دسته‌بندی نشده

ادامه ارسالی های ۴ و ارسالی های ۵ بهمن ماه

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۷۱۸۴۳لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۷۹۵۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲اسدپور۷۱۹۶۳مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۵۱۶۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳اسعدی۷۰۵۶۹شاهدشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۱۳۳۲۳۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴اسماعیلی نژاد۷۱۵۳۴یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۸۰۹۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵افخم۷۱۸۵۳ری۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۳۲۵۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶اولادی۷۱۷۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۹۹۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷اولادی۷۱۹۶۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۲۳۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸اکبری۷۱۹۴۴لامرد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۹۶۵۵۷۴۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹بابایی۷۱۹۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۳۷۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۰باطنی۷۱۹۳۱فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۲۵۶۰۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۱بافهمی۷۱۸۴۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۰۶۴۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۲باقرپور۷۱۶۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۵۶۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۳بشیری۷۱۹۶۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۲۴۵۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۴تختی۷۰۹۲۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۹۵۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۵تقی زاده۷۱۹۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۲۷۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۶توازهی۷۱۸۲۵فریدونشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۲۰۲۲۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۷تورنگتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۷۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۸جعفری اهنگر۷۱۸۱۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۲۰۶۵۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۹جعفری۷۱۷۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۶۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲۰جمشیدی۷۱۹۴۸اسدآباد(همدان)۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۸۹۶۵۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲۱جوادزادگان۷۱۷۵۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۵۸۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲۲جوری۷۱۹۴۵کتالم وسادات شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۷۶۳۰۴۶۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲۳حاتمی۷۱۸۲۱جلفا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۹۷۶۲۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲۴حدادی۷۱۹۲۷رامسر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۵۰۶۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲۵حسنی۷۱۹۲۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۴۳۷۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲۶حسین زاده۷۱۷۵۱رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۶۲۸۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲۷حسین پور۷۱۹۳۰فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۸۶۴۲۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲۸حسینی۷۱۷۲۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۹۰۱۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲۹حسینی۷۱۸۳۴وایقان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۶۸۳۲۵۳۸۱۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۰حقگواشتهارد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۹۳۳۲۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۱حمزه یی۷۱۹۱۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۴۵۸۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۲حیدری۷۱۸۴۷ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۷۱۹۲۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۳حیدری۷۱۹۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۸۷۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۴خاکپور۷۱۸۳۸محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۱۵۴۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۵خصالی۷۱۹۲۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۴۹۱۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۶خورشید سوار۷۱۹۳۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۰۵۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۷دادخواه۷۱۸۲۷شهرضا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۱۸۷۰۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۸درعلی۷۱۹۱۵نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۴۶۹۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۹دهقانی فیروزابادی۷۱۹۱۶میبد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۲۸۸۲۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴۰ذوالفقاری۷۱۹۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۶۹۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴۱رجبی۷۱۹۱۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۴۱۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴۲رسولی۷۱۸۲۳همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۳۵۷۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴۳رعیت پیشهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۶۵۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴۴روزگاری۷۱۹۷۰نمین۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۷۳۰۷۰۵۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴۵سرخیل۷۱۷۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۱۱۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴۶سعیدی۷۱۹۵۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۴۸۰۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴۷سلمانی۶۹۰۸۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۷۸۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴۸سلیمانی۷۱۸۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۲۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴۹سلیمانی۷۱۹۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۳۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵۰شریفی۷۱۷۴۳سنندج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۹۸۷۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵۱شریفی۷۱۸۱۹زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۱۹۷۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵۲شعبانپور۷۱۷۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۷۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵۳شیرازی۷۱۷۶۷بافت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۵۹۲۷۰۷۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵۴صابرها۷۱۹۱۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۸۸۵۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵۵صفایی۷۱۹۳۷قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۷۲۰۰۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵۶طاهری۷۱۷۹۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۱۰۱۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵۷عباسی۷۱۹۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۳۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵۸عرب۷۱۸۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۹۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۵۹عسگری۷۱۹۶۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۵۵۹۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۰علیزاده۷۱۸۳۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۲۰۱۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۱عوض پور۷۱۸۳۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۵۳۸۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۲عیسی زاده۷۱۹۶۸آمل۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۲۰۳۲۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۳فرج زاده۷۱۹۱۲شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۴۲۶۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۴قاسم شریفی۷۱۸۵۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۹۱۱۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۵قاسمی نژاد۷۱۶۹۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۲۰۵۴۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۶قاسمی۷۱۶۴۳دماوند۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۹۴۴۰۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۷قدرتی۷۱۹۳۲سلماس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۴۰۴۷۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۸قزوینی۷۱۷۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۶۴۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶۹قنادزاده۷۱۷۷۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۰۹۶۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷۰قهرمانپور۷۱۷۳۹خمارلو۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۱۲۲۵۵۴۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷۱مجیدی۷۱۹۶۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۳۰۳۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷۲محمدزاده۷۱۸۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۸۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷۳محمدی۷۱۸۰۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۶۶۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷۴محمدی۷۱۸۳۱اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۵۷۱۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷۵مختاری۷۱۸۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۲۰۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷۶مردی۷۱۹۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۸۱۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷۷معظمی۷۱۸۲۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۱۷۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷۸مقدم۷۱۹۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۲۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۷۹مهرازما۷۱۸۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۳۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۰مهربانی۷۱۹۲۲ری۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۴۴۷۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۱مهماندوست۷۱۸۷۶مرند۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۵۴۹۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۲موسوی فرد۷۱۹۳۴الیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۳۳۵۷۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۳موسوی۷۱۹۱۷سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۸۵۳۵۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۴میرجعفریان۷۱۹۴۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۳۹۰۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۵نجفی۷۱۹۲۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۲۱۳۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۶نصیری۷۱۷۶۵رامیان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۶۳۹۵۰۴۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۷نفری۷۱۹۵۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۸۲۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۸نقیبی۷۱۷۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۶۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۹نوروزی۷۱۸۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۸۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۰نوری۷۱۸۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۳۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۱نگهداری۷۱۹۲۹آباده طشک۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۲۹۹۰۷۴۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۲هاشمیان۷۱۸۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۴۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۳همامی۷۱۸۱۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۱۶۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۴ویژه۷۱۷۷۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۰۸۵۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۵کاردان۷۱۸۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۵۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۶کاری۷۱۸۳۷تجریش۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۷۷۳۷۱۹۳۳۸۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۷کرمی۷۱۷۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۶۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۸کیایی۷۱۹۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۰۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۹کیخاییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۱۴۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۰۰گلستانی۷۱۸۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۱۷۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۰۱گلپرور۷۱۹۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۲۰۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۰۲گواناتی۷۱۷۷۳بوانا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۲۰۱۲۰۴۳۵۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۶