دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسون قربانیفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۳۵۱۷۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲الناز صفار حمیدیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۲۳۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳آزاده نیک نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۴۷۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴بنفشه اسفندیاریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۰۳۱۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵پارسا آقا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۴۴۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۶پروین کاوندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۴۵۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۷حامد گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۵۸۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۸حسین اسد اللهیدهق۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۳۲۸۳۰۸۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۹راژان خسرویقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۰۹۸۸۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۰رباب معین توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۵۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۱رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۴۰۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۲رکسانا باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۵۵۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۳رویا علی اکبریسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۰۰۰۸۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۴زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۲۸۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۵زهرا پرتوی فردبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۰۷۹۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۶زهرا حسینیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۱۳۴۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۷زهرا حیدرینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۳۱۲۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۸زهرا داراییعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۲۰۷۶۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۹زهرا قاسمیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۰۹۹۰۵۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۰زهره بدر منیرملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۱۴۰۰۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۱زهره حبیبیورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۳۹۲۰۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۲سادات مهاجریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۲۹۷۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۳ساناز طلاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۴۲۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۴سعید قاسم لوتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۵۱۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۵سعیده شیرائیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۰۵۱۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۶سمانه اولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۵۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۷سمی هانارکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۵۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۸سمیه صفدرینقده۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۱۰۵۲۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۹سمیه مزنگی نژادبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۰۶۸۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۰سیما خان جانیرحیم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۲۷۳۱۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۱سیما هداییرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۱۲۳۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۲شهرزاد زادگان خواجهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۰۸۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۳فاطمه ولی نژآدبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۲۵۰۸۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۴فرانک عباسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۴۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۵فرحناز میرزا زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۴۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۶فریناز مراد زادهبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۳۴۶۹۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۷کیانوش قبادیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۳۶۱۸۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۸لیلا حسنیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۳۳۱۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۹محمد اصفهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۴۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۰محمد شمس تباربابل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۲۱۰۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۱مرضیه بهشتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۵۴۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۲مریم رستگاریبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۲۲۱۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۳مریم صادقیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۰۹۴۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۴مریم فلاحکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۰۱۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۵مریم قلمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۵۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۶مریم کریمیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۰۴۶۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۷مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۱۷۲۷۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۸مصطفی مهدویبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۱۹۳۱۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۹معصومه قاسمیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۲۴۹۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵۰معصومه یار احمدیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۱۵۲۰۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵۱منصور باپیرپورپیرانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۱۱۸۳۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵۲مهدیه قربان زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۴۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵۳مهراد رسولیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۳۸۵۱۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵۴میره ظهوریجویبار۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۱۸۳۴۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵۵مینا فتح اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۴۳۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵۶ندا اسدیهادیشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۰۲۱۵۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵۷نسترن جعفریلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۲۶۲۹۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵۸نیلوفر رضا علیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۳۰۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵۹نیلوفر عبد اللهیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۱۶۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۶۰هاجر نعمتیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۳۷۲۹۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۶۱یسری حسینی نسبتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۷۰۰۱۵۶۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۱