دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم محمودیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳۳۲۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲اکرم حسین زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۵۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳الهام سارونهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۸۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴انتصار فروزیانبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۰۳۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵آتوسا خاوریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۱۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶بهناز کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۴۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۷پریا فهندژشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۱۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۸پگاه احمدیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۶۳۷۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۹تینا چیت سازانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۰حسینیملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۲۸۶۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۱حنا وزیری پناهجغتای۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۴۱۴۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۲رعنا ابوتمناراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۶۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۳رویا الیاسی رادکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۰۸۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۴زهرا امیری منشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۵زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۶زهرا سیادتیکهریزک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۰۳۹۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۷زهرا قاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۸ژیلا محمدیمهاباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۸۵۶۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۱۹سحر ماه رویانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۲۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۰سعیده تقواییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۳۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۱سمیرا رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۱۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۲سولماز داوود آبادیری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۶۱۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۳سید مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۶۱۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۴شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۷۴۴۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۵شیرین ابراهیم زادهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۱۰۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۶صادق قرنجیکیبندرترکمن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۳۱۷۰۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۷صبورا توسلیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۶۰۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۸صمدیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۲۹طاهره کریم پیااصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۱۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۰عادله ولی جانیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۷۳۴۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۱علی اکبر شلویریقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۴۵۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۲فاطمه امامییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۷۶۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۳فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۳۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۴فاطمه سادات موسو یجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۸۲۴۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۵فاطمه شایگان فررفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۱۷۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۶فاطمه شیخ داد زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۶۵۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۷فایزه ونکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۲۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۸فرانک اکبریمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۳۲۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۹فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۰فرزانه هدی ونددورود۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۵۴۸۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۱فرشته کمان گر پورکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۸۱۴۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۲فرهاد کرد بچهلواسان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۴۰۱۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۳فریناز محنمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۴لاله معرفتتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۵ماریا جعفریاردکان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۹۰۰۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۶مبینا فتح اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۷محمد امین سلیمانیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۸محمدیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۰۸۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۴۹محمود مویدیسرخرود۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۷۷۶۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۰مرضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۰۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۱مریم احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۲۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۲مریم امیدینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۵۳۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۳مریم سادات خداییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۲۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۴معصومه شافعیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۲۲۵۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۵مهدی صداقتتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۶مهدیه فراهانیفرمهین۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۴۸۰۳۹۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۷مهسا باقریفومن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۹۹۰۳۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۸میترا مهدویبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۸۳۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۵۹میریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۲۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۰مینا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۱مینا حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۷۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۲مینا خیبریمیانه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۴۵۴۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۳ناهید گرجیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۱۳۴۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۴نسا کمریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۰۸۹۹۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۵نفیسه ترابی زادهاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۲۵۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۶نورا گوشهپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۳۵۰۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۷نیلوفر دیانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۳۸۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۸نیلوفر کمریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۴۱۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۶۹هدیه محمد پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۰۹۴۶۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۷۰یکتا فهن دژشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۹۰۰۱۵۵۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسلامیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۳۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲اعظم محمدیمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۸۷۶۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳الهام علی بخشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴آذین رزاقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۵آرام ابراهیمیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۰۵۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۶بهزاد حسن زادهبوکان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۱۲۲۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۷پردیس خاطریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۶۵۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۸پرستو دوست محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۹پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۳۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۰حسنیه قیاسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۱حمیده رفیعیری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۲۷۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۲خدیجه قیاسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۷۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۳راحله هاشمیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۰۸۱۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۴رویا سعادت فرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۱۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۵سادات مهاجریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۶سارا ساعدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۹۴۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۷سارا عسگریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۸سارا مقدماهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۴۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۹ساناز واعظیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۱۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۰سجاد منصوریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۳۷۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۱سعید خیر اندیشپره سر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۲۴۹۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۲سعیده مزیدییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۷۵۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۳سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۴سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۵۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۵سمیه رضیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۹۵۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۶سوفیا اکبیراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۷شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۱۳۹۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۸عاطفه شاد بوستانکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۴۲۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۹علی حاجیانخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۵۰۸۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۰فاطمه خشنودیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۴۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۱فاطمه رشیدیفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۳۷۳۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۲فاطمه سادات عبد الله زادهجویبار۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۰۲۲۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۳فاطمه عزیز یکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۶۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۴فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۵۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۵قربانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۳۷۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۶کیمیا معدنینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۲۶۱۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۷محدثه بیزوالیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۸۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۸مرتضی جان نثاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۸۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۹مرسانا رحمانیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۹۷۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۰مرضیه محمدیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۵۹۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۱مریم مهدویاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۶۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۲معصومه مستشرقساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۸۴۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۳مکرم پور قربانمحمدشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۷۱۷۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۴مهدی دهقان پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۲۶۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۵مهرنوش زارعبندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۱۵۶۶۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۶مینا تاثریاناراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۲۶۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۷نرجس میر فروغیفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۰۴۴۹۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۸نیلوفر محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۴۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۴۹یگانه سابقیایلخچی۸۹۲۵۹۰۲۲۳۸۰۰۱۳۲۶۳۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۲
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز فاطمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۴۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲آذر دخت باوفافومن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۷۵۳۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳آرزو جعفر زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۵۲۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۴آزاده موسویکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۱۲۳۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۵پریا منوچهریجوانرود۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۴۸۲۶۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۶پریسا عزیزیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۰۹۸۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۷حسنی ولی زادتساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۸۷۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۸رویا سالمیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۲۹۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۹زهرا اسدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۱۹۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۰زهرا برنجیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۱زهرا کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۰۸۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۲سارا کرمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۳سپهر شریفیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۷۹۱۰۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۴ستاره عقداییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۵سحر خاراییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۰۷۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۶سعیده آذریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۱۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۷سکینه رحیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۸سمیه بیاتتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۹سمیه لطف علیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۳۰۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۰سهیلا صمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۱شیما معظمیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۴۵۲۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۲شیوا شیرزادیگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۵۷۵۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۳صونا سلیمیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۳۰۸۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۴طهورا حیدریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۳۰۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۵ظهیری نسباهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۷۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۶فاطمه گرایلومینو دشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۷۶۱۷۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۷فائزه ونکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۸ماهرخ پارسی نژاداندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۶۱۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲۹مبینا کشوریخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۵۵۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۰مریم سعیدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۸۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۱مسدوره سیدینقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۷۰۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۲معصومه شافعیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۷۷۹۳۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۳ملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۴مونا معظمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۱۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۵مهدیه موسوی نسبقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۲۹۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۶ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۷نسیم قطبیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۷۸۵۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۸نگار پارساتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۱۰۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۳۹هانیه دلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۳۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۴۰هومان خامه چیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۶۵۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۴۱یوکابت مددیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۷۰۰۰۹۹۸۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۱
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ و ۱۹ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اطهره دهقانییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۵۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲اعظم صالحیهیدج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۳۶۶۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۰۰۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴الهه صلاحیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۴۱۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۵آتنا دوست محمدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۲۴۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۶پریسا صالحیایلام۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۷۹۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۷پریسا غلاوندیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۴۳۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۸ثمره مراد رضاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۳۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۹رحیم حسن زادهدستناء۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۶۵۱۸۸۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۰رویا شکریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۹۷۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۱رویا نیک نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۷۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۲ریحانه مقتداییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۶۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۳زلیخا علیزادهرحیم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۱۰۵۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۴زهرا اسلامیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۲۹۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۵سپیده حیدریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۲۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۶سحر اشرفیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۶۳۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۷سحر فریدییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۱۸۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۸سعید طاهریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۶۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۱۹سقرا قهرمان زادگانمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۸۰۷۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۰سمانه سماییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۱۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۱سمانه ناظمیانآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۳۴۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۲سمیرا رضا زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۵۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۳سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۴سیامک حسن پورآستارا۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۹۷۳۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۵سیدیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۳۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۶شبنم رمضانیانآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۳۴۹۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۷شراره ابراهیمیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۸۹۶۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۸شکوفه ملکیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۱۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۲۹شهرزاد کیوان نسباصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۵۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۰طاهره شهروزیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۱۷۸۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۱طناز اکباتلانیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۰۳۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۲فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۳فاطمه روزبهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۵۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۴فاطمه سروشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۳۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۵فاطمه صمدیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۲۷۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۶فاطمه فاضلفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۴۴۲۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۷فاطمه گوهر نژادامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۴۶۹۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۸فرشته رستمیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۷۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۹قربانیسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۲۰۱۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۰لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۸۰۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۱محمد عزیزیسقز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۸۴۴۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۲مرجان زاهدیانبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۰۶۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۳مریم امیری فرکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۸۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۴مریم قنبریهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۰۱۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۵مژگان جمالیشرودان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۳۹۰۸۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۶معصومه قربانیآغاجاری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۰۹۵۸۳۰۶۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۷مهسا مسائلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۲۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۸نادیا محمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۰۷۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴۹نرگس زهره وندهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۹۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۵۰نیلوفر دهقانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۴۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۵۱یاسمن اسلامی نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۶۰۰۱۱۶۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۰
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان رمضانیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۰۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲اعظم الماسیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۰۶۴۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳الهه امیریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۳۷۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴آذر شا زادشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۵۳۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵آرزو راستادتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۰۰۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۶آقا رجبیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۹۵۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۷بهاره شیرازیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۵۸۶۳۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۸پریسا رزاقاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۹۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۹تکتم قاسمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۵۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۰جواد بزر افشانمروست۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۵۷۸۲۸۹۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۱رقیه مجاوریخوی۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۹۵۹۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۲رویا کابوسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۱۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۳رئیسیقلعه گنج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۶۳۱۷۸۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۴زهرا غلامیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۲۸۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۵زهرا هرامدهیفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۳۱۸۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۶زیبا شاکریایلخچی۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۹۱۷۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۷زینب باحشمتجویبار۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۳۵۶۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۸سادات حسینیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۳۰۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۱۹ساسان صالحیآبیک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۱۵۴۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۰سحر سهیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۱سمیرا سینایینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۶۳۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۲سمیرا منتظریآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۴۵۶۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۳سمیه رضیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۰۷۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۴سمیه لطف علیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۱۹۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۵سهیلا عباییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۸۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۶سیده معصومه هاشمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۲۵۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۷شهرام طبیبرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۲۱۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۸شهلا کرم یتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۸۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۲۹صادقیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۱۳۹۱۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۰صدف پور علیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۱۳۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۱صدیقه رضا پورمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۶۳۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۲علی فولادیدوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۵۹۱۷۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۳علی قادریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۷۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۴علیرضا مجدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۷۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۵غلامرضا امینیخشکرود۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۴۸۶۳۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۶فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۱۰۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۷فاطمه بختیاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۸فاطمه توکلاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۰۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۹فاطمه فدائیبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۴۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۰فاطمه لطیفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۷۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۱فاطمه مقصودتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۶۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۲فهیمه شیریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۳۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۳فهیمه قاسمیانشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۵۶۶۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۴کوثر بهروزیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۹۲۴۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۵مرضیه فضیلتیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۱۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۶مریم اصغریانقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۷۸۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۷مریم حامدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۰۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۸مریم قربانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۲۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۴۹مژگان افشارهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۴۱۲۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۰مناف حسینیمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۸۱۷۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۱مهناز کفاییکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۸۰۵۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۲مهیا اسلامیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۶۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۳نسترن اقبالیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۶۷۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۴نسرین امینیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۷۱۴۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۵نسیم شاه بهرامیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۸۸۳۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۶نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۰۸۵۰۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۵۷هلیا امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۴۰۰۱۱۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ و ۱۶ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۲۰۱۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۲انیس ذاکریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۰۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۳پویا ره انجامتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۸۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۴حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۷۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۵ریحانه نصرتیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۶زخهره منفردرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۲۷۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۷سوده جعفر زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۳۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۸فرناز دومانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۱۳۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۹لیلا میرفندرسکیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۴۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۱۰مریم قلعه نوئیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۶۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۱۱مسعود محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسون اسدیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۳۸۴۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲الناز روزبهانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۴۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۴۳۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴الهه میر شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵امین فارسیجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۶آیناز هاشمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۶۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۷بهمن یوسفیماهدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۰۰۸۳۱۸۴۹۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۸پروین مفاخریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۶۸۴۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۹پریساقلاوندیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۲۶۴۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۰جواد سهیلیآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۹۰۳۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۱دلسا ابراهیمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۲۹۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۲رویا سعادتفرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۵۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۳ریحانه خاوان پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۴ریحانه سلیمییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۶۲۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۵زهرا پور زاهداناردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۳۴۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۶زهرا رجب وندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۷زهرا قربانیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۶۳۵۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۸زهره صاحبیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۹زیب شیخ لوییدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۵۴۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۰زینب کارگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۱سامیه رحیمیانرامسر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۸۶۹۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۲سپیده سلیمان فلاحکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۱۶۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۳سحر سیاحدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۴۰۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۴سحر موسوی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۵سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۶سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۸۶۹۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۷سید رضا صالحیفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۲۰۱۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۸شکوفه عرب پورزرند۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۹۹۳۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۹شهلا خاموشیکرندغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۷۰۰۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۰شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۷۶۶۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۱صدیقه رنجبرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۰۰۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۲عاطفه رادمندابهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۵۰۱۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۳عاطفه شکریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۱۲۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۴عسجدیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۸۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۵علی ربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۶علی شمشیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۱۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۷فاطمه سروشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۸فاطمه سعیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۹فائزه غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۰فرزانه قمشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۷۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۱فرناز شروانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۲فرناز طیباتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۳گلناز نهاوندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۴لیلا ملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۵مرتضی منصوریآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۵۸۱۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۶مرضیه شعبانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۲۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۷مریم خسروینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۷۰۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۸مریم غللامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۸۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۹مریم لاهیجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۰مریم همتیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۵۳۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۱مژگان به پورقم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۴۰۱۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۲مژگان یزدانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۳معصومه زمانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۴۲۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۴معصومه محمدحسنتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۷۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۵مهدیه رفیعیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۹۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۶مهسا آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۷ندا جلیلیبناب۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۱۶۱۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۸ویدا خلیفهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۶۳۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۵۹هویار رضایی زادههمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۱۰۰۱۳۰۰۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳۲۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲انسیه لبخندههمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۲۴۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳آرزو رضا زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۵۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴آمنه اسماعیلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵آوا سلیمانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۹۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۶پروین آبادیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۰۷۱۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۷پریسا پارسی پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۵۹۷۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۸پیام شمساصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۱۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۹حامد مهر اندیشنقاب۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۰۶۳۹۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۰حدیث سوقاتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۲۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۱حسین شهدادیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۵۷۲۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۲حمیده رفیعیری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۴۷۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۳راحله رحمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۱۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۴زهرا رجب وندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۵زهرا شایان مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۶زهرا نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۷زهره بدر منیرملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۰۰۱۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۸ساناز حقیقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۱۴۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۱۹ستاره احمدیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۲۵۹۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۰سعید خاراییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۱۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۱سعید طاهریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۵۱۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۲سعید نصرجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۷۹۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۳سمیه اشرفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۴سمیه نبی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۸۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۵سهیلا امیریجوانرود۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۲۰۳۶۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۶سیده مریم شاهرخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۱۰۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۷سیدیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۸۱۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۸شادی تهرانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۹۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۹شادی یوسفیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۵۵۹۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۰شیدا صادقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۳۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۱شیما صاصاشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۵۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۲شیوا شناسیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۵۲۲۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۳صالحیبم۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۷۷۳۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۴عطیه یحیی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۵فاطمه پناهیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۸۹۰۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۶فاطمه سلطان آبادیکنگاور۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۱۸۸۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۷فاطمه فتح علی خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۸فاطمه کابلیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۵۶۰۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۹فاطمه نعیمیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۳۶۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۰فریبا زراعتیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۸۰۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۱محبوبه نجاریانساری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۴۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۲محدثه امینیخشکبیجار۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۵۴۹۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۳معصومه قربانیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۶۵۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۴ملیحه سادات موسو یمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۲۵۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۵منصوریتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۷۷۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۶مهسا خدام باشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۰۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۷مهشید اردو خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۳۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۸میترا جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۲۰۶۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۴۹میثم عبد الله پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۵۸۰۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۰نادیا محمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۴۰۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۱ناهید قلی پورمصیری۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۷۶۸۰۷۳۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۲نیلوفر مسلمیچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۶۸۳۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۳وحید عطاییبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۸۹۵۶۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۴هانیه فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۹۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۵هدیه نوروزیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۹۲۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۵۶یلدا محمدی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۰۰۰۱۶۴۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۴
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱و۱۲ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲اعظم کیخاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۵۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۲۶۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴الهام نکوییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۳۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵الهه احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶الهه زارعینتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷الیکا شورامیفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۷۳۷۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸امیر پولاد بندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹انسیه رزاقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰آخوندیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۸۳۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۱آلا کوچکیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۴۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۲آویشن امیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۳بهاره اسلامینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۵۴۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۴پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۵تقویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۶تینا پور اسکندرماسال۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۹۰۰۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۷جواد محققرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۸۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۸حمید صفریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۴۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۹راضیه فارسیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۴۱۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۰رحیمه زارعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۱۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۱رضا عباسیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۱۰۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۲ریحانه صامعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۳زهرا اسلامیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۶۰۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۴زهرا اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۵زهرا چتر سفیددلوار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۷۲۷۷۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۶زهرا رشیدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۳۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۷زهرا عقابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۸زهرا لطفیخوی۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۳۰۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۹زهره قدیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۰زیباقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۱۳۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۱زیبا رضاییمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۲۶۳۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۲زینب اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۳زینلب کارگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۴ژیلا امید فرمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۹۳۹۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۵سپیده سماواتکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۸۷۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۶سپیده عابدینیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۸۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۷سپیده قاسم زادهبیله سوار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۵۸۶۰۵۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۸ستاره احمدیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۱۰۰۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۹سحر پرتویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۰سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۹۳۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۱سمیرا پور زاهداناردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۶۲۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۲سمیرا رستمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۳سمیرا سینایینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۲۱۸۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۴سمیرا فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۹۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۵سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۶شبنم قاسم زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۹۸۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۷شراره حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۸شهرزاد پور معصومیکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۱۴۹۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۹صصحرا قلی زادههشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۰۰۵۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۰صفورا بنی نجاریاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۸۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۱عقیل صادققم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۸۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۲علویبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۳۴۶۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۳علی اکبر فاطمیداراب۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۹۵۱۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۴فاططمه بزرگمهراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۹۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۵فاطمه ابراهیمیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۷۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۶فاطمه خبازیانیجم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۶۳۴۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۷فاطمه خورشیدیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۶۸۳۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۸فاطمه رحمانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۵۲۹۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۹فاطمه غلام نژادبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۴۹۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۰فاطمه مردانینوکنده۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۶۰۰۴۸۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۱فاطمه موذنمیبد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۴۱۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۲فرانک نامدارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۳فرزانه قمشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۱۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۴فرناز طیباتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۵کیمیا شمی اللهیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۵۸۰۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۶گلناز نهاوندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۷محمد خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۸محمد میرزاییقم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۷۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۹محمود لک زیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۲۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۰مدبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۱مرتضی قاسمیفارسان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۷۲۰۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۲مرجان ملا نظرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۳مرضیه سبحایناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۷۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۴مرضیه نوریترکالکی۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۵۰۰۶۴۵۶۰۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۵مریم امیریمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۷۱۴۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۶مریم خورشید فرکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۴۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۷مریم ضیائیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۲۰۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۸مریم ملا حسنیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۸۰۰۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۹مژگان داوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۰مسعود طهماسبیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۰۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۱منصوره هاشمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۲۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۲مهتاب لقدسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۳مهدیه تقی زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۱۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۴مهسا آرزمچاف وچمخاله۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۵۷۳۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۵مهسا شریعتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۰۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۶مهنا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۷مهناز امیریشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۸۷۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۸مهناز خیامیمراغه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۷۲۹۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۹مهیا طاهریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۹۳۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۰مینا عربتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۱مینا موسی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۲ناهید افشان پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۳ندا رهنماشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۰۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۴ندا صبورآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۶۳۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۵ندا ملکیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۶۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۶نرگس حبیب الهیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۷نرگس سیدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۳۷۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۸نشمیل هاشم زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۳۴۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۹نظریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۰نگار باقر پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۰۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۱نگین مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۲نوال میاهیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۴۸۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۳هانیه خواجوییسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۰۰۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۴هانیه درودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۸۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۵یگانه درخشانقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۰۲۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما بیرانوندبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۱۰۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲الی نوروزیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۶۷۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳آذین فراز دلرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۶۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴آرزو موسی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۷۸۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵آمنه بهمن یاریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۶۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۶آیلین اصغر زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۶۷۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۷بهار آمری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۱۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۸بهار محمدیآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۵۱۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۹پریسا یوسفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۱۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۰جواد ملا مهدی زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۶۱۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۱حسنیزیر آب۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۴۷۳۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۲حمیده فیاض بخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۳راحله دو کوهکیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۱۳۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۴رمینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۴۸۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۵ریحانه کریمیری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۱۲۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۶زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۲۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۷زهرا شادلوکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۱۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۸زهرا ضیائیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۳۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۱۹زهره زادگانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۹۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۰زینب پور قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۱ژاله رحیمیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۱۴۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۲سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۹۳۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۳ساناز قجرسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۸۳۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۴ستاره سلطانیفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۴۵۶۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۵سحر پرتویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۶سعیده ابراهیم یتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۷سعیده خبازاملش۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۲۶۹۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۸سمیرا نظریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۵۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۲۹سمیه باقریفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۳۲۹۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۰سمیه لطفیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۰۹۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۱سمیه محمدینور۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۳۱۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۲شبنم قاسم زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۹۸۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۳شهربانو اسدیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۵۶۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۴شهرزاد پور معصومیکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۳۶۶۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۵شهلا خاموشیکرندغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۳۹۳۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۶شهلا کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۷صبا منافیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۷۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۸طاها قادریکوار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۴۸۳۷۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۹عارفه رضاییالشتر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۰۶۹۰۶۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۰فاطمه امامییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۵۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۱فاطمه پناهیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۰۹۸۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۲فاطمه قاسمیشوش۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۷۸۶۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۳فتانه محمد زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۴۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۴قاسم محسنیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۹۵۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۵مائده عقیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۰۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۶مائده هلمیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۸۴۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۷محبوبه کارگراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۸محدثه نصرالله پیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۲۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۴۹مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۸۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۰مرضیه دهقانیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۸۵۶۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۱مرضیه کوشانجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۳۱۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۲مریم شاه محمدیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۴۲۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۳مریم کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۱۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۴مریم محمد پورری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۱۰۲۳۳۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۵مژده اسماعیلیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۷۵۶۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۶مسعود مشایخبندرگناوه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۱۰۱۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۷مهتاب محمدیقیدار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۰۱۲۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۸مهناز ایران پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۹۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۵۹نرگس خدامیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۸۸۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۶۰نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۶۲۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۶۱نیلا همتیساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۲۸۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۶۲وحید ناصریدره شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۵۷۰۳۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۶۳ویدا خلیفهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۷۰۰۰۹۷۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱