دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ و ۲ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه فضل الله پوربابلسر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۸۲۶۹۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲امینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۱۰۱۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳بهار مرادیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۵۷۱۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴بهنوش شریف زادهبندرکنگان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۶۲۳۱۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۵تینا چیت سازانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۹۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۶تینا رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۹۵۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۷جلوداریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۵۸۸۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۸حسین اشرفاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۸۸۸۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۹رضا جمشیدیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۷۳۲۰۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۰روشنک حسین پوریخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۷۴۷۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۱رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۶۴۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۲زهرا راستادخارک۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۶۱۰۳۷۵۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۳سمیرا مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۹۹۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۴سمیه صدیقیانزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۵۵۲۹۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۵سمیه عمادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۹۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۶شقایق سلیمیرحیم آباد(گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۶۹۵۸۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۷شکوفه بهاروندخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۷۲۵۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۸شکوفه محسنی فرساری۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۸۵۸۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۹شیلا شهابیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۸۹۹۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۰شیوا فتحیاهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۵۴۶۹۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۱طیبه سماوریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۷۶۴۶۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۲طیبه طیبیزابل۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۵۶۶۸۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۳عظیمه داد خواهقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۸۴۱۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۴علی درخشانآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۸۳۳۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۵فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۱۰۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۶فاطمه عبدلیرضوانشهر-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۷۱۷۶۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۷فریبا غنی پوریزد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۷۸۴۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۸فهیمه محمدیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۷۵۴۶۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۹کیمیا فعالاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۶۰۰۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۰لیلا پور عبداللهشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۵۹۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۱محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۱۰۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۲مریم قدمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۱۰۳۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۳مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۸۱۹۳۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۴مریم یزدانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۱۰۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۵مریم یگانهشهریار۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۹۱۳۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۶معصومه فرضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۹۶۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۷ملیحه برجیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۸۷۷۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۸مهدی ابوالقاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۹۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۹مهرسا کیمیایی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۹۷۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۰مهرناز جوانمردلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۷۰۸۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۱مهسا سادات حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۱۰۴۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۲مهسا قلی خانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۹۰۱۴۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۳مهسا مسائلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۸۶۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۴مینا حشمتی عقدایزد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۷۹۵۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۵نجمه وقاریمیبد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۷۷۸۸۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۶ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۶۷۶۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۷ندا ریحانی فردشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۶۵۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۸ندا ناصریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۱۰۲۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۹نسرین لطفی نسبرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۸۰۸۳۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۵۰نیلوفر عزتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۹۸۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۵۱هانیه صفریلار۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۶۳۶۶۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۵۲هانیه مرادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۶۸۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۵۳یاسمین حسینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۹۶۰۰۰۶۶۵۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۰۳