دسته‌بندی نشده

ادامه ارسالی های سفارشات ۱۲ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۶۲۰۴۰شبستر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۲۰۱۵۰۵۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲احمدی۶۲۰۵۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۴۱۴۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳اصفهانی۶۱۸۸۵ورامین۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۰۹۹۱۶۵۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴امیله۶۲۰۵۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۰۹۹۸۱۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵ایدی زاده۶۲۱۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۱۹۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۶ایرانمنش۶۲۰۴۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۱۴۳۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۷بانشی۶۲۲۱۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۳۸۸۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۸بانکی۶۲۱۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۱۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۹بدیعی۶۲۱۷۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۰۹۹۹۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۰تکلونیا۶۲۰۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۰۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۱حاتمی۶۲۲۰۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۴۶۸۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۲حبیب زاده۶۲۰۹۶آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۰۴۲۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳حجتی۶۱۸۱۶بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۲۴۴۵۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴حسینی۶۲۱۶۵ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۰۹۹۴۸۷۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۵حلم زاده۶۲۰۵۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۰۸۵۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۶خانمیرزایی۶۲۱۸۲تویسرکان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۰۱۹۷۰۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۷دانایی فر۶۲۰۴۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۰۹۹۲۷۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۸داورپناه۶۲۰۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۴۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۹دستغیب۶۲۱۹۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۳۲۴۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۰دهقانی۶۲۱۰۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۰۹۹۷۱۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۱دوکوهکی۶۲۱۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۰۵۲۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۲رزاقی۶۲۰۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۲۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۳رستگار۶۲۱۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۳۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۴رمضانی۶۲۱۸۴آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۲۷۶۷۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۵روزبهانی۶۲۲۱۱ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۲۵۵۲۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۶زاهد روزگار۶۲۱۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۳۷۸۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۷ساعتلو۶۲۱۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۲۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۸سالمی۶۲۰۹۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۰۳۱۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۹شجاعیان۶۱۸۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۲۸۷۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۰شربیانی۶۲۰۷۸نقده۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۰۰۹۰۰۵۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۱شکیبا۶۲۰۴۶فردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۱۱۱۰۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۲شیرخانی۶۲۱۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۰۷۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۳ضرغام۶۲۱۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۳۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۴عباس تاش۶۲۱۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۰۹۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۵عسکری۶۲۱۷۴اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۴۲۵۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۶علامه۶۱۸۱۸پردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۱۲۱۷۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۷علیزادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۳۹۹۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۸علیزاده۶۲۰۳۶شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۳۵۶۵۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۹عیوقی۶۲۱۶۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۴۴۷۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۰قاسمی۶۲۱۹۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۰۹۹۵۹۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۱کریمی۶۲۲۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۳۳۵۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۲لطفط۶۱۸۶۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۱۸۶۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۳لطفی۶۲۱۰۸چالوس۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۴۷۹۲۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۴محجوب۶۲۰۳۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۳۱۳۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۵محمد ازاد۶۲۱۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۱۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۶مرادیان۶۲۱۵۲ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۴۵۷۷۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۷معصومی۶۲۰۶۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۴۸۰۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۸ملائی۶۶۲۲۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۲۳۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۴۹مهرارا۶۲۰۵۳بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۴۰۴۰۸۱۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۰موسوی۶۲۰۵۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۱۶۴۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۱موسوی۶۲۰۹۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۱۳۲۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۲موسوی۶۲۱۹۰یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۳۰۲۷۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۳میرزاده۶۱۸۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۲۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۴ناظمی۶۲۰۴۸مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۰۹۹۳۸۰۰۴۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۵نجاری۶۲۱۰۱شهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۰۹۹۶۰۲۰۵۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۶نجفی۶۲۱۷۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۲۱۲۲۰۰۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۷نیک سرشت۶۲۱۰۹منظریه۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۰۲۰۵۸۶۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵۸وحیدساری۲۰۱۲۸۰۰۲۶۰۰۱۰۱۰۰۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴