دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان حیدریآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۵۵۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲احلام علویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۹۱۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳الهام غلام پورخورموج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۲۸۸۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴امین مقدسفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۳۶۳۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵آتنا سید زادگانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۵۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶آزاده روشنگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۷بنفشه واعظیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۲۳۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۸بهنام زمانیفرادنبه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۴۳۱۸۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۹بهنام شیر سوارزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۶۹۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۰پریا صمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۱حبیبه سماویسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۸۱۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۲حسینی زادهداراب۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۵۵۹۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۳خاطره محرابیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۶۸۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۴رویا الیاسی رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۵رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۸۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۶ریا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۹۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۷زهرا بهرادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۸زهرا رفیعیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۸۳۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۹زینب کارگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۰زینب یحیی نیارشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۹۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۱سپیده سهرابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۲ستاره مطیعی فراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۰۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۳سحر زارعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۳۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۴سحر شیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۱۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۵سمانه میر محمدیشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۳۷۴۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۶سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۵۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۷شیما زادگانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۷۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۸ظهیری نسباهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۰۷۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۹عصمت هادی پورنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۴۷۴۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۰علی شکیبارفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۴۷۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۱علی گدا علیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۸۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۲غزاله ابریشمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۵۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۳فاطمه تیموریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۴فرخنده امینیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۵فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۶فریبا فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۷۳۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۷فریده فولاد وندیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۱۲۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۸فهیمه ساداتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۵۳۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۹کیخاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۹۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۰لیلا نیک زادیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۷۱۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۱ماوی میهن گرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۲مائده زارعشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۶۰۰۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۳مائده قاسم نزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۴مجید مردانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۸۴۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۵محبوبه رادمهرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۰۰۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۶محبوبه صالحیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۲۶۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۷محمد اجدادیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۷۱۸۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۸محمد ارزانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۵۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۹محمد رضا فلاحبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۱۸۹۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۰مرضیه صادقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۷۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۱مرضیه محمدیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۵۷۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۲مرضیه مهدی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۳مریم احمد زادهبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۳۱۸۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۴مریم امین داورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۵۴۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۵مریم خدادادیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۳۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۶مریم قاسمیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۱۹۶۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۷مریم کیان ارثیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۱۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۸مریم محمدیاسلام آبادغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۴۶۹۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۹مریم یوسف زادهبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۶۰۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۰مطهره باباییانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۱منیژه فیضیچناران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۶۰۰۰۹۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۲مونا نیکو سیرتبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۰۷۹۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۳مهتاب محمدیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۰۳۶۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۴مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۳۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۵مهسا شاه بککرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۵۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۶مهناز تاج پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۷مهین نوروزیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۸۹۶۹۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۸میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۱۴۶۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۶۹مینا خادمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۷۰ندا بهبودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۴۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۷۱ندا گلیخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۱۲۲۴۴۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۷۲هنگامه منفردگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۱۰۰۰۹۰۳۹۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲و۳ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان زاهدیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۰۵۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲اطهره دهقانییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۰۹۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳افروز اسلامیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۸۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴آتنا صنمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۸۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵آرزو جعفریملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۶۴۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶پازکیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۰۳۲۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷پریسا حقوقی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۸پژوهانقیدار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۵۲۲۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۹دلارام اصغریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۷۵۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۰رضا آقاجانیپیربکران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۷۸۳۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۱رضوان محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۲روستاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۳ریحانه زارعیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۳۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۴زهرا رفیعبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۱۸۱۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۵زهرا سیل سپورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۶زهرا عبدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۷زهرا علاییواجارگاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۹۳۴۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۸زهرا فضلیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۳۳۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۹زهرا قربانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۱۴۴۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۰زهرا کارگراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۱۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۱زهرا گلیجباغستان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۱۸۴۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۲سادات مهاجریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۲۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۳سارا قنواتییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۰۱۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۴سارینا قلی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۵ساعده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۶سپیده سماواتکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۹۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۷سپیده شفیعیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۶۸۳۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۸سینا فرهودیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۲۷۴۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۹شرمان شکوهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۰شفافه احمدیسقز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۴۳۹۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۱شیده جان قرباناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۹۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۲شیما خدادادیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۳۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۳صبا بیگلریانکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۶۸۶۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۴صنم احمد پوراهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۹۳۵۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۵عطیه موحدیانملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۹۹۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۶فاطمه اولیاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۶۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۷فاطمه جاویدانبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۴۶۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۸فاطمه حسین زادهخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۵۰۱۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۹فاطمه زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۱۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۰فاطمه قدسصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۰۵۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۱فاطمه هاشمیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۵۷۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۲فاطمه هلاد مفردکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۴۰۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۳فائزه شاکری نژادشازند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۰۸۳۵۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۴فرزانه رضاییکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۱۲۳۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۵فرشته بختیاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۶فرشته درخشانازنا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۴۵۶۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۷فریبا رضوانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۴۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۸کوثر صباغیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۲۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۹لیلا میر فندرسکیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۳۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۰ماریا بیهقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۳۴۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۱مبشره عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۲محبوبه حاجی تباربهنمیر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۵۵۲۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۳محمد خلیفهآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۲۳۹۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۴محمد شیخزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۳۸۸۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۵محمد صابر توکلیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۶۶۶۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۶مرجان عسکریقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۰۹۱۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۷مرجان عسکریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۸مریم اسماعیلیبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۸۱۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۵۹مریم مهراب زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۷۲۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۰مریم میرزاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۲۲۳۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۱معصومه سمیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۲منیره فرجیباقر شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۲۹۵۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۳مهدی مراد یتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۴مهدیه کاظمیبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۷۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۵مهسا شادمانرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۷۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۶میثم داسمهبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۳۰۷۱۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۷نازیلا زاده حسینتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۱۸۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۸نرگس مزد برشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۵۷۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۹هانیه امامیهپیربکران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۵۸۹۳۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷۰هدیه احد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۷۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷۱یاسسمین مزرعهقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۴۹۷۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷۲یاسمن تاجیکورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۵۰۰۰۱۶۴۱۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۴
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز معصومیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۰۳۹۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲الهام محمودیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۴۸۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳الهه معصومیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۹۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۴امید بازیاریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۸۰۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۵آیدا سورینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۲۹۰۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۶حسن نتاجسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۳۸۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۷رحیمه عیسی وندورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۳۴۹۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۸رعنا نادریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۱۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۹ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۰زهرا خواجهمینو دشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۳۰۳۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۱ستاره احمدیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۷۷۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۲سعید صادقیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۶۷۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۳سهیلا بهرامیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۲۲۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۴شبنم شیر نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۹۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۵شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۹۴۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۶عسل اجدادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۹۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۷علی اکبر درزیکردکوی۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۲۸۶۰۴۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۸فاطمه ابراهیمیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۵۵۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۹فاطمه حسینیتربت جام۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۰۸۶۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۰فاطمه شیروانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۱فاطمه هراتیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۱۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۲فاطمه همرنگیسنگر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۵۷۳۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۳فرناز طیباتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۴لیلا انصاریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۰۸۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۵مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۸۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۶مهدی مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۷مهنا رحیمیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۱۵۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۸مینا احمدییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۴۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۹نازنین مردیسردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۷۴۸۶۳۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳۰ندا اسماعیلی زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۴۳۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳۱ندا غلامیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۷۶۶۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳۲نرگس شاملوتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۸۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳۳هدی حامدی زادهبندرلنگه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۸۰۰۰۶۹۷۸۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۲
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۱۷۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲اعظم لطفیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۰۲۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۰۳۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴الهه نیک تینتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۴۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۵امل هرداناهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۷۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۶آقاییآبیک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۷۴۹۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۷آناهیتا نور محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۸حسن دلاورخشکرود۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۱۸۳۴۳۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۹حسین لک زاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۶۰۲۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۰خلیلیورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۱۰۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۱رقیه جاتوتبنک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۰۵۶۷۵۵۷۰۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۲ریحانه حیدریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۱۳۳۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۳زهرا حقیقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۷۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۴زهرا عین الله پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۵سارا جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۶۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۶ساعده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۷ساناز جهان بانیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۸۰۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۸ستارخ محبیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۶۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۹سمیه اشرفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۰سمیه تقی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۱سنا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۲شهرزاد بخشیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۸۶۸۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۳شهریار صالحیمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۹۳۱۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۴عرفانه صابریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۳۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۵علی کاظمی نژادباغ ملک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۹۵۴۶۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۶فاطمه ساعدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۸۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۷فاطمه غلام علی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۸فرناز شاپوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۹کوثر بهروزیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۴۶۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۰گل محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۱محدثه جوکاریزد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۱۹۹۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۲محمد ارزانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۳مرضیخ محمد علیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۴مستانه زر افشارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۵مصطفی محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۵۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۶منیره عربیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۹۹۷۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۷مونا مومن آبادیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۳۹۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۸مهناز اسکندریبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۲۴۶۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۹نگار توانکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۵۸۸۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴۰نورا اکبری نژادصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۲۰۸۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴۱نیلوفر بهرامیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۳۵۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴۲وحیده رسولویشبستر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۲۲۳۲۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴۳هنگامه فردوسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۷۰۰۱۴۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۱
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالفضل کاظمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲اتحادیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳الناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۱۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۴الهه قرصیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۵آزیتا علیخانیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۹۳۱۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۶بهار صدرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۷بهناز اعتمادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۸رویا نیک نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۳۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۹زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۷۶۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۰سفورا کشاورزاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۶۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۱سکینه بادروجدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۶۸۰۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۲سمانه شورچیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۳سمیرا پور زاهداناردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۶۹۵۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۴سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۵شراره مستعجراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۹۵۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۶شهرا عظیمیخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۵۲۹۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۷علی اکبر نوری پورماکو۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۹۴۸۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۸علیرضا امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۸۴۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۹فهیمه ایرجیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۷۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۰مجتبی ذاکریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۰۳۳۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۱محجوبه حاجی تبارفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۸۹۷۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۲محمد اجدادیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۶۶۱۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۳محمد قنبر پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۳۱۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۴مرضیه هزارهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۶۷۴۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۵مریم نبی پورآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۰۷۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۶معصومه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۷منصوره مهر محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۸مهدیه عین اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۹مهسا حسنیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۱۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۰مهناز شفیعیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۶۰۳۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۱میترا اشرفیقره ضیاءالدین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۲۹۰۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۲نازنین خدایوندیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۴۰۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۳نگار اسماعیل زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۲۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۴هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۵۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسلامیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۲۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲الهام اخلاقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳الهام باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۴الهه امیریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۸۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۵الهه محمودیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۰۰۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۶بهار آمری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۷پریا پور غلاماصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۶۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۸خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۹داوود یزدانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴۹۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۰راستی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۴۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۱رمینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۶۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۲زهرا آذر بهرامبناب۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۱۹۸۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۳زهرا زند پورقم۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۲۶۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۴زهرا شایسته رادشوش۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۹۹۷۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۵سارا افخمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۶۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۶سپیده خنجرینائین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۵۱۰۰۸۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۷سمیرا گرزیقیدار۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۴۴۲۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۸سمیه امامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۹سمیه لطف علیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۰۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۰سیمین فدائیخواف۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۰۴۶۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۱سیواووشینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۷۰۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۲شراره حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۳شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۳۳۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۴علی محمدیری۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۳۷۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۵فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۶فرزانه قمشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۸۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۷فریماه صلاحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۸لیلا دهقانی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۵۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۹مریم عبقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۰مصطفی محزون زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۵۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۱معصومه عنایتیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۲ملیحه فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۹۴۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۳مهسا جعفریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۸۸۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۴مهیا طاهریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۳۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۵مینا حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۷۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۶نسترین حسینیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۷۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۷ویدا احمدیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۱۷۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۸ویدا جلالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۹هانیه الههیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۲۶۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۰۰۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲الهه غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۳۳۸۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۳حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۱۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۴رسول موحدیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۲۰۸۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۵زهرا امین رنجبر ساوج بلاغکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۰۸۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۶زهرا کمیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۵۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۷ساره بنی اسدسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۳۲۹۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۸سعیده طهانکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۶۲۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۹سمانه عبد الملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۳۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۰سهیلا عبایییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۷۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۱صادقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۵۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۲صحرا قلی زادههشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۹۵۶۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۳عارفه صادقیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۲۹۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۴عاطفه درخشانیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۴۲۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۵فریده کریمیگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۷۴۱۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۶فهیمه جمهوریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۶۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۷ماریا قاضیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۳۴۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۸محمد ابراهیمیمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۱۱۶۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۱۹محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۳۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۰مهدی امیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۳۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۱مهسا ثلاثیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۲نازینین مرزبانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۴۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۳نسا کمریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۸۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۴نسیم رضا خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۲۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۵نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۱۰۲۲۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲۶هدیه محمد پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۴۰۰۱۰۹۲۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ و ۲۶ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه غفورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۳۰۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲الف مسعود پورزرند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۷۹۲۷۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳الهام ثقفیکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۷۸۶۹۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴الهام رشیدیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۶۸۴۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵الهام رشیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۴۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۶الهام یعقوب نژادیانملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۶۴۹۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۷الهه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۶۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۸بهار روحانیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۴۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۹بهار کاردرآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۶۱۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۰بهاره احمد پورمبارکه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۹۰۰۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۱تاج دینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۲تکتم قاسمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۳حسین نیک دلچهاردانگه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۲۹۵۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۴خاطره بهشتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۵خدیجه اکبریمرزی کلا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۵۱۴۴۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۶رابعه اشرف زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۲۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۷زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۸۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۸زهرا رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۵۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۹زهرا طاههریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۳۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۰زهره خیر خواهنی ریز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۱۶۹۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۱سارا اسلامیصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۰۸۴۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۲سارا اصغر نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۳سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۳۸۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۴سحر ایرانیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۳۶۷۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۵سحر نادمیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۲۷۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۶شهربانو بنی عباسیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۷۲۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۷شهلا سروششهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۰۴۰۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۸شهلا کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۲۹طاهره قاسمیقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۷۲۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۰غزاله سرداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۱فاطمه دادخواهتیران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۷۳۵۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۲فاطمه محبت پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۳فرشته زاهدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۵۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۴کلاهدوزاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۴۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۵مرجان محمدیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۵۳۹۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۶مرضیه سالاریابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۷۷۰۰۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۷مریم اسدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۸۸۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۸مریم خانینسیم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۴۴۹۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۹مریم سادات سجادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۶۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۰مریم غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۱مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۲مژگان افروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۳مسعود حیدریبدره۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۱۱۷۶۹۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۴معصومه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۳۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۵مهدیه قربان زادهقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۸۰۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۶مهسا احسانیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۰۸۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۷مهسا حسن پورگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۸۸۲۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۸مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۴۹مهشید شکوهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۲۹۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۰مینا اکبریملکان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۷۶۶۳۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۱مینا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۳۴۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۲مینا فرعادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۳۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۳ناهید گرجیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۷۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۴ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۵ندا صباغی زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۰۱۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۶ندا گرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۳۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۷نوریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۸۹۶۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۸هایده ارومیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۱۱۱۲۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۵۹یاسمن کسائیاننیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۴۳۰۰۰۹۹۵۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۷
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ آبان

نام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
الهه حسینیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۹۰۹۸۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
آزیتا علیخانیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۶۴۳۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
بهناز روناسیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۶۸۲۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
بهنام مشاک زادهقم۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۶۵۷۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
پژمان محمدیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۷۱۸۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
پیمان پورلفتهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۷۸۸۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
جلال میمنت زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۷۰۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
حسینیملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۷۴۴۹۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
داریوش کافیپاوه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۷۵۹۳۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
رعنا نادریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۶۷۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۸۰۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
زهرا صرافهاقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۷۲۲۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
زهره عابدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۹۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
زهیری نسباهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۷۷۷۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
ستاره احمدیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۸۸۲۰۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
سمیه خداپرستصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۸۱۸۱۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
سمیه هرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۸۵۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
صونا سلیمیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۸۹۸۳۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
فاطمه افشارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۹۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۹۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
فاطمه فرازمندکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۷۶۱۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
فاطمه نعمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۹۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
فاطمه وطنخواهخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۸۶۰۵۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۶۹۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
کمیل پورصادقرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۸۳۲۹۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
گیتی زمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۹۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
محمد سلیم پوربیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۶۶۲۹۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
محمد مسعودیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۸۷۴۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
مریم آزادنیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۹۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
مریم روستاییملایر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۷۳۳۹۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
ملیحه قناتیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۶۳۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
مهتاب مکرمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۷۹۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
مهسا حسینیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۸۲۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
مهسا محمدزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
نیلوفر رضاعلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۱۰۰۰۸۴۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان امانیکیش۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۵۶۶۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲الهام بیابانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۵۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۳آوا شمسشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۹۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۴حسین لک زاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۱۹۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۵ربابه زارعآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۳۶۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۶ریحانه شهبازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۸۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۷زارعیبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۲۷۱۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۸زیبا شاکریایلخچی۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۲۴۲۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۹ساناز روشنشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۷۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۰سمن سجادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۱عاطفه سلطانی نژادکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۹۴۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۲غریبیخورموج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۴۲۹۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۳فائزه متفکرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۸۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۴فرشته حسینیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۱۰۹۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۵فروغ وکیلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۹۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۶کوثر جلالیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۱۷۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۷محدثه تنهاشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۵۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۸مرضیخ سالارییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۴۳۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۹مرناز شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۶۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۰مریم امیدیانرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۶۴۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۱مریم مهیمنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۳۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۲مصططفی محزون زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۳۲۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۳معصومه رحمان زادهشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۱۱۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۴مینا اکرمیابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۲۴۲۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۵نازنین قاسمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۷۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۶ناهید معینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۶۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۷نورا دهستانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۸ویدا احمدیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۹۰۶۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۹هایده ارومیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۱۰۰۸۴۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۳۰هما سادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۰۰۰۰۸۸۵۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۴