دسته‌بندی نشده

ارسالی سفارشات ۲۶ و ۲۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوطالبی۱۰۸۰۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲احمدی سلوش۱۰۸۰۴۵کومله۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۴۱۰۴۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳ارکاک۱۰۸۰۵۶دزفول۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۶۹۲۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴اسدپور۱۰۸۰۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵اسدی۱۰۸۰۵۳صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۷۲۵۳۱۶۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۶اسدی۱۰۸۰۵۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۵۸۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۷اصفی۱۰۸۰۵۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۱۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۸الیاسی۱۰۸۰۷۴کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۲۹۵۴۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۹امیرخانی۱۰۷۷۰۷شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۹۴۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۰امینی۱۰۸۰۲۶تیران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۹۱۵۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۱باباخانی۱۰۷۸۲۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۱۵۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۲بخشی۱۰۸۰۳۶میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۴۰۲۰۵۹۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۳پاکباز۹۷۷۰۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۸۴۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۴پوشی نیا۱۰۸۰۲۲اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۱۸۷۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۵پیمانفر۱۰۷۷۱۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۰۷۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۶جعفری۱۰۸۰۷۰ازنا۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۰۶۰۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۷چناری۱۰۸۰۲۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۴۷۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۸حسین زاده۱۰۷۷۴۱آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۸۹۵۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۹حسینی۱۰۸۰۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۰خسروی۱۰۸۰۵۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۳۰۷۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۱خویی۱۰۸۰۶۰رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۴۹۰۳۹۷۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۲داودی۱۰۷۹۷۰سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۶۳۰۰۸۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۳دلیلی۱۰۷۶۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۴رجبی۱۰۷۹۶۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۴۶۵۰۴۶۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۵رحیم پور۱۰۷۷۷۵مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۲۰۰۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۶رشیدی۱۰۸۰۳۰فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۹۵۲۰۳۹۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۷رضایی۱۰۷۹۶۹نقده۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۲۷۵۰۵۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۸رفیعی۱۰۵۹۸۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۳۷۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۹زیدابادی۱۰۸۰۵۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۱۸۰۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۰سپهری۱۰۷۶۷۰بندر گز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۸۲۰۰۴۸۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۱سلیمانی۱۰۷۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۲سیستانی۱۰۷۹۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۸۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۳شریعتی۱۰۸۰۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۶۸۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۴صادقی۱۰۸۰۶۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۸۳۲۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۵فضلی۱۰۸۰۴۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۵۹۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۶فلاح۱۰۸۰۷۳باقر شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۱۶۷۱۸۱۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۷قدس الهی۱۰۸۰۶۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۹۲۷۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۸کایدی زارع۱۰۸۰۷۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۷۱۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۹کرمی۱۰۸۰۳۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۵۲۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۰گل دوست۱۰۸۰۴۴نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۵۱۰۳۷۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۱گیوگان۱۰۷۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۲مجیدی۱۰۷۷۴۲بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۷۸۷۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۳محبوبی۱۰۷۹۶۸بناب۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۴۱۵۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۴محمدپور۱۰۸۰۲۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۶۱۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۵مختاری۱۰۸۰۴۳جم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۶۰۵۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۶مرادی سراج۱۰۸۰۶۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۰۸۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۷مقدم۱۰۷۹۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۰۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۸مهدوی۱۰۸۰۳۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۷۳۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۹نخجیرگان۱۰۸۰۷۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۵۷۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵۰نوروزیان۱۰۸۰۶۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۳۸۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵۱یعقوب زاده۱۰۸۰۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵۲یوسفی۱۰۷۹۷۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۳۹۵۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸