دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۴۰۲۱ارسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۵۶۹۸۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲اخوت۱۱۴۰۰۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۳۸۵۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳اداوی۱۱۳۹۴۱الیگودرز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۵۰۲۷۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴اسکندری۱۱۴۰۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۸۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵اسماعیلی۱۱۴۰۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۴۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶اندرز۱۱۴۰۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۳۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷انگار۱۱۳۹۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۳۹۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸ایران بان۱۰۸۷۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۴۷۸۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۹ایران پور۱۱۴۰۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۴۰۱۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰بختیاری۱۱۴۲۳۳ورامین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۶۷۵۰۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۱بصری۱۱۳۹۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۰۳۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۲بهمن پوری۱۱۴۲۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۶۹۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳بیرنج۱۱۴۰۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۳۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴پورطالب۱۱۳۹۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۱۸۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۵تجدد خرگردی۱۱۳۹۴۳خواف۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۶۲۶۴۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۶تجربه کاردانا۱۱۴۲۳۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۱۱۷۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۷تقی پور۱۱۳۹۳۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۱۹۸۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۸تیموری۱۱۳۹۸۲شمس اباد (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۶۴۴۷۱۸۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۹جبارزاده۱۱۴۰۲۰ممقان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۶۵۷۱۵۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۰جلیلی۱۱۴۰۰۰یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۳۱۴۴۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۱جیرکریمی۱۱۳۹۳۷رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۴۲۳۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۲حیدری۱۱۳۹۳۴کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۶۱۱۶۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۳حیدری۱۱۳۹۹۲مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۰۷۷۸۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۴حیدری۱۱۳۹۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۷۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۵دادخواه۱۱۴۰۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۵۵۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۶دادگر۱۱۴۰۴۷ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۸۰۲۳۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۷داسکار۱۱۴۰۶۴کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۴۶۵۴۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۸داودی۱۱۴۰۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۴۵۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲۹رازنهان۱۱۴۰۱۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۲۵۲۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۰رجبلی۱۱۴۱۸۲گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۸۲۶۴۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۱رجبی زاده۱۱۳۹۹۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۲۱۴۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۲رحمتی۱۱۴۰۰۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۷۵۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۳رحیمیان۱۱۳۹۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۴۴۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۴رستمی۱۱۳۹۴۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۳۰۷۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۵رسولی۱۱۴۲۳۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۰۸۲۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۶سلجوقی۱۱۴۰۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۱۰۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۷شاکری۱۰۸۰۹۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۰۲۳۸۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۸شبانی۱۱۴۰۵۴شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۳۷۸۹۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۹شریفی۱۱۳۹۳۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۷۱۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۰شعبانی۱۱۴۰۶۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۱۲۱۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۱شکرالهی۱۱۴۲۳۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۵۳۲۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۲شیخی۱۱۴۲۳۴ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۱۵۸۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۳صادقی۱۱۴۰۰۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۲۴۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۴صدر۱۱۳۹۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۱۷۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۵صفرپور۱۱۳۹۸۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۵۴۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۶طالبی۱۱۴۰۱۴رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۲۸۵۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۷طالع۱۱۴۲۳۷لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۵۱۹۹۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۸طاهری نسب۱۱۴۰۰۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۰۹۶۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۹طباطبایی۱۱۳۹۸۳سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۰۶۰۶۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۰عبدالهی۱۱۳۹۳۱چالوس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۲۳۰۳۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۱عسگریان۱۱۳۹۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۱۳۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۲علایی۱۱۳۹۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۴۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۳عنایت پور۱۱۳۹۴۵شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۵۹۱۲۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۴غواصی۱۱۳۹۸۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۲۶۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۵فردایی۱۱۴۲۴۲سورک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۶۶۹۵۴۸۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۶فولادی۱۱۳۹۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۱۴۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۷قائمی طلب۱۱۳۹۳۵تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۲۷۱۳۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۸قبادی۱۱۳۹۳۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۷۶۹۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۹قرجه لو۱۱۴۰۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۷۲۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۰کریم پور۱۱۴۲۴۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۳۲۲۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۱لطفی۱۱۳۸۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۰۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۲لطفی۱۱۳۹۹۸دزفول۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۲۹۷۱۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۳مجیدی۱۱۴۰۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۴۳۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۴محبعلی۱۱۴۲۴۵لطیفی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۵۲۵۰۷۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۵محمودی۱۱۴۰۱۰تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۱۶۴۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۶مرزبان۱۱۴۰۵۰تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۶۰۲۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۷مستملکیان۱۱۴۰۱۱مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۰۵۵۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۸مصباح۱۱۴۰۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۲۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶۹مصطفایی۱۱۴۰۵۲خلخال۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۴۱۲۷۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۰مقدری۱۱۴۰۵۶آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۵۷۳۰۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۱منصوریتنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۶۸۰۱۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۲مهربانی۱۱۳۹۳۸ری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۷۴۹۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۳میری۱۱۴۰۶۶زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۷۰۰۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۴نارنجی ثانی۱۱۴۰۶۸سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۷۳۱۶۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۵نظری۱۱۴۰۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۳۳۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۶نقدی۱۱۴۰۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۲۰۱۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۷نیکوئی۱۱۴۰۵۵اقلید۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۶۳۶۱۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۸وحیدیان۱۱۴۰۱۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۷۷۶۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۹هدائیان۱۱۴۲۴۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۷۸۳۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸۰هنرور۱۱۴۰۶۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۳۴۴۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸۱یوسفی۱۱۳۹۹۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۸۰۰۷۵۸۲۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۱۲