دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۹۲۴۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۳۵۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲ابراهیمی۱۰۹۳۷۴ارسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۳۳۱۵۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳ابریشم کار۱۰۹۲۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۱۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴ادمی۱۰۹۶۶۷سراب۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۹۰۶۰۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵اسدیان۱۰۵۶۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۳۲۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶اسماعلیان۱۰۹۵۷۹آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۹۵۹۷۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۷اسماعیلی۱۰۹۶۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۹۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۸اصفهانی۱۰۹۶۹۵دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۲۵۱۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۹افتخار۱۰۹۶۵۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۹۴۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۰امیری۱۰۹۲۵۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۶۸۸۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۱امیری۱۰۹۶۵۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۰۹۲۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۲انصاری۱۰۹۶۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۷۱۴۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۳اهل یرف۱۰۹۱۲۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۸۲۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۴اهنگری۱۰۹۳۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۳۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۵ایت اللهی۱۰۹۵۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۳۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۶باقری۱۰۹۶۷۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۸۱۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۷بدیعی۱۹۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۰۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۸بصیر۱۰۹۶۴۹فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۰۵۹۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۹بواناتی۱۰۹۶۷۴بوانات۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۷۳۵۷۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۰بی ریا۱۰۹۶۶۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۱۰۶۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۱بیات۱۰۹۶۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۲۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۲بیگلو۱۰۹۶۵۱ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۲۶۲۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۳پردل۱۰۹۶۴۸قاین۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۶۶۶۷۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۴توحیدی۱۰۹۶۳۸کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۰۳۷۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۵تولایی۱۰۹۶۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۳۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۶تیموری۱۰۹۶۷۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۴۳۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۷جبلی۱۰۹۶۶۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۶۷۷۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۸جلیوند۱۰۹۶۸۳تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۷۵۷۲۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۹جوادی۱۰۹۷۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۸۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۰حسینی۱۰۹۶۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۹۷۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۱حیدریان۱۰۹۴۵۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۹۸۲۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۲خاکی۱۰۹۶۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۷۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۳دهبان۱۰۹۶۷۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۹۳۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۴دهقان۱۰۹۷۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۸۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۵رحیمیان۱۰۹۶۵۳رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۱۴۹۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۶رضاپوران۱۰۹۷۰۴فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۳۹۶۰۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۷رضاخانی۱۰۹۶۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۱۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۸رضایی۱۰۹۰۳۵بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۱۱۷۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۹رفیعی۱۰۹۶۸۹سجاس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۳۰۹۲۴۵۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۰رمضانی۱۰۹۴۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۷۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۱زارعی۱۰۹۶۵۷منوجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۲۴۱۰۰۷۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۲زمانی۱۰۹۶۵۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۸۹۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۳سالاری۱۰۹۲۸۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۸۶۹۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۴سنجابی۱۰۹۶۸۴رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۲۰۸۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۵شایگانی۱۰۹۶۵۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۱۲۸۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۶شریفی۱۰۹۶۴۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۶۹۹۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۷شریفی۱۰۹۶۹۸زابل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۱۵۰۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۸شعبانی ویه۱۰۹۶۶۶محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۸۰۴۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴۹شفیعی۱۰۹۷۰۵الیگودرز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۴۰۰۵۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵۰شهرابی۱۰۹۶۳۴شوش۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۴۲۲۰۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵۱شیرانی۱۰۹۶۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۷۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵۲صباغی۱۰۹۶۸۲خرمدره۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۲۹۴۷۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵۳طهماسبی جهد۱۰۹۶۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۲۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵۴عرفانی۱۰۹۶۳۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۴۱۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵۵عسکریان۱۰۹۳۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۸۴۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵۶عطایی۱۰۹۶۹۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۲۷۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵۷فارسی۱۰۹۴۵۴اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۲۱۸۷۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵۸قربان شئهی زاده۱۰۹۶۸۵جم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۰۱۶۲۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۵۹کاوسی۱۰۹۶۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۰۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۰گندمی۱۰۹۶۶۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۱۷۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۱محسنی۱۰۹۶۴۵خوی۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۸۸۰۷۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۲مرادی۱۰۹۶۸۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۱۶۱۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۳مظااهری۱۰۹۴۳شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۰۲۷۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۴مقاره عابد۱۰۹۶۶۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۳۴۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۵مقدس۱۰۹۶۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۰۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۶ملک پور۱۰۹۲۵۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۸۵۸۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۷منافی۱۰۹۶۲۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۹۱۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۸موسوی۱۰۹۶۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۷۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۹مهصومی۱۰۹۱۸۱شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۹۲۷۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۷۰میر مهدوی۱۰۹۶۴۱چابکسر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۰۰۵۵۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۷۱میرزایی۱۰۹۶۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۷۲میوند۱۰۹۶۹۳تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۳۷۴۵۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۷۳ناصری۱۰۹۴۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۰۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۷۴یوسفی۱۰۹۶۶رویدر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۹۲۲۹۵۷۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۷۵یهری۱۰۹۶۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۷۰۰۸۹۶۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۱