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۶مژده تهرانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۱۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۷مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۷۱۵۶۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۸مطهره رستگارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۹۱۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴۹معصومه سرمدیانمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۰۸۴۹۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵۰ملیحه حبابیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۷۶۸۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵۱مهدیه امید پناهابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۷۸۲۷۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵۲مهسا رمضانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۷۳۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵۳ناصریانیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۷۷۹۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵۴ناهید قنواتیانبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۸۴۵۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵۵ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۰۲۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵۶نسیم عابدیاهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۸۳۳۹۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵۷نیلوفر شهبازیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۰۷۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵۸نیما بند بنینشتارود۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۹۷۳۱۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵۹هاله خانکیشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۱۲۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۶۰یاسمن گواهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۸۰۰۰۹۰۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۴