دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابانگر۴۲۹۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲احمدنیا۴۲۹۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۰۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳ارمغانی۴۲۹۳۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۷۱۲۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴اسوده۴۲۹۳۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۷۱۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵اعطاف۴۲۹۹۱اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۹۶۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۶البرزی۴۲۹۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۹۳۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۷امیری۴۲۹۴۸کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۱۸۹۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۸اهل یرف۴۲۹۰۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۶۰۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۹بختیاری۴۲۹۹۵خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۹۴۲۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۰پناهزاده۴۲۹۳۳دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۱۹۰۵۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۱پوراصغر۴۲۹۳۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۳۲۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۲توکلیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۳۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۳جلیلوند۴۲۹۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۴جماعتی۴۲۹۵۷فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۲۶۵۰۴۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۵جهرمی۴۲۹۱۶جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۸۱۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۶حجازی۴۲۹۵۱کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۰۸۷۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۷حسینی۴۲۹۶۸میبد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۲۷۷۰۸۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۸حمزه لو۴۲۹۳۵ملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۴۸۰۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۹خادم۴۲۹۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۱۰۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۰خزاعی۴۲۹۵۵ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۴۰۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۱خون زاده۴۲۹۶۴مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۴۳۰۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۲دشتی۴۲۹۱۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۱۷۰۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۳دهقان۴۲۹۰۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۶۹۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۴دوستان۴۲۹۹۷بهار۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۷۰۱۲۰۶۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۵رجا۴۲۹۷۴رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۱۵۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۶رحمانی۴۳۰۰۳بستک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۵۳۷۰۷۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۷رستگاری۴۲۶۹۹بافت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۲۰۲۰۷۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۸رفیعی۴۲۵۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۹۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۹رفیعیان۴۲۹۱۰سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۰۰۰۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۰رنجبر۴۲۹۵۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۸۳۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۱زعیم زاده۴۲۹۴۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۷۰۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۲سنجابی۴۲۹۲۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۴۱۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۳شادروز۴۲۹۱۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۷۲۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۴شاکری۴۲۹۲۶بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۶۳۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۵شریف زاده۴۲۹۹۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۹۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۶علایی۴۲۹۵۸واجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۷۵۲۴۴۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۷فرشیدنیا۴۲۹۰۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۸۲۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۸قدیری۴۲۹۲۹کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۴۹۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۹گلی۴۲۹۳۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۸۴۷۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۰محمدپور۴۲۹۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۱محمدی۴۲۹۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۲محمدی۴۲۹۳۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۱۸۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۳مرادی۴۲۹۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۰۵۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۴مصدق۴۲۹۰۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۵۰۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۵معزی۴۲۹۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۶ملاشاهی۴۲۹۴۷زابل۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۷۴۰۰۹۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۷ملک علاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۸مهرارا۴۲۹۴۱بهارستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۱۹۵۸۱۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۹مهرامیز۴۲۴۷۳زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۳۸۵۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۰نبی گل۴۲۹۷۱قم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۳۱۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۱نفیسی۴۲۹۱۲اصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۵۲۵۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۲نقاده۴۲۹۱۷کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۳۷۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۳نوری۴۲۹۴۶مریوان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۶۴۵۰۶۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۴هاشمیان۴۲۹۲۷چالوس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۲۱۵۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۱۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسدی۴۲۴۸۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۵۲۷۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲افشار۴۲۶۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳اکبری۴۲۶۵۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۸۵۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴الداغی۴۲۶۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۶۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵انصاری نژاد۴۲۶۷۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۰۷۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۶بابالویی۴۲۰۳۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۲۱۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۷بلند پرواز۴۲۶۷۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۹۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۸بنی احمدی۴۲۲۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۹جلائیان۴۲۶۹۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۴۸۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۰جودی۴۲۵۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۱چهرازی۴۲۵۷۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۳۱۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۲خسروشاهی۴۲۵۰۷خسرو شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۱۹۷۵۳۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۳خواجوئی۴۲۴۴۸جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۵۲۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۴درم بخش۴۲۶۷۶سلماس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۷۴۷۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۵رضائی۴۲۶۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۶ریحانی فر۴۲۶۵۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۰۸۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۷زارع۴۲۴۷۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۲۰۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۸زارعی۴۲۵۷۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۹۶۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۹زمانیان۴۲۵۵۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۸۱۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۰زینلی۴۲۶۴۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۷۴۲۰۰۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۱سهیلی۴۲۴۸۳گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۴۱۲۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۲شریعت۴۲۴۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۸۳۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۳صادقی۴۲۶۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۸۴۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۴صالح۴۲۵۵۶قم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۹۳۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۵صالحی۴۲۶۶۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۳۰۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۶صفایی وش۴۲۵۱۳شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۳۲۵۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۷طاهایی۴۲۶۲۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۲۱۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۸طباطبایی۴۲۵۷۶آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۵۹۵۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۹عسکریرشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۲۸۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۰علیان۴۲۵۶۱دزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۹۵۰۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۱عموقدیری۴۲۵۱۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۳۱۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۲غلامشاهی۴۲۴۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۳فرامرزی ماجلان۴۲۵۵۷فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۴۲۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۴قباخلو۴۲۶۸۱گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۵۰۷۰۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۵قبادی۴۲۶۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۶قنواتی۴۲۶۶۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۱۹۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۷قوانج زاده۴۲۵۶۰آق قلا۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۲۷۲۰۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۸کاوسی۴۱۵۸۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۵۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۹کاوه۴۲۶۴۵سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۶۰۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۰کریم نیا۴۲۶۳۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۳۹۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۱کیادربندسری۴۲۵۴۹فشم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۵۳۲۳۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۲لیمویی۴۲۵۵۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۷۱۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۳مالکی۴۲۶۵۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۷۳۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۴مقدم۴۲۴۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۵مکی۴۲۵۷۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۶۱۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۶ملک محمدی۴۲۶۴۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۶۳۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۷منصوریدیواندره۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۱۷۷۰۶۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۸مهدوی۴۲۶۳۷بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۱۰۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۹میرزانیا۴۲۶۳۸سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۷۲۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۰نادری۴۲۵۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۱نظری۴۲۶۴۳سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۳۸۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۲نوری۴۲۶۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۳نیک مهر۴۲۶۴۲شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۰۰۲۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۴همتی۴۲۵۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم ابادی۴۲۴۷۹اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۲۲۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲احدی۴۲۵۰۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۸۵۵۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳اسماعیل زادا۴۲۵۶۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۷۴۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۴اسماعیل نیا۴۲۵۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۲۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۵باقری۴۲۴۸۰دماوند۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۰۰۷۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۶بین۴۲۴۹۴کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۷۳۵۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۷پازکی۴۲۰۹۴پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۴۳۷۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۸جعفرپور۴۲۵۷۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۶۲۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۹حقیقی۴۲۵۷۳خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۸۴۲۴۶۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۰خلجی۴۲۵۷۰ری۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۸۳۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۱دشتبان زاده۴۲۵۰۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۷۲۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۲دلفانی۴۲۴۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۰۸۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۳رحیمی۴۲۴۱۶تربت جام۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۶۴۰۰۹۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۴رضایی انگیلی۴۲۵۱۵تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۲۹۷۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۵زارعی۴۲۴۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۶سعیدا۴۲۴۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۷شهریوری۴۲۵۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۵۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۸شیرازی۴۲۵۰۳ملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۹۵۰۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۹صادقی۴۲۴۹۶بهارستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۰۹۲۵۸۱۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۰صفویان۴۲۴۷۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۲۱۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۱عباسیخمام۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۴۰۰۰۴۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۲علوی۴۱۰۰۵قم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۳۱۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۳فیض ابادی۴۲۵۰۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۵۴۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۴قاسمی۴۲۴۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۵۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۵قنواتی محمدی۴۲۴۹۵کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۳۰۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۶کاردان پور۴۲۴۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۹۳۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۷کاظمی۴۲۵۶۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۰۷۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۸کرمی۴۲۵۰۰برازجان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۱۱۵۰۷۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۹کشاورز۴۲۵۵۵کلوانق۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۱۹۰۵۳۹۵۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۰محمدی۴۲۴۰۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۱۰۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۱معظم۴۲۴۷۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۴۱۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۲معقول۴۲۴۵۸بم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۱۷۷۰۷۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۳مهدی پور۴۲۵۰۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۳۹۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۴میرحسینی۴۲۴۰۵طالقان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۳۳۰۳۳۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۵ندا۴۲۵۱۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۹۶۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۶نوری۴۲۵۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۷وزیرپور۴۲۴۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۱۶ . ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اذری۴۲۲۵۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۱۵۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲ازاد۴۲۲۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳اقاپور۴۲۴۱۱رامهرمز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۱۹۵۰۶۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴اقاجانپور۴۲۲۷۴آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۴۶۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۵امیری۴۲۴۵۴کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۷۲۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۶بختیاری۴۲۳۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۷بزرگمهر۴۲۴۱۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۹۸۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۸بشاش۴۲۳۶۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۳۱۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۹پناهی۴۲۴۱۷سلماس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۰۱۲۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۰تکبیری۴۲۲۶۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۶۰۵۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۱تیموری۴۲۲۵۷دامغان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۱۳۷۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۲جعفری۴۲۲۵۹فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۲۴۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۳جعفریان۴۲۴۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۴جهرمی۳۱۹۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۳۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۵جورکش۴۲۲۷۵خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۷۵۲۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۶حسین زاده۴۲۴۴۷بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۶۳۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۷خلجی۴۲۲۵۸ری۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۸۰۲۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۸درمیانی۴۲۳۵۸زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۳۳۵۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۹دهدار۴۲۴۰۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۵۵۰۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۰دهقانی۴۲۴۱۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۷۶۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۱رادمنش۴۲۲۶۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۲۵۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۲رادمهر۴۲۴۶۳فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۰۸۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۳رحمانی۴۰۵۹۴بوکان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۶۷۵۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۴رزمجو۴۲۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۵رضازاده۴۲۳۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۶ساعی۴۲۲۷۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۶۱۶۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۷سراجیان۴۲۳۶۰ورامین۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۴۴۲۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۸سلیمانی۴۲۴۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۹شجاعی۴۲۲۳۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۰۴۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۰شفاهی۴۲۳۶۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۱۲۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۱شهامتی۴۲۴۳۶زابل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۴۳۰۰۹۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۲شهروزی۴۲۲۶۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۷۹۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۳شهیدی۴۲۲۷۳کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۵۸۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۴طلایی۴۲۴۵۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۶۴۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۵عاصمی۴۲۲۷۰بناب۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۴۷۲۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۶عرب۴۲۴۴۵خورزوق۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۸۳۵۸۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۷عرفانی۴۲۴۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۵۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۸عطایی۴۲۲۳۹پارسیان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۳۵۲۷۹۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۹عظیمی۴۲۴۱۸هادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۵۱۳۲۰۵۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۰علینقی۴۲۲۵۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۸۹۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۴۱غفاری۴۲۴۲۶آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۵۱۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۲فتوحی۴۲۲۶۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۰۳۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۴۳فخرطه۴۲۴۲۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۲۹۰۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۴فرخ زاده۴۲۴۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۲۰۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۵فرشیدنیا۴۲۴۴۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۶۵۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۶فلاحی۴۲۲۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۳۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۴۷قلیپور۴۲۴۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۸قوانج زاده۴۲۴۳۸آق قلا۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۶۲۰۰۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۹کهن۴۲۴۶۵نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۵۰۲۵۳۷۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۰کوچکیان۴۲۴۵۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۸۶۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۱گچ گر۴۲۲۶۹پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۷۸۲۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۵۲محدثی۴۲۳۴۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۹۶۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۳محمدی۴۲۲۶۶رودهن۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۵۶۷۳۹۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۵۴محمدی۴۲۴۴۱فلاورجان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۲۲۷۰۸۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۵محمدی۴۲۴۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۶معتمدی۴۲۲۵۵آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۹۱۰۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۵۷مفتاحی۴۲۴۰۰ساوه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۱۰۷۰۰۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۸مقدم۴۲۴۲۳سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۲۱۵۰۴۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۹مولایی۴۲۴۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۹۵۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۶۰نبی گل۴۲۴۶۶قم۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۴۰۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۶۱نقی پور۴۲۲۷۲آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۳۶۵۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۶۲نیک مهر۴۲۴۱۲دزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۴۱۷۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۶۳وحید۴۲۴۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۹۴۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ,۱۴۰۰/۰۴/۱۳

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۴۲۱۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۹۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲اخلاق۴۲۲۲۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۰۲۵۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۳ازاد علی۴۲۱۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۱۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۴اکبرزاده۴۲۱۹۲آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۱۹۱۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۵امیری۴۲۱۹۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۲۲۷۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۶اهویی۴۲۲۰۴شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۰۰۳۷۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۷برزگری۴۲۲۲۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۲۶۰۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۸پرشاق۴۲۱۰۲ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۹۹۰۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۹تبریزی۴۲۲۰۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۱۸۱۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۰تهرانی۴۲۰۸۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۸۸۸۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۱ثمین تبرکسلماس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۹۳۶۰۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۲جلال ابادی۴۲۲۱۴قم۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۳۹۷۹۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۳جهانی گرد فومنی۴۲۲۱۸فومن۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۱۰۵۰۰۴۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۴جورکش۴۲۱۰۰خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۸۲۴۰۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۵حسین زاده۴۲۲۰۵مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۱۳۷۲۰۰۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۶خدابخشیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۰۱۴۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۷دلیر۴۲۲۱۷بناب۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۳۹۸۰۲۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۸دوکوهکیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۰۳۶۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۹رحیمی۴۲۲۳۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۳۹۵۸۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۲۰رضازاده۴۲۰۹۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۵۰۲۴۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲۱رضایی۴۲۰۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۸۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲۲روحی۴۲۲۲۲خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۱۶۹۵۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۲۳زرگریان۴۲۱۸۹شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۱۷۰۲۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۲۴سامیان۴۲۲۲۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۰۶۸۲۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۲۵سلامی۴۱۹۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۹۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲۶سهرابی۴۰۹۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۵۰۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲۷شجایعی۴۲۰۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۵۰۳۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲۸شرافت۴۲۱۰۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۸۶۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲۹شریعت پناهی۴۲۰۹۲سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۸۹۹۲۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۳۰شریفی۴۲۲۳۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۳۱صادق لی۴۲۲۱۱گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۰۸۹۷۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۳۲صحینی۴۲۰۹۳بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۹۸۹۷۷۵۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۳۳عابدپور۴۲۰۸۶جلفا۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۹۵۷۵۰۵۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۳۴عربلین۴۲۲۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۳۹۶۸۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۳۵عظیمی۴۲۰۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۵۰۱۴۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۳۶عظیمی۴۲۰۹۶اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۹۱۴۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۳۷علیشاهی۴۲۲۱۳قم۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۰۹۰۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۳۸فابریکی۴۲۲۳۳شهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۲۰۶۲۰۵۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۳۹فتحی۴۲۰۹۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۸۱۳۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۴۰فروتن۴۲۱۰۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۸۳۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۴۱قاسمی نژاد۴۲۰۷۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۸۵۶۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۴۲قرشیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۲۵۰۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۴۳قهرمانپور۴۲۲۲۹ابهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۰۴۶۷۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۴۴محمودی۴۲۲۲۶شازند۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۰۵۷۵۰۳۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۴۵مرادی۴۲۰۷۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۹۴۶۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۴۶معصومی۴۲۰۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۹۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۴۷مقدم۴۲۱۱۰سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۵۰۰۳۲۰۰۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۴۸ملاشاهی۴۲۱۹۳زابل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۱۱۵۷۰۹۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۴۹ملکی۴۲۲۱۵شیرگاه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۳۹۹۱۰۴۷۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۵۰منصوری۴۲۰۸۴خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۹۰۳۷۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۵۱میرزایان۴۲۱۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۱۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۵۲میریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۸۴۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۵۳نوری۳۶۳۱۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۶۰۰۴۸۷۷۷۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۵۴نیک مهر۴۲۲۰۹دزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۰۷۹۰۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۵۵ولیزاده۴۲۲۰۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۱۴۸۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۵۶یوسف زاده۴۲۱۹۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۲۴۹۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۵۷یوسفی۴۲۲۱۶امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۷۰۰۴۲۳۸۵۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۱۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۲۵۴۹۰جعفرپورخمین۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۶۱۹۵۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۴۲۰۲۶درخشانکرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۶۰۸۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳احمدی۴۲۰۲۴شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۶۰۷۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۴احمدیان۴۱۹۷۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۶۹۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۵اهویی۴۱۹۷۵شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۳۷۲۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۶ایرانی۴۲۰۲۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۵۱۳۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۷بختیاری۴۱۹۹۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۹۳۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۸بیات۳۳۷۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۹پیشگرتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۰جعفری۴۱۹۹۹ملارد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۵۸۷۳۱۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۱جوادی۴۲۰۳۹خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۰۷۵۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۲جوکار۴۲۰۱۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۴۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۳حجاری۴۲۰۳۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۳۸۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۴حسینی۴۲۰۴۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۲۷۷۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۵درخشان۴۱۹۷۶شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۷۱۵۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۶درنگیرهلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۷۰۲۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۷رضوانی فر۴۱۹۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۵۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۸رنجبر۴۱۹۹۷آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۱۵۷۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۹سبزه میدانی۴۲۰۲۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۵۱۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۰سعیدی۴۲۰۳۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۵۱۴۶۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۱شیخ زاده۴۱۹۹۴جلفا۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۹۴۲۰۵۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۲طباطبایی۴۲۰۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۳عبیری۴۲۰۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۴علیزاده۴۲۰۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۵غفاری۴۲۰۲۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۴۸۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۶فتحیان۴۱۹۹۵بادرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۹۱۷۸۷۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۷فرازمند۴۲۰۳۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۲۹۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۸قاسمیان۴۱۹۷۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۰۶۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۹کاظمی۴۲۰۳۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۰۵۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۰کریمیان۴۱۹۷۹رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۸۲۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۱مدارایی۴۱۹۸۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۲۹۰۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۲مستمندشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۸۱۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۳مقدم۴۲۰۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۴ناصری۴۰۹۱۷قوچان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۶۲۰۲۰۹۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۵هاتفییزد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۱۸۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۱۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۴۱۹۴۵جهانبخشآمل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۸۶۴۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۲احمدی۴۱۸۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۷۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۳اسکندری۴۱۸۸۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۷۶۲۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۴اهل یرف۴۱۹۴۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۶۹۳۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۵تبرک۴۱۹۴۸سلماس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۷۵۲۰۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۶ترحمی۴۱۹۵۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۶۶۱۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۷حاجبی۴۱۹۵۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۶۷۲۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۸حسین داداش۳۶۴۰۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۸۵۳۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۹دائمی۴۱۹۵۰گلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۷۲۹۷۰۸۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۰رضاخانی۴۱۹۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۷۸۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۱زارعنجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۷۷۳۵۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۲سراج۴۱۹۵۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۶۸۳۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۳سعیدیان۴۱۸۸۴پیرانشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۸۱۰۲۰۵۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۴سلیمانی غربی۴۱۹۵۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۸۴۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۵سوسنی نیا۴۱۹۵۶آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۷۳۰۵۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۶شجاعیان۴۱۹۶۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۶۵۰۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۷شریفی۴۱۹۵۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۷۰۸۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۸گلرد۴۱۹۶۰چمستان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۶۴۰۰۴۶۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۹محمودپور۴۱۹۶۳بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۷۱۹۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۲۰مشفق۴۱۹۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۸۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۲۱معصومی۴۱۹۶۴ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۸۳۱۷۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۲۲مومنی۴۱۹۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۷۴۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۲۳نوبخت۴۱۹۴۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۰۳۰۰۵۸۲۱۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارزو۴۱۸۱۶فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۷۰۰۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲امیدی۴۱۸۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۳اهویی۴۱۸۷۲شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۹۲۸۷۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۴بزرگمهر۴۱۸۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۸۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۵بیغم۴۱۸۴۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۲۷۵۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۶پناهی۴۱۸۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۷تازیکه۴۱۸۶۹گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۳۷۰۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۸جعفری پور۴۱۸۴۹بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۰۴۷۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۹حضرت پور۴۱۸۶۷اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۱۶۷۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۰حقیقت طلب۴۱۸۱۱بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۲۶۲۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۱حیدری۳۷۰۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۶۰۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۲خرمدشتی۴۱۶۰۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۹۱۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۳خزاعی۴۱۸۱۰زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۸۲۰۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴رجبی۴۱۷۷۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۶۹۲۰۴۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۵رشیدی۴۱۸۰۶نور آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۹۱۸۰۰۷۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۶شربتی۴۱۸۱۲قیدار۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۴۹۰۰۴۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۷شریفی۴۱۸۰۷تیران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۳۸۲۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۸طاهری۴۱۸۸۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۱۵۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۹غلامپور۴۱۸۷۷اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۷۱۲۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۰فتوحی۴۱۸۰۲اردستان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۵۹۷۰۸۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۱کریم زادگان۴۱۸۱۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۹۳۹۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۲گروسی۴۱۸۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۹۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۳مرانی۴۱۸۴۷نشتارود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۹۲۷۴۶۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۴هاشمی۴۱۸۷۸گز برخوار۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۴۷۷۸۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۴۱۶۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۰۲۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲ابراهیمی۴۱۶۹۷دلیجان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۰۰۷۰۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳احمدپور۴۱۷۴۰بندرجاسک۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۲۴۲۵۷۹۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴ارتین۴۱۶۴۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۳۹۷۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵اسدی۴۱۷۰۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۲۶۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶اصغری۴۱۷۱۷خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۴۲۳۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۷اعرابی۴۱۷۴۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۶۴۷۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۸افراسیابی۴۱۶۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۱۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۹افروغ۴۱۶۴۴گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۲۲۱۰۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۰امیری۴۱۶۸۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۴۴۵۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۱امینی۴۱۷۸۹اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۶۸۰۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۲برنگی۴۱۸۰۱فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۱۸۴۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۳بهرام وندی۴۱۶۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۱۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۴بهرامی۴۱۶۸۱مریانج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۲۵۳۲۶۵۱۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۵بهرامی۴۱۶۹۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۳۵۴۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۶بهمنی۴۱۶۰۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۶۰۴۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۷پاینده۴۱۷۸۶قهستان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۲۷۴۷۹۷۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۸جهانی گردفومنی۴۱۵۷۸فومن۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۷۴۸۷۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۹جوادنیا۴۰۸۶۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۵۶۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۰جوشنی۴۱۶۳۴رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۱۶۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۱چراغی۴۱۷۹۵اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۰۸۳۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۲حاتمی۴۱۶۸۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۰۴۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۳حجابی۴۱۶۹۸سراب۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۱۱۹۰۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۴حسین زاده۴۱۶۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۰۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۵حسینی۴۱۶۱۱زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۵۳۵۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۶حقیقی۴۱۷۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۴۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۷حیدری۴۱۶۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۱۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۸حیدری۴۱۷۰۵هادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۷۳۸۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۹خانی زاده۴۱۶۶۹سرخس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۶۹۱۲۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۰خدارحمی۴۱۶۲۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۵۱۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۱خسروی۴۱۷۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۴۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۲دهسون۴۱۷۰۶ری۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۳۲۲۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۳رازنارویی۴۱۶۱۸زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۶۲۶۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۴رایزن۴۱۶۹۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۲۰۹۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۵رحیمی۴۱۶۴۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۰۳۹۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۶رستمی۴۱۵۸۰بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۲۱۰۲۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۷رییسی۴۱۷۳۳پرند۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۶۳۶۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۸زنگنه۴۱۶۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۱۴۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۳۹ساروقی نیا۴۱۷۹۹ساروق۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۷۰۵۷۳۸۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۰سلامی۴۱۷۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۴۹۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۱سهرابی۳۸۱۶۳بروجن۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۷۵۹۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۲سیدچراغی۴۱۷۱۵ماکو۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۷۱۶۵۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۳شافعی۴۱۷۳۷کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۱۹۵۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۴شریف۴۱۷۳۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۵۷۸۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۵شعبانی نیالنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۴۵۵۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۶شکرانی۴۱۶۵۸گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۵۹۰۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۷شمس۴۱۶۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۴۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۸شمشیری۳۷۵۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۱۵۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۹صادق لی۴۱۶۹۰گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۲۳۱۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵۰صدری۳۸۴۳۷دزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۲۹۶۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵۱صرافیان۴۱۶۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۳۱۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵۲صفریان۴۱۷۷۸قطب آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۲۸۵۵۷۴۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵۳صیادان۴۱۷۰۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۳۰۰۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵۴فتحعلیان۴۱۷۰۳دامغان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۵۵۷۰۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵۵فلاحی۴۱۷۸۴ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۴۶۶۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵۶فلزی۴۱۶۱۰بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۰۵۰۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵۷قاسمی۴۱۶۶۲ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۳۳۳۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵۸قره چلو۴۱۷۸۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۵۴۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۵۹قلیزاده۴۱۷۳۹لواسان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۶۷۹۷۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۰کلانتری۴۱۷۹۴ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۵۸۹۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۱کمالی۴۱۶۰۱ایزدشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۴۹۸۷۴۶۴۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۲گلچین۴۱۶۷۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۳۶۵۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۳محسنی۴۱۷۱۸بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۵۲۴۷۰۳۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۴محمدی۴۱۶۲۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۰۶۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۵محمودابادی۴۱۶۶۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۳۷۶۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۶محمودپورتبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۰۱۷۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۷محمودی۴۱۷۷۹سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۶۵۸۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۸مرادی۳۳۲۵۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۳۸۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۹مرادی۴۱۷۱۶قدس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۳۴۳۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۷۰مصطفا۴۱۷۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۷۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۷۱منصوری۴۱۶۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۰۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۷۲مهدیان۴۱۷۶۳جویبار۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۶۶۹۰۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۷۳موسوی نژاد۴۱۷۴۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۶۱۵۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۷۴میرحسینی۳۹۹۹۰طالقان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۴۰۲۰۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۷۵میرزایان۴۱۶۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۵۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۷۶نیکبخت۴۱۷۷۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۴۳۴۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۷۷همتی۴۱۶۳۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۱۰۰۵۱۰۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۸
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسانفر۴۱۶۴۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۵۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲احمدیان۴۱۶۲۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۷۹۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۳اسمعیلی۴۱۶۹۲استهبان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۰۶۵۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۴افخمی پور۴۱۶۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۱۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۵باقری۴۱۶۷۲بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۰۵۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۶بذرافکن۴۱۶۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۲۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۷بهرامی۴۱۶۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۸پودینه۴۱۷۰۲زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۷۱۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۹ترکملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۲۷۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۰جنانی۴۱۶۶۰ورامین۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۹۳۷۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۱جوانمردی۴۱۶۵۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۳۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۲خوبانی۴۱۶۹۹یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۹۲۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۳داودی۴۱۶۲۶کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۲۸۰۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۴رستم خواه۴۱۴۴۵بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۷۲۲۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۵رضی۴۱۷۰۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۱۷۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۶زندیه۴۱۶۳۵کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۶۱۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۷سرایی۴۱۵۸۵قم۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۴۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۸شاهدی۴۱۶۲۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۹شعبانی۴۱۶۷۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۴۸۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۰شکوهی۴۱۶۸۸احمدابادمستوفی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۳۸۰۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۱صابری۴۱۶۲۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۵۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۲صفرپور۴۱۶۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۳عبدی۴۱۶۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۴عنایتی۴۱۶۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۰۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۵غفاریان۴۱۶۸۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۶۰۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۶کریم پور۴۱۶۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۳۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۷گیاهی۴۱۶۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۷۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۸لاریبی۴۱۶۵۴نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۱۶۵۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۹مایلی۴۱۶۷۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۸۱۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۳۰مظلوم پور۴۱۶۱۷میناب۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۹۳۲۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۳۱مهرابی۴۱۶۸۲همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۵۰۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۳۲نوبتی۴۱۶۴۸پره سر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۸۳۰۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۷