دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۳۱۴۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲احسان حیدریآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۵۸۲۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳افسانه علی محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۷۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴الناز کاغذگراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۴۴۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵الناز مجللبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۶۸۸۶۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶الهام رجاییمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۶۹۳۴۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۷امیر حسن جوادیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۲۹۷۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۸امیر علی زادهرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۷۴۴۹۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۹آقا بزرگیمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۵۹۵۹۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۰برزگربوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۲۷۰۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۱تراه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۸۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۲حسین صفی زادهفومن۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۴۸۴۲۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۳حوریا اسکندریکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۲۸۲۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۴دریا شایانگز برخوار-شاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۴۶۶۳۸۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۵رقیه بهجتارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۲۵۹۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۶ریحانه جنابیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۴۰۵۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۷زهره فلاحت پیشهکوهسار۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۴۱۰۱۳۳۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۸زینب مچاسبهخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۶۷۱۵۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۹سالومه نصرتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۸۳۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۰سپیده جهانگیرقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۵۷۷۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۱سحر کمالیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۳۴۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۲سروه امینیسقز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۲۱۲۹۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۳سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۷۳۵۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۴سمیرا افشارفردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۴۳۳۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۵سمیه مومنیدرگز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۳۳۸۳۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۶سهیلا نجفیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۳۷۹۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۷سید حسن کیاسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۲۳۳۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۸سیما اباذرییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۶۴۴۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۹شاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۷۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۰شهرام اقدسیاقم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۲۲۴۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۱شهلا کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۸۱۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۲شیوا خسرو جردیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۳۲۵۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۳طیبه کاوییان پورامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۷۰۱۸۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۴عارفه زاد سرساری۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۵۶۲۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۵عاطفه سبحانیالوند۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۲۶۸۴۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۶علیرضا شهبازیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۵۲۶۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۷فاطمه ربیع زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۵۰۹۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۸فاطمه رفیعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۵۱۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۹فاطمه صفریدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۳۸۹۳۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۰فاطمه لطیفیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۶۶۸۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۱فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۴۲۹۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۲فرزانه گلشنتفت۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۶۲۱۷۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۳فرشته کرمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۳۶۸۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۴لیلا مخبریقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۵۵۳۱۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۵محبوه جعفریبافق۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۶۱۸۶۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۶محسن یوسفیپارس آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۳۰۲۵۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۷محمد امین رزازیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۲۴۸۳۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۸محمد رضا صیادبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۴۷۷۸۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۹مرضیه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۷۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۰مریم احسانییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۶۵۵۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۱مریم ادیدیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۷۱۲۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۲مریم شهردمیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۶۰۳۹۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۳مریم محمدیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۷۵۵۹۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۴مریم مسعوداردکان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۳۵۴۶۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۵معصومه اسماعیل زادهفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۴۵۵۹۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۶مهدی امیریاسدآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۵۴۳۲۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۷مهسا عبد الوندازنا۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۲۰۲۲۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۸مهسان رجبیمیبد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۶۳۹۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۹میترا جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۸۲۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶۰میثم ابراهیم پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۴۹۸۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶۱نرگس صالحیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۳۹۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶۲نسرین اصغر زادهرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۷۶۶۹۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶۳نورا گوشهپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۷۲۷۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶۴نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۵۳۷۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶۵نیلوفر سیاووشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۷۰۰۱۸۴۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۱