دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد دانشیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۳۳۰۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲اعظم کی خازابل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۱۰۳۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳الهه طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۵۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴آیلار نیک سرشتشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۴۷۳۵۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۵پرستو حسنیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۳۵۶۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۶جعفریقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۰۷۵۴۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۷جیران شریف زادهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۰۹۱۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۸حسین کارگردماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۴۸۹۳۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۹رضوان باغندهشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۱۵۱۸۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۰ریحانه عطاییقم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۰۵۶۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۱زهرا خلیقیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۲۰۴۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۲زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۳۹۹۷۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۳زهرا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۴۲۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۴زهراامیریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۱۷۷۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۵زهره مرادیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۲۸۳۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۶زینب تنهاکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۳۲۹۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۷سارا رویدلسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۳۸۲۲۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۸سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۰۶۷۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۹سمیه بهاروندخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۲۶۱۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۰سمیه رضیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۱۲۵۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۱سونا عباسیرضوانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۳۴۳۵۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۲شیما امام زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۴۰۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۳شیما فردوسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۵۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۴صادقیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۵۷۶۶۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۵صبا محمدیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۱۴۳۵۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۶صدیقه جهانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۵۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۷طلعت اسدالله زادهشیروان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۰۳۳۲۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۸عاطفه کرمیمبارکه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۴۶۰۰۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۹عبدالرئوف مرتضویمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۲۳۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۰علی فاضل پورخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۲۷۲۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۱علی مولویپارسیان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۰۱۹۰۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۲علیرضا امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۴۵۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۳فاطمه بختیاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۵۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۴فاطمه روزبهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۳۱۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۵فتانه طهماسبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۵۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۶کسا کشوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۵۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۷محبوبه رادمهرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۴۱۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۸محسن آقاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۴۴۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۹محمد تقی حسن وندالشتر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۲۹۳۴۰۶۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴۰مریم دهقانیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۱۳۵۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴۱مریم سادات ضیا زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۵۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴۲مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۱۹۹۳۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴۳مریم کریمیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۳۷۶۳۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴۴مریم مقدمبندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۱۶۵۶۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴۵معصومه علیدادیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۰۴۶۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴۶معظمه غلامیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۱۱۰۱۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴۷مهدی داوودیسمیرم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۴۳۶۳۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴۸مهسا محمودیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۳۰۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۴۹میلاد یوسفیلوشان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۳۶۳۵۴۴۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۵۰نادیا منتظریگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۰۸۲۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۵۱ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۲۴۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۵۲نرگس دلگشامشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۲۱۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۵۳نسترین مجیدیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۱۸۸۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۵۴نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۰۲۳۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۵۵نوشین روزبهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۴۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۵۶وحیده شاطریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۲۲۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۵۷هدیه کیانیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۸۰۰۱۲۵۰۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۲