دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۰۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۲پرنیان نژاد زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۴۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۳جعفریهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۴۷۹۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۴سعاد حمیدیچمران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۱۹۵۶۳۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۵سنا مظفریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۶۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۶شکوفه بهاروندخرم آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۶۲۸۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۷عباس حیدریصغاد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۷۸۰۷۳۹۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۸غزاله خاکسارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۶۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۹فاطمه جمالیاهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۴۹۸۰۰۷۵۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۰فاطمه معاویاهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۲۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۱فرزانهاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۳۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۲فریماه صلاحیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۳مرتضی محققتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۶۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۴مژگان محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۵۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۵مینا اسلامیپردیس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۸۰۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۶نغمه راهداریزاهدان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۴۸۵۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام صباغیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۵۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۲پریسا حقوقی پورتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۸۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۳حسن خوشنودیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۳۷۶۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۴زهرا اردستانیپیشوا۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۸۵۹۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۵زهرا قربانیانکلاچای۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۶۹۹۰۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۶زهرا محمدیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۷۵۶۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۷سعید عظیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۶۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۸شکوفه عوض زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۶۸۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۹علی فاطمیانسردشت۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۶۷۸۳۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۰فاطمه قدریبهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۲۰۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۱فرانک امینیدیواندره۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۱۹۸۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۲فرزانه محولاتیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۰۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۳کیانا طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۸۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۴محسن امینیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۸۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۵مهسا ضرابیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۴۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۶هدی رستگارتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم کریمیانمبارکه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۸۱۰۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲اسماعیل اسماعیلیبهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۴۰۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳اسماعیل وظیفه دانتربت جام۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۳۵۲۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴الناز عابدینیسیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۴۰۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۳۳۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۶الهام وفاییاندیشه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۹۱۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۷الهی محی الدینپاوه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۲۳۹۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۸امیرحسن جوادیتبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۷۵۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۹امین کشمیریتبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۶۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۰آذین حمزه زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۴۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۱آزاده نورمحمدیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۰۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۲آسیه سالاریسیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۳۹۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۳آیدا میرزاییرفسنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۵۰۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۴بازداردهلران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۹۱۴۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۵بهناز نوینتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۶پاشاییتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۷حسام کارگربوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۴۵۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۸راضیه کلانتریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۹زهرا سجادیاراک۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۶۸۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۰زهرا سلیمیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۱زهرا علائیواجارگاه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۱۵۶۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۲سارا ابومحبوبتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۳سارا حبیبیتنکابن۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۲۲۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۴سحر رادتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۵سمیه کوروندهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۰۲۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۶سمیه مومنیورامین۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۰۶۷۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۷سنا مظفریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۸سیدعلیرضا طباطبائییزد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۵۱۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۹سیما احسانیصوفیان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۹۰۳۵۳۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۰شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۱۱۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۱شیوا دریانوشبهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۶۲۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۲فاطمه صفرزادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۷۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۳فرشته ذوالفقاریانار۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۴۵۲۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۴فرشته یوسفیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۱۶۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۵فضل الله اصل تیزابیخواف۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۲۳۲۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۶قربانپوربابل۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۰۳۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۷لیدا کشتمندایلخچی۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۸۹۳۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۸لیلا شعبانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۹محمد فشندیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۰محمدصادق دلگشائیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۶۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۱مرضیه امینیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۲مرضیه فتاحیایلام۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۸۵۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۳مریم احسانیبشرویه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۵۲۴۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۴مریم ترابی مرندتبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۵۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۵مریم جانپورقم۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۳۴۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۶مریم روستاییملایر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۹۸۳۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۷مژگان بلمکیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۴۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۸منصوره ملاشاهیزابل۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۱۳۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۹مهدیه خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۷۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۰مهری یوسف نیابندرانزلی۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۲۱۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۱مهسا پدیدیاناهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۸۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۲میترا ساعیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۳مینا باقریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۳۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۴مینو امامی مقدمبهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۵۱۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۵ندا قادریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۷۳۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۶نگار عدلیاردبیل۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۰۱۳۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۷هانیه درودکاراهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۷۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۸یاسمن رهگذرکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۶۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ اسفند تا ۵ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد خدمتگذارکیاشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۴۲۵۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲اکبر زارعیدره شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۳۸۶۹۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳الناز کیانیقدس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۲۸۱۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۴الهام وفاییزنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۳۲۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۵امیر پورقاسمبابل۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۸۹۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۶آرزو سلیمانیاهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۵۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۷بهاره شیرازیزاهدان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۶۲۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۸پریا ابوالحسنیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۲۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۹پریسا عبدالملکیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۳۹۷۳۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۰حسینعلی مهرآورانتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۶۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۱خاتون مجاهدیساری۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۰۳۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۲رویا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۱۹۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۳زهرا اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۴زهرا لطیفیپردیس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۳۴۶۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۵زهره زمانیصالح شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۴۴۲۶۳۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۶سروه نادریمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۷۷۶۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۷سما بیاتزنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۲۱۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۸سمیرا پورحسنفریمان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۱۳۹۰۹۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۹سمیرا خلخالیخوی۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۷۹۸۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۰سمیرا عبدلیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۱سمیه کرامتیخلیل آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۲۸۶۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۲سوفیا بهرامیکاشان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۱۶۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۳شیدا صادقیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۳۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۴علی محمودیاردکان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۰۱۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۵فاطمه ایزدهنوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۹۴۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۶فهیمه سادات ابراهیم خانییزد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۱۷۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۷لیدا خوشه چینرشت۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۵۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۸مجتبی سلیمانیدیزیچه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۹۹۷۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۹محمد میرنیکشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۷۳۴۰۹۹۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۰مرتضی رمضانپورساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۹۱۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۱مریم ترابی مرندتبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۶۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۲مریم شیردلاردبیل۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۳۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۳معصومه ملکیانازنا۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۰۹۸۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۴مهرنوش ناهیداصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۸۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۵مهری کاشی پزانقم۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۴۴۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۶مهسا بستانغرق آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۸۱۵۰۳۹۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۷مهشید باب الهیرامهرمز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۶۴۹۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۸مینا فاتحکهنوج۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۵۶۹۰۷۸۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۹نگار عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۴۰هاجر طغیانیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۰۱۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم اسماعیلیورزقان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۳۱۰۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۶۹۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۳الهام کفراشکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۶۸۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۴آرزو وطن خاهخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۸۶۶۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۵آرش احمدی نیکشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۲۴۶۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۶حاجر الاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۹۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۷رغیه علویاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۱۹۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۸زهرا آقاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۹سمانه اولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۰شراره رحمانیانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۴۴۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۱شهین کنار بروژیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۰۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۲فاطمه پرویزیسده۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۱۰۰۷۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳فاطمه قائمیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۶۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۴فرزاد شهبازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۵قلاونداندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۷۳۱۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۶کاظمیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۷۵۸۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۷مریم شیخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۸مطهره رستگارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۹نرجس طونیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۴۰۰۰۸۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام مهدسیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۵۸۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۲الهه حاتمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۸۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۳پروین خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۶۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۴شبنم گودرزیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۹۰۳۹۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۵علی فلاحتیدامغان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۲۵۲۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۶فاطمه اشوریکیش۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۴۰۳۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۷فاطمه جعفرزادهزرند۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۷۸۴۴۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۸فهیمه سادات ابراهیم خانییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۷۷۰۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۹لادن غلامیتایباد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۳۳۷۰۹۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۰مریم ترکمانری۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۹۶۹۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۱مژده لشگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۹۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۲مژگان باقریبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۱۳۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۳میم فیروزیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۷۹۷۳۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۴مینا جنتی خاهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۹۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۵نعیمه محمودیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۰۱۸۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۶وجیحه رجبیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۷۸۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ و ۲۵ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم دژمتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲افسانه لیلویشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۲۰۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳الهام روزگاریاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۶۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴الهام صابریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۱۹۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۵آذر جعفریقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۷۷۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۶آمنه السطیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۴۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۷بهاره طیبیزد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۶۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۸بهناز زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۴۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۹پریسا بلاقیممقان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۸۹۰۵۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۰روستاشفت۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۲۰۵۴۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۱زهرا محمود زادهپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۱۱۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۲زهره طهماسبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۴۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۳زینب سادات طاهردینیورامین۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۸۵۶۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۴سمیه جعفریاسدآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۳۱۲۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۵سیمین محمودیآستانه۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۰۰۱۰۳۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۶شبنم گودرزیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۰۰۱۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۷طاهره زینالیمرند۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۹۱۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۸طاهره کرمیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۴۵۲۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۹غزل رمضان نژادشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۵۸۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۰فاطمه رئیسیچابهار۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۱۸۰۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۱فاطمه سعید پوراسفراین۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۷۰۳۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۲فاطمه گرگینیکوار۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۵۵۶۷۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۳فاطمه مقصودتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۴کبری کاظمیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۳۲۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۵محدثه اخگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۶محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۴۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۷مرضیه محمدیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۵۹۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۸مریم رجبیقدس۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۷۵۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۹مریم قیاصیراور۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۸۸۳۰۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۰معصومه سقاییشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۰۸۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۱منیژه خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۲مونا رشیدیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۴۱۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۳مهری رشیدیری۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۲۹۳۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۴مهشید رضاییالوند۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۱۶۹۵۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۵میترا ساعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۶ناهید شفیع پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۹۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۷ناهید کریمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۰۴۵۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۸نجمه رستگارتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۹نگار فکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴۰ولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۴۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴۱هاله مهدویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۲۰۰۱۳۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۷۷۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۲الهام مقدمساری۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۴۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۳آزاده هاشم نژادرامسر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۵۶۹۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۴پارسا فراستسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۴۸۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۵حسین مصطفاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۱۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۶راضیه اقبالنائین۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۴۰۴۶۰۸۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۷زهرا صادقیقوچان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۰۳۵۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۸زهرا نامنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۹شاکریراز۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۸۱۷۹۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۰شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۴۱۲۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۱شهناز فتحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۲۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۲شیوا برادراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۸۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۳فرزانه نخلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۱۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۴فهیمه بجنوردیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۹۳۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۵محمد ماهان صفائیانبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۲۹۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۶محوبه مرادینور آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۳۱۸۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۷مریم حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۸مریم کاکاوندقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۵۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۹ندا رمضانقم۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۳۶۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۲۰هستی اسماعیلیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۶۴۹۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۲۱یاسمین رمضانیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۹۱۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱المیرا انصاریلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۷۲۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲آرینا گوشهپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۹۷۱۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳آمنه بهمن یاریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۸۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴پروانه ضاییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۷۵۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۵پریا رضاییانمشکین دشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۱۷۶۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۶پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۷حنا حمیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۸داریوش ایزدینور۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۶۵۹۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۹رابعه اشرف زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۹۴۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۰راضیه علیزادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۴۶۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۱راهب فیصلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۲رقیه غلامیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۲۹۸۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۳ریحانه حدادتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۴زهرا اسماعیلیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۱۲۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۵زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۰۵۲۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۶زهرا نجارمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۹۵۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۷سعید محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۳۰۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۸سکینه خیر خواهلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۶۱۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۹سمیرا نصریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۰سمیه نبی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۱سهیلا کاظمیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۹۶۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۲شیما پایندهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۰۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۳شیما شکریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۸۶۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۴صبا حتم هانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۵عارفه نقش بندرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۶۰۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۶غزال ملا نظرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۷فاطمه حسینی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۸فاطمه سراجری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۴۰۹۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۹فائزه شهابیآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۵۱۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۰محسن اخوتشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۴۰۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۱محمد ابوالمحمدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۷۰۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۲محمد یونسیبهار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۵۰۳۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۳مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۰۹۸۱۴۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۴مریم ندیمهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۰۶۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۵مسعود موسی زادهشلمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۵۰۰۴۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۶معصومه جمشیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۳۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۷معصومه نوریکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۱۲۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۸ملیحه چرا عامریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۹میترا صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۰مینا باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۱ندا صیفیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۳۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۲ندا عابدینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۲۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۳نسرین یوسفیانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۲۴۰۰۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۴نگین دشتستانیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۱۱۸۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۵نوشین قضنویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۶هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۴۱۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۷هانیه عدالت پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۳۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۸یاسمن رفیعیانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۹۰۰۱۰۴۸۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم امیریخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۵۶۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۵۲۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳الهام فرامرزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۰۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴الهام محدثیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۳۶۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵الین شاه میریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۱۳۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۶بهنوش مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۲۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۷پرستو پناهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۸پرستو ناصریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۹خدیجه تسلیمیاهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۳۸۰۰۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۰ذبیح الله بازوندچقابل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۶۵۸۶۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۱رسول خورشیدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۲۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۲رضاییاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۷۷۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۳رعنا فیضیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۸۳۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۴زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۳۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۵زهرا یعقوبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۶۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۶زهره سالمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۵۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۷زهره کشفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۳۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۸زینت ترابیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۶۶۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۹ساناز جمارونیچمستان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۹۴۸۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۰سمانه قربانیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۸۵۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۱سمیرا رفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۵۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۲سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۳سمیه تقی پورگندمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۱۷۱۸۸۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۴سمیه عزیزیسعادت شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۶۴۴۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۵سیده مسدوره سیدینقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۴۰۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۶شهربانو سلیمانیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۵۹۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۷شهلا خورشیدییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۲۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۸صفورا نیک مهردزفول۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۷۱۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۹طاهره صلاحفیروز آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۸۶۸۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۰عارفه رحیمیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۷۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۱عقیل صادققم۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۵۷۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۲فاطمه سادات حسینیابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۱۸۶۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۳فاطمه شایگان فررفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۹۰۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۴فاطمه شکیبایینطنز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۰۰۰۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۵فتانه محمود پورراز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۳۹۷۸۹۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۶فرحناز صبحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۷فرناز اکبریشازند۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۸۳۱۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۸فروغ لنگری زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۰۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۹فهیمه صالحیانداراب۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۹۸۸۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۰کوروش یزدانیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۷۹۹۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۱لینا بلند پرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۲محبوبه رضاییمحلات۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۹۵۴۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۳محسن ظهرابیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۱۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۴محمد رضا علی رحیمینطنز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۱۱۰۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۵مریم شاهرخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۶مریم فلاح دوستلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۴۸۳۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۷مسعود یادگاریکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۲۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۸مصطفی امیدوارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۳۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۹مطهره رستگارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۴۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۰معصومه مسلمیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۰۶۸۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۱معصومه مهر پویانبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۴۳۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۲منیره حسین زادهبابل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۶۶۹۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۳مونا رشیدیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۲۵۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۴مهسا قیصریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۳۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۵نعیمه سلمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۴۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۶نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۰۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۷نگار پاکبازرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۳۷۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۸نیلوفر نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۴۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲