دسته‌بندی نشده

ارسالی سفارشات ۳۰ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۸۹۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲الهه دهقانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۸۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۳پرنیا خدارحمیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۷۶۶۳۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۴جهانتاب احمدی پوربندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۹۱۳۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۵رضا انتظاریکهریزک۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۷۹۲۰۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۶رویا ابراهیمیمهاباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۶۳۲۲۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۷زهرا پور غلامرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۷۴۵۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۸زهرا صادقیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۷۲۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۹زهرا طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۸۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۰زهرا عین الله پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۸۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۱زهرا مرجانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۷۷۹۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۲سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۹۰۸۱۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۳ساناز پور معافیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۸۸۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۴سلیمانیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۸۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۵سمانه بخشیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۷۸۷۵۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۶سمیرا کریمیسمیرم۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۶۸۳۱۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۷سیمین ناهیدتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۸۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۸صمد طاهر زادهملکان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۷۰۱۸۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۹فاطمه حیدریرضوانشهر-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۷۳۵۶۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۰فاطمه کریمیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۶۴۴۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۱فاطمه منسومیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۸۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۲متین فاضلیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۷۱۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۳مرجان ضابطیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۸۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۴مریم السادات بابابیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۸۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۵مریم منتظر ظهورمرند۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۶۹۳۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۶مهسا براریآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۶۷۲۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۷میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۶۵۱۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۸مینا غمخواراردکان-یزد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۶۶۲۰۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۹یاسمن رشیدیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۵۵۰۰۰۷۵۶۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱