دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما بیرانوندبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۱۰۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲الی نوروزیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۶۷۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳آذین فراز دلرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۶۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴آرزو موسی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۷۸۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵آمنه بهمن یاریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۶۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۶آیلین اصغر زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۶۷۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۷بهار آمری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۱۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۸بهار محمدیآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۵۱۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۹پریسا یوسفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۱۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۰جواد ملا مهدی زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۶۱۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۱حسنیزیر آب۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۴۷۳۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۲حمیده فیاض بخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۳راحله دو کوهکیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۱۳۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۴رمینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۴۸۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۵ریحانه کریمیری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۱۲۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۶زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۲۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۷زهرا شادلوکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۱۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۸زهرا ضیائیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۳۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۹زهره زادگانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۹۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۰زینب پور قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۱ژاله رحیمیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۱۴۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۲سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۹۳۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۳ساناز قجرسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۸۳۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۴ستاره سلطانیفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۴۵۶۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۵سحر پرتویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۶سعیده ابراهیم یتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۷سعیده خبازاملش۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۲۶۹۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۸سمیرا نظریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۵۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۹سمیه باقریفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۳۲۹۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۰سمیه لطفیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۰۹۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۱سمیه محمدینور۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۳۱۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۲شبنم قاسم زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۹۸۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۳شهربانو اسدیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۵۶۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۴شهرزاد پور معصومیکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۳۶۶۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۵شهلا خاموشیکرندغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۳۹۳۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۶شهلا کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۷صبا منافیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۷۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۸طاها قادریکوار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۴۸۳۷۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۹عارفه رضاییالشتر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۰۶۹۰۶۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۰فاطمه امامییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۵۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۱فاطمه پناهیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۰۹۸۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۲فاطمه قاسمیشوش۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۷۸۶۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۳فتانه محمد زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۴۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۴قاسم محسنیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۹۵۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۵مائده عقیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۰۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۶مائده هلمیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۸۴۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۷محبوبه کارگراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۸محدثه نصرالله پیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۲۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۹مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۸۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۰مرضیه دهقانیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۸۵۶۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۱مرضیه کوشانجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۳۱۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۲مریم شاه محمدیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۴۲۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۳مریم کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۱۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۴مریم محمد پورری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۲۳۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۵مژده اسماعیلیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۵۶۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۶مسعود مشایخبندرگناوه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۱۰۱۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۷مهتاب محمدیقیدار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۰۱۲۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۸مهناز ایران پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۹۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۹نرگس خدامیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۸۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۶۰نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۲۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۶۱نیلا همتیساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۲۸۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۶۲وحید ناصریدره شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۷۰۳۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۶۳ویدا خلیفهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۷۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱