دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان داوودیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۲۴۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲الهام ابراهیمیساوه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۱۲۵۷۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳الهام رجاییمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۲۰۱۲۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴امیر علیزادهرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۷۰۰۵۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵بهزاد زینالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۵۶۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶پرستو دیز گوییآغاجاری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۲۱۹۵۰۶۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷پرستو محمدیانقم۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۰۱۲۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۸حسن علی منصوریکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۳۱۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۹حلیمه شاه رضاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۰۴۰۱۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۰حمیدرضا لاریسورک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۳۹۰۷۴۸۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۱راحله رحیمی پوریاسوج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۰۸۹۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۲راحله سوادیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۴۲۹۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۳روح انگیز نادریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۵۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۴رویا پایداریهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۳۰۵۰۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۵زهرا خیاطفسا۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۳۷۶۹۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۶زهرا شاکراردکان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۱۴۵۹۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۷زهرا قاسمینور۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۳۸۴۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۸زهرا قنبریرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۰۹۸۶۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۹سارا مقدسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۴۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۰سارا نیک سرشتتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۴۳۳۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۱ساعده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۶۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۲سپیده افرازتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۵۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۳سحر شجاعیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۳۴۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۴سعیده نیک انجامتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۴۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۵سقری عظیمیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۰۹۹۵۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۶سکینه نصیر پورگرگان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۰۳۶۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۷سمیرا اردستانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۴۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۸سمیه مزگی نژادبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۰۶۱۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۹سمیه نوروزیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۴۱۸۴۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۰سوده بختیاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۵۵۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۱سوده جلیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۴۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۲شیرین کهزادیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۰۰۴۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۳صمد زادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۷۲۱۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۴طاهره زمانیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۶۱۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۵طاهره فلاحآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۴۰۳۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۶طاهره کرمیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۱۰۹۱۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۷طیبه سیدیواجارگاه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۲۶۰۷۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۸علی منعمیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۲۹۸۰۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۹غزاله سرداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۴۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۰فاطمه حسینیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۶۹۸۳۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۱فاطمه ساعدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۳۲۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۲فاطمه کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۱۳۵۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۳فاطمه گیلکیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۰۵۱۸۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۴فریبا گلزار زادهیاسوج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۰۹۰۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۵فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۲۷۴۶۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۶کاظمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۱۸۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۷لیلا باطنیتلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۲۸۸۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۸محبوبه جعفریبافق۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۱۶۰۰۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۹محبوبه جعفریبافق۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۱۵۹۰۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵۰محبوبه فرجیورامین۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۶۶۴۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵۱محسن وثوقدماوند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۶۸۰۳۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵۲مرتضی محققتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۶۰۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵۳مریم اسد سنگابیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۳۶۱۰۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵۴مریم امین داورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۳۳۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵۵مریم جواد پوراندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۷۱۶۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵۶مریم حاجی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۵۹۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵۷مریم خداشناسمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۱۷۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵۸مریم فارسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۵۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵۹مریم محمد پورری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۶۷۱۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۰مریم مهیمنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۶۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۱مژده شیرویطبس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۰۷۲۰۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۲مژگان نظریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۱۱۳۳۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۳مطهره صباغساری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۴۴۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۴معصومه نصر اللهیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۰۲۸۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۵ملیحه محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۵۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۶منصوره شریعتینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۲۵۸۸۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۷مونا نظام آبادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۶۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۸مهدیه محمدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۱۹۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۹مهسا کلاهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۳۵۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۰مهشید شیرانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۵۴۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۱ناهید سرافرازاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۲۲۱۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۲نسیم محمد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۵۷۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۳هاجر شفیعیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۲۳۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۴هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۵۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۵یگانه مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۸۰۰۱۶۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۲