دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ تا ۳ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه احدیبناب۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۲۶۴۲۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲افسانه شاکریگلبهار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۴۱۵۲۹۳۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳اکرم محمدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۵۷۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴المیرا رضیخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۱۸۸۶۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵الناز ولی محمدیبیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۲۱۰۸۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۴۵۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷الهام مدنیآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۵۱۶۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸الهام یداللهیفارسان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۲۸۴۴۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹الهه مهروقینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۳۹۳۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰امیر پارسا جعفریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۳۷۶۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۱امیر چاه بازنیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۴۰۵۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۲امین کشمیریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۲۷۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۳آرزو بیرامیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۶۲۸۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۴آرزو رسولیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۵۸۰۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۵آرزو محمدیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۳۰۳۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۶بهار زهرابیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۵۹۱۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۷بهاره نوریشیرود۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۵۲۹۰۴۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۸بیاتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۶۶۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۹پروانه مشتاقسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۲۷۳۵۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۰پروانه یحیا پورپردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۸۱۸۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۱پری حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۸۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۲پریسا گلچینکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۴۲۹۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۳حمیده خوییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۳۴۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۴دلارام اصغریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۱۰۰۱۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۵راضیه شریفیملارد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۷۹۳۴۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۶رضا پودینهزابل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۲۴۹۳۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۷رضوان بستانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۴۶۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۸رقیه ابوالفتح زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۳۰۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۹رمضانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۹۲۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳۰زهرا بزرگ تباربابل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۴۹۴۹۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳۱زهرا بیاتبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۴۷۲۹۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳۲زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۶۱۷۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳۳زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۶۰۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳۴زهرا قمریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۸۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳۵زهرا مرجانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۸۰۳۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳۶زهره بیاتبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۴۸۳۹۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳۷زینب نوروزینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۳۳۰۸۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳۸سارا اعرابیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۶۵۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳۹سارا سرحدیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۵۴۲۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴۰سارا سلیمان زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۵۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴۱سارا سلیمان زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۹۶۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴۲سپیده دباغیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۸۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴۳سپیده سماواتکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۳۶۶۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴۴سعید مرید خاکتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۳۱۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴۵سعیده کریم سراییسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۴۱۴۲۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴۶سما غره خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۸۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴۷سمانه سلیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۹۱۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴۸سمیرا جادیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۳۴۸۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۴۹سمیرا عابدینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۴۳۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۰سمیرا علی خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۹۵۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۱سمیه قربان علیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۴۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۲سمیه محمد پورقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۵۰۱۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۳سونا مسکینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۴۹۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۴سیده سمانه طبایینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۳۷۳۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۵سیما محسن زادهآذر شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۲۸۶۹۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۶سیمین اولادیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۸۲۴۹۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۷سینا فیضیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۳۶۵۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۸صابر البرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۹۸۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۹صالحه نامیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۴۴۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۰عرفان موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۸۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۱علیرضا احدیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۳۵۲۷۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۲علیرضا باباییفسا۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۷۸۲۰۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۳غزاله سرداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۹۳۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۴فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۴۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۵فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۹۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۶فاطمه رضاییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۲۰۵۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۷فاطمه سادات حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۶۴۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۸فاطمه نجفیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۱۹۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۶۹فاطمه نقی زادهشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۳۲۵۴۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷۰فتانه صمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۶۹۴۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷۱فرزانه ترکاشوندتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۳۳۵۹۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷۲فرشته کاغذلورامیان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۵۳۴۹۰۴۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷۳فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۷۵۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷۴فروزان وحیدیدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۷۰۴۲۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷۵فهیمه حبیبیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۳۸۴۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷۶کیمیا فقی عبداللهیکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۳۹۵۴۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷۷لیدا شیخانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۴۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷۸ماریا الوان پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۷۴۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۷۹محبوبه آتاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۶۷۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۰محسن فضاییشیروان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۲۵۷۶۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۱محمد جواد کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۴۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۲محمد سام اکرامیآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۳۸۴۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۳مرجان صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۸۹۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۴مرضیه نعمت اللهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۷۳۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۵مریم احمدی نژادرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۲۲۸۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۶مریم قراییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۴۸۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۷مریم قراییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۹۷۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۸مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۲۹۲۰۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۹مریم نیکوبینبروجن۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۲۳۸۳۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹۰مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۵۶۰۰۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹۱ملیحه حسینیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۳۱۴۴۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹۲ملیکا عزیزیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۴۲۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹۳مهدیه احمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۶۸۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹۴مهدیه ظاهریگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۶۳۰۳۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹۵مهسا موسی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۵۰۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹۶مهلا اعلاییبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۴۰۲۵۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹۷مینا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۷۷۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹۸نازنین کریم پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۷۶۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۹۹نجمه دلفانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۹۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۰ندا جعفریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۳۲۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۱ندا حسن زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۸۳۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۲نسیبه حسنیاردکان-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۷۱۴۲۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۳نسیم شریعتیعلی آباد(گلستان)۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۵۵۵۹۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۴نگار باقر پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۳۵۵۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۵نگار شیرازیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۷۲۶۳۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۶نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۲۶۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۷نیره زنجانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۲۹۱۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۸نیک آریاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۲۴۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۹نیلوفر ضفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۰۰۰۰۹۰۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴