دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ تا ۶ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۹۸۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۰۹۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۲امیدیگلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۱۳۹۷۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۳اهنگری۱۰۲۱۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۱۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۴باقری۱۰۲۱۰۸فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۰۴۹۲۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۵بیات۱۰۲۱۸۹فردوسیه۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۰۶۰۷۳۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۶تقویقائمیه۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۱۰۷۵۰۷۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۷جباری۱۰۲۱۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۰۸۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۸حسینیبهبهان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۰۰۶۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۹صبوری۱۰۰۴۶۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۱۲۹۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۱۰فتح الهی۱۰۲۱۸۷اقلید۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۰۳۸۵۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۱۱قضاوی۱۰۲۰۵۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۰۵۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۱۲کوچاری۱۰۲۱۱۴قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۰۷۱۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۱۳محمدی۱۰۲۱۰۹رودسر۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۰۲۷۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۱۴نورمندی پور۱۰۲۱۹۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۳۰۰۴۰۱۷۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۰۷