دسته‌بندی نشده

ارسالیهای سفارشا ت ۳۱ تیر و ۱ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۹۶۸۸۰لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۶۹۲۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲احمدی۹۶۸۵۷ایذه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۸۷۳۷۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳احمدی۹۶۸۸۴رودهن۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۷۵۱۰۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴ازاد۹۶۸۴۵خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۳۴۹۷۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵اسفندیاری۹۶۹۱۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۱۳۶۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶اسمعیلی۹۶۸۶۳۷تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۸۹۵۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷اسمعیلی۹۶۹۱۰آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۰۹۹۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۸اقامیرزایی۹۶۸۵۲ساوه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۰۸۹۰۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۹اکبری نژاد۹۶۸۳۸شهریار۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۶۴۹۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۰امیدی۹۶۸۶۶اشتهارد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۸۵۲۲۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۱اوسطی۹۶۹۳۴قروه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۱۹۱۰۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۲ایزدیان۹۶۴۷۸محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۱۱۵۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۳بابایی۹۶۹۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۲۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۴بختیاری۹۶۸۵۴جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۸۳۰۷۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۵بلدی۹۶۸۷۷مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۹۶۴۲۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۶بهشتی۹۶۷۵۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۱۵۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۷بیرمی۹۶۸۲۸انار۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۷۴۰۲۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۸پایزه۹۶۸۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۸۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۹پرهیزکاری۹۶۸۵۱قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۶۵۹۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲۰پزشکی۹۶۹۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۴۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲۱تاجیک۹۶۸۹۹پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۰۴۶۰۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲۲ترکمان۹۶۸۶۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۹۳۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲۳جزایری۹۶۸۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۶۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲۴جلالوند۹۶۹۰۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۳۹۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲۵جهانشاهی۹۶۹۳۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۲۳۷۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲۶چگل۹۶۹۰۱ارکواز۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۰۷۸۲۶۹۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲۷چوپانی۹۶۸۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۴۱۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲۸حاجی پور۹۶۹۵۴پارسیان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۳۳۹۰۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۲۹حسینی۹۶۸۷۲لالی۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۷۹۴۰۶۴۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳۰حسینی۹۶۹۰۲گرگان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۸۱۹۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳۱خالقی۹۶۸۷۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۷۶۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳۲خورشیدی۹۶۹۵۸یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۲۷۰۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳۳ردائی۹۶۸۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۷۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳۴رضایی۹۶۸۳۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۰۵۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳۵رهگذر۹۶۹۳۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۳۲۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳۶زارعین۹۶۵۲۲محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۳۶۱۲۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳۷زنجانی۹۶۹۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۱۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳۸شیرخانی۹۶۸۵۶دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۹۵۳۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳۹صادقی۹۶۹۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۳۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۰صالحی۹۶۷۳۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۱۴۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۱صرافها۹۶۹۲۹قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۲۶۰۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۲صفری۹۶۷۳۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۱۶۸۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۳صفری۹۶۸۷۸مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۰۳۵۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۴طاهری۹۶۹۱۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۸۸۴۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۵عباسزاده۹۶۹۱۱مرند۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۶۸۲۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۶عبدی گلسفیدی۹۶۷۴۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۹۱۰۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۷عربیان۹۶۸۶۱سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۸۲۰۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۸علائی۹۶۸۵۰واجارگاه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۸۰۸۵۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۹علیپور۹۶۷۶۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۱۰۴۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۰علیمرادیان۹۶۸۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۹۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۱فاضل۹۶۸۵۵فلاورجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۹۰۹۷۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۲فدای حسینی۹۶۹۱۶قم۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۹۹۶۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۳فرجی۹۶۸۴۳ملکان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۹۸۵۷۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۴قاسمی۹۶۸۵۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۷۳۹۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۵قدیمی۹۶۹۱۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۰۲۴۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۶قنبری۹۶۹۲۰هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۲۲۷۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۷کارگران۹۶۸۳۱مروست۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۷۷۲۵۸۹۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۸کریمپور۹۶۹۵۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۲۱۶۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۹کریمی۹۶۸۸۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۷۲۸۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۰گریوانی۹۶۹۵۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۱۸۰۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۱لشگری فر۹۶۹۲۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۳۰۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۲محمدی۹۶۹۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۳۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۳محمدی۹۶۹۲۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۲۵۹۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۴مختاری۹۶۸۳۵ملارد۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۶۶۰۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۵مردانی۹۶۹۲۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۱۷۹۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۶مغان زاد۹۶۸۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۲۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۷ملاشاهی۹۶۹۵۷زابل۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۲۰۵۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۸موسوی۹۶۸۳۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۷۰۷۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۹موسیو۹۶۳۷۸جاجرم۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۹۷۵۰۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷۰میرزازاده۹۶۹۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۰۶۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷۱میرزایی۹۶۸۷۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۸۶۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷۲میرزایی۹۶۹۰۵رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۰۰۳۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷۳نجفی پورزنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۶۳۸۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷۴نظری۹۶۹۲۷اردکان-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۳۱۷۵۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷۵نظریان۹۶۸۶۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۷۱۸۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷۶نورمندی۹۶۹۲۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۲۸۱۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷۷نهادی۹۶۸۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۰۹۹۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷۸هاشمی۹۶۸۴۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۰۱۳۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۷۹هدایتی۹۶۸۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۲۶۰۱۰۳۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۲