دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ازاد۱۱۹۷۶۴خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۵۴۹۱۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲اسدیان۱۱۹۸۷۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۳۵۹۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳اعراب شیبانی۱۱۹۷۳۵طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۱۲۳۳۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴اکبری۱۱۹۷۴۰ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۱۴۳۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۵امانی۱۱۹۸۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۱۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۶امیراحمدی۱۱۹۷۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۲۲۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۷برادری۱۱۹۸۶۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۱۱۷۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۸جعفری۱۱۹۷۴۸ابهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۴۶۹۹۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۹جعفری۱۱۹۷۵۲فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۱۷۵۴۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۰چوپانی۱۱۹۸۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۲۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۱حاجی بابا۱۱۹۸۲۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۲۱۹۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۲حافظ ابادی۱۱۹۸۸۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۴۹۲۳۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۳حسن زاده۱۱۹۸۶۰کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۴۷۸۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۴حسینی۱۱۹۱۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۲۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۵خدایی۱۱۹۵۹۲زابل۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۵۵۶۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۶خوردام زاده ناصری۱۱۹۸۶۱آبادان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۴۲۹۴۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۷رحمتی۱۱۹۸۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۵۲۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۸رضی کنیمی۱۱۹۸۱۹ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۳۸۸۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۹زارع زاده۱۱۹۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۲۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۰زحمتکش۱۱۹۸۱۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۳۲۵۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۱سجادیفر۱۱۹۸۸۳نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۴۴۴۸۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۲شفائیچالوس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۵۰۵۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۳شکوهی فر۱۱۹۸۸۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۵۳۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۴صادقیان۱۱۹۸۹۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۱۶۷۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۵صدری۱۱۹۸۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۲۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۶صلواتی پور۱۱۹۸۶۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۳۴۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۷طاهری۱۱۹۷۳۹دامغان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۱۳۵۵۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۸طلا۱۱۹۸۶۹خرامه۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۴۳۷۹۷۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۹عرب۱۱۹۷۹۹قرچک۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۴۰۴۷۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۰غفاری۱۱۹۸۹۳آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۳۷۵۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۱غلامی۱۱۹۸۸۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۳۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۲فاعلی۱۱۹۷۵۴نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۱۰۸۵۴۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۳قاسمی۱۱۹۷۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۴۵۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۴قاسمی۱۱۹۸۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۴۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۵قربانی۱۱۹۸۹۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۴۸۱۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۶کاکویی۱۱۹۷۴۲رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۳۱۷۹۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۷کیانی۱۱۹۷۳۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۲۶۹۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۸گله داری۱۱۹۸۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۱۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۹محزون زاده۱۱۹۸۷۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۳۹۳۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴۰محمدزاده۱۱۹۵۶۰سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۵۱۷۸۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴۱محمدی۱۱۹۷۵۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۳۶۱۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴۲محمدی۱۱۹۸۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۲۳۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴۳محمودی نیا۱۱۹۸۸۸بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۱۸۰۶۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴۴مهاجر۱۱۹۷۴۳جهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۲۵۲۸۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴۵نظری۱۱۹۸۹۱کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۲۴۵۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴۶یاوری۱۱۹۸۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۱۰۹۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴۷یعقوبی۱۱۹۷۴۷گرمه۲۰۱۲۸۰۱۳۴۷۰۱۰۳۳۷۶۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۱