دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ دی

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابریشمی۶۸۳۳۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۱۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲ابن علی۶۸۵۶۴دامغان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۶۹۵۰۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳اسدی۶۸۴۱۹صفادشت۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۹۳۳۵۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴اسدیان۶۸۶۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۶۴۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵اشرف۶۸۴۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۶۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶اقدسی نیا۶۸۶۶۹محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۹۷۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷امیری۶۸۴۹۶خسرو شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۲۷۸۵۵۳۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸امینی۶۸۶۹۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۱۹۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹ایوبی۶۸۶۰۴اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۵۱۷۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۰اکبری۶۸۶۴۴نورآباد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۹۶۵۷۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۱اکریانکرج۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۲۹۰۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۲بابارهایی۶۸۳۹۴پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۳۷۹۷۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۳بابازاده۶۸۶۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۱۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۴بابایی۶۸۳۹۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۵۸۳۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۵بخشی۶۸۶۶۷آبسرد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۸۲۱۵۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۶بنسبردی۶۸۶۹۰سرخس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۸۱۰۷۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۷بهاروند۶۸۶۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۴۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۸بهشتی۶۸۶۷۶نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۲۵۷۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۹بهلولی۶۸۵۷۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۸۴۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۰بهنامیان۶۸۵۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۸۷۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۱بیشه۶۸۵۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۹۷۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۲تاروردی۶۸۵۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۳ترناس۶۸۶۵۱بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۳۵۸۲۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۴تقی پور۵۴۸۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۱۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۵جباری۶۸۶۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۹۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۶جورابلو۶۸۶۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۹۰۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۷حاجی باقری۶۸۵۹۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۳۴۷۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۸حسین زاده۶۸۴۸۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۴۳۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲۹حقیقت جو۶۸۶۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۴۹۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۰حیدرزاده۶۸۵۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۲۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۱حیدری۶۸۳۹۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۴۶۰۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۲حیدری۶۸۶۷۱طاقانک۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۷۶۰۸۸۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۳خالقی۶۸۶۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۲۶۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۴خدایی۶۸۶۵۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۷۲۱۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۵خلیلی۶۸۶۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۷۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۶خورسند۶۷۸۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۵۲۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۷خوشنواز۶۸۶۲۴کهنوج۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۶۶۲۷۰۷۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۸خیری۶۸۶۷۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۶۵۲۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۹دانایی۶۸۴۹۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۵۴۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴۰دلگشا۶۸۶۰۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۳۳۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴۱رجبی۶۸۴۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۷۱۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴۲ردائی۶۸۶۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۹۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴۳رزمجو۶۸۶۷۲بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۹۱۲۰۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴۴رشیدی۶۸۶۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۵۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴۵رعایاتی۶۸۶۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴۶رمضانلو۶۸۶۰۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۲۳۵۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴۷زارعی۶۷۸۰۲رودهن۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۶۵۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴۸زند۶۸۶۰۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۹۲۲۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴۹سروری۶۸۶۴۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۲۲۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵۰سلطانی۶۸۳۷۰رویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۳۶۹۰۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵۱شادروانان۶۸۵۸۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۸۸۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵۲شاعری۶۸۶۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۷۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵۳شعبانپور۶۸۶۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۶۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵۴شمسی۶۸۵۸۹محمدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۲۲۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵۵شمسی۶۸۶۷۳گلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۶۳۰۵۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵۶شیروانی۶۸۴۴۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۱۱۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵۷صائب۶۸۴۸۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۴۷۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵۸صابر۶۸۶۹۳اشتهارد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۱۷۷۲۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۵۹صالحی۶۸۵۹۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۵۰۷۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶۰صالحیون۶۸۴۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۹۵۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶۱صداقت۶۸۴۹۷تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۱۰۲۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶۲صیاد۶۸۶۲۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۸۶۴۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶۳ضرغامی۶۸۶۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۳۹۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶۴عباسی۶۸۵۷۰رستم آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۷۴۱۷۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶۵عباسپور۶۸۵۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۹۴۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶۶عسگری۶۸۶۰۸ابهر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۵۶۱۵۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶۷علیمرادی۶۸۲۷۳درگز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۶۸۴۲۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶۸عمرانی۶۸۵۹۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۴۸۱۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۶۹غلامی۶۸۶۹۶قرچک۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۴۳۸۰۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۰فاضلی۶۸۶۷۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۷۳۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۱قاسمی۶۸۵۱۱زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۸۰۰۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۲قبادی۶۸۶۴۹آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۶۱۹۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۳لالی۶۶۹۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۷۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۴مجیدی۶۸۵۸۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۴۴۸۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۵محبت پور۶۸۶۸۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۲۴۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۶محمدشریفی۶۸۶۴۵بناب۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۷۵۲۵۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۷محمدی مهر۶۸۶۴۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۶۰۸۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۸محمودوند۶۸۴۰۳لواسان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۱۳۴۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۷۹مرادی۶۸۶۵۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۳۸۰۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۰مرزبان۶۸۶۷۴فسا۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۵۳۹۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۱منوچهر۶۸۵۶۷گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۷۲۰۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۲ناصری۶۸۵۰۸بافت۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۸۵۳۷۰۷۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۳نجف خانی۶۸۶۸۳اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۵۴۰۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۴نصرالهی۶۸۶۸۲جم۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۴۲۷۲۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۵نوبتی۶۸۶۰۵رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۱۶۶۵۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۶نوروزی۶۸۶۸۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۵۹۳۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۷یزدانی چمزینی۶۸۶۹۴سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۵۵۰۷۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۸یزدانی۶۸۵۹۰زیر آب۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۸۶۷۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۹پاک گهر۶۸۴۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۲۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۰پرتوی۶۸۴۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۱۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۱پورجلالی۶۸۶۵۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۲۰۳۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۲پورخلیل۶۸۵۶۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۸۳۲۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۳چراغی۶۸۵۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۴چگنی۶۸۵۶۰ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۳۱۵۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۵کارمند۶۸۵۱۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۷۸۴۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۶کرامتی۶۸۴۹۰سردشت-خوزستان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۳۲۶۰۶۳۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۷کردابادی۶۸۵۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۸۹۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۸کرم زاده۶۸۶۵۹بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۴۰۵۷۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۹کریمی۶۸۶۵۲رودسر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۳۰۴۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۰۰کزازی۶۸۶۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۱۴۵۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۰۱کوزه کنانی۶۸۶۸۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۸۰۰۰۷۷۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۲