دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیانفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۶۸۶۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲افسون شناساتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳اکرم حسینیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۶۹۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴الناز سیاه بالاییگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۷۷۳۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵الهام رشیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۱۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶الهه کشمیریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۴۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۷ایوب بیگلریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۲۰۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۸آذر حیدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۶۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۹آزاده خان زادیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۴۵۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۰بهار روحانیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۸۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۱بهجت بختیاریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۳۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۲پردیس بهمنیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۳۱۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۳پروین کاوندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۴پگاه شیرانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۵۳۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۵پور کیاییچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۵۲۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۶حسین محمودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۹۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۷حسینعلی مهراورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۸درسا شاهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۹درویشنور۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۴۹۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۰راحله دو کوهکیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۰۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۱رسول موحدیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۹۲۴۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۲رضوان تقویقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۳۱۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۳رقیه قاسمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۶۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۴زهر امیدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۱۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۵زهرا صادقیسراب۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۱۴۲۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۶زهرا صدریاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۷۵۹۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۷زهرا کامرانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۰۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۸زهرا میرزا احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۲۹ساناز جهان بانیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۱۰۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۰سوفیا اکبیراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۷۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۱سید جلال نعیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۱۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۲شادی معتمدتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۳شبنم خلیل ربیعمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۵۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۴شهرزاد زادوان خواجهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۲۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۵شهلا توسلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۹۵۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۶شهین خسرویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۰۹۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۷صدف کرم زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۸عارفه زاد سرساری۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۲۶۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۹عسل شیرزادفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۸۶۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۰عطیع محسنیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۵۱۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۱فاطمه ابراهیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۷۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۲فاطمه سادات عظیمییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۲۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۳فاطمه معظمیآشخانه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۷۱۷۰۹۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۴فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۹۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۵کوثر سلیمانیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۳۷۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۶مجتبی قربانیتکاب۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۵۳۱۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۷محدثه رهاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۴۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۸محسن قدسیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۳۹۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۹محمد تبریزیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۸۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۰محمود حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۳۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۱مرضیه کشت کارسعادت شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۴۴۶۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۲مریم توکلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۵۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۳مریم سادات میر وهابیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۱۸۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۴مریم شاهرخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۵۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۵مریم شریف موسویگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۶۶۳۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۶مژگان جعفریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۹۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۷مسلم خرمیانفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۸۲۴۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۸معصومه قربانیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۰۶۴۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵۹منصوره موسویونبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۸۰۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۰مهدی مولاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۱مهرابیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۰۶۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۲مهسا افتخاریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۷۲۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۳مهسا گیتی وانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۵۲۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۴مهسا موسویکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۲۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۵ندا فتاحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۰۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۶ندا مومنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۴۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۷نرگس مقصود یاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۲۵۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۸نسیم ظهیریاقلید۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۱۵۶۳۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۶۹نگار داداییشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۹۰۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۷۰نیره حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۸۴۰۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۷۱وحیده رسولیشبستر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۰۹۰۳۵۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۷۲هانیه رزمیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۳۵۸۶۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۷۳یاسمین اسلامی نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۲۰۰۱۲۱۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱المیرا سلیم پوردوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۹۴۸۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲الناز پیریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۲۰۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۳۲۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۴الهه امیریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۵۲۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۵تبسم مقدمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۶زهرا نوابتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۷سارا حیدریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۶۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۸سبحان حیدریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۰۹۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۹سرور ابراهیمیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۴۱۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۰سروش اکبریساری۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۴۸۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۱سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۳۷۶۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۲سعیده دانشمندجم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۶۵۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۳سلمانیاناندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۰۱۸۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۴سیده مهدیه موسویساری۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۵۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۵ضرقام حیدریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۸۸۶۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۶علی حسن زادهخشکبیجار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۴۳۵۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۷فاطمه رفعتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۸۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۸فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۲۸۸۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۹کوثر داوودیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۲۱۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۰گیلدا اسرائیلیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۱مائده جوادیسراب۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۳۵۶۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۲مریم جلینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۳مریم حیدریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۷۱۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۴مژده رهبانسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۰۷۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۵مژگان قاسمیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۳۱۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۶مسعود صالحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۷مهدی سالمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۱۹۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۸مهشاد کشاورزبردسکن۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۹۸۲۰۹۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۹مهناز شفیعیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۷۱۴۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۰مهناز کفاییکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۰۱۱۳۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۱مینا تعثریاناراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۹۴۱۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۲ندا میار صادقیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۱۱۱۸۴۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۳نیلا صادقیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۱۰۰۰۸۵۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم بوجاریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۰۱۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲افسانه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۷۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳الهام تقی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۴الهام کیانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۱۰۹۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۵الهه حسینیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۲۲۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۶الهه رزم جوییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۹۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۷آرزو رضاییشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۷۵۶۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۸بیان لهومیپاوه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۶۳۱۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۹جواد اسعدینشتارود۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۹۲۷۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۰راحله شیریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۱۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۱زهرا امیریجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۱۲۳۳۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۲سفورا لطفی نژادسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۴۰۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۳سوفیا یاروطنکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۰۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۴سهیلا کریمی زادهقم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۴۰۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۵سید محمد حسینیبوکان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۳۶۳۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۶شادی حکیمیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۹۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۷علی اکبر فضلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۴۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۸فاطمه اخلاقیمیناب۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۸۵۸۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۹فاطمه امامییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۸۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۰فاطمه بخشاییطبس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۷۶۵۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۱فاطمه حامدیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۸۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۲فریبا بک پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۳فهمیه سادات ابراهیم خانییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۶۲۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۴کیمیا فعالاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۶۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۵لیلا طاهریخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۵۴۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۶محمد ممیزییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۷۳۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۷مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۱۱۰۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۸مژگان شجاع نجفیخلیل آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۲۸۰۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۲۹مصطفی شاکریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۳۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۰مهرناز کریم خانیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۹۲۳۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۱نازنین یار محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۵۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۲ندا رهسپارتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۱۴۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۳نرگس کیانیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۱۰۵۱۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۴نعمت طاهر خانیتاکستان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۰۰۰۰۸۳۳۲۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرمم حسینیانمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۹۸۶۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲آزاده روحی پوربهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۰۲۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳آنا شهریاریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۱۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴آیلار شریفیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۳۷۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۵بهار فیروزیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۶۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۶ترنم سلیمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۷جعفریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۸۱۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۸حسین علی مهر آورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۹حلیمه راسخشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۶۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۰حوریه اخوانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۱۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۱ریحانه خدادادیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۴۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۲زهرا حیدریچورزق۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۲۴۱۴۵۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۳زهرا فرد زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۹۰۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۴زهره حسینیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۱۸۰۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۵زهره لعل روشنمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۲۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۶ساناز نعمتیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۹۲۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۷سحر طرفهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۸۷۶۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۸سعیده مظلومیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۶۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۹سمانه بخشایشیجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۷۲۹۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۰سمانه ناظمیانآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۴۰۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۱سمیرا علیزادهپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۳۵۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۲سیده مهدیه موسویساری۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۵۳۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۳سیمین شاعریمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۳۱۸۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۴شیدا احمدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۵۷۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۵شیما کریم پورکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۸۱۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۶طیبه الیاسینورآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۰۱۵۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۷عادل عباد الله پورملکان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۴۷۶۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۸عارفه عطارییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۸۹۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۹فاطمه اسکندریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۹۲۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۰فرزانه قطب الدینیخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۱۸۱۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۱فرزانه کیانیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۶۱۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۲فرشته حسینیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۴۸۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۳فریدون شمسیایوان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۳۱۴۰۶۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۴قاسم یزدانیدیزیچه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۲۷۶۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۵کمیل فرسادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۶مجید قدیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۷محبوبه رادمهرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۵۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۸مرضیه خرمیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۰۳۳۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۹مریم کاویانینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۰۹۷۷۸۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۰منیره قاسمیفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۵۰۰۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۱مهدی فخریاناسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۲۵۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۲مهشید صالحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۳ندا جعفریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۲۶۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۴نگار ذافرهامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۱۴۲۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۵نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۰۵۶۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۶نیره حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۳۷۵۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۷نیکیتا همیشه بهارفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۱۷۰۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۸هدیه فروزندهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۹هلن هوشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۹۰۰۱۲۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام عابدیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۰۹۸۶۶۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲آنیا جهان شاهیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۸۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳بهناز عسکریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۶۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴پرستو دیز گوییآغاجاری۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۸۰۳۰۶۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵پرستو غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۶پروین اصغر زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۱۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۷پریسا خواجوییکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۹۶۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۸حمیدرضا افشارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۵۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۹حیدرکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۶۵۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۰درویشنور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۱۰۸۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۱راضیه ایران بانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۵۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۲راضیه خجستهبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۰۰۵۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۳رضا مظفریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۶۹۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۴ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۵۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۵زری رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۶زهرا انعامیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۷۴۶۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۷زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۸۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۸زهرا حاجی شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۹زهرا شاه مرادیجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۰۲۲۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۰زهرا طالب زادهجوشقان و کامو۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۹۷۸۸۷۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۱زهرا طهماسبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۲زینب ذاکر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۳۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۳سنوبر فلاحلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۰۹۹۷۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۴سهیلا ترکپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۲۴۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۵سید علی میر معصومیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۱۷۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۶سینا فرهودیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۰۹۷۲۴۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۷عظیمه شاهدیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۳۳۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۸غزاله موسی خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۹فاطمه داداش پورآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۹۴۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۰فرشته فرزام منشاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۱فرناز شاهپوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۲کیمیا فعالاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۲۸۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۳گلبندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۴مجید مردانیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۲۹۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۵محبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۶محمد جواد امام قلی زادهبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۰۷۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۷محمد رضا فاعلینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۵۰۷۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۸مرجان ولی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳۹مرداد توانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۰مریم احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۱مریم امیریمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۳۶۹۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۲مریم پاییزهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۳مریم محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۳۹۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۴مریم معصومیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۴۳۴۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۵ملیحه محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۴۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۶مونا عزیزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۷مهدی ارزندیشهرجدیدسهند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۰۷۱۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۸مهدی سالمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۴۱۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۹مهدیه موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۳۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۰مهرسا ابریشم کارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۱مهسا عربیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۴۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۲مهسا هاشمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۰۵۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۳میثم مشایخینور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۲۲۱۸۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۴نسیبه عزیزیاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۷۱۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵۵وحیده رسولویشبستر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۸۰۰۱۱۱۳۲۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۲
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ و۱۰ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه جلالیلار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۷۹۷۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲افسانه معراجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۷۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳اکرم پور قربانآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۲۱۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴اکرم کاووسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵الناز مجللبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۴۶۶۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶الهام رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷الهام سلمانیطبس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۸۷۵۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸الهام شکیبارفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۲۱۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۹الهه طحانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۴۰۰۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۰ایمانیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۰۲۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۱آرزو جعفر زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۸۸۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۲آمنه خالوییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۶۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۳آناهیتا نبویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۴پروانه رضایی نیاجنت شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۵۸۲۷۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۵پریسا ملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۶حدیث خداوردیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۶۱۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۷حسین اشرفاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۸۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۸حسین مجیدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۹حمید یادگاریدره شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۴۸۶۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۰خاطره راضیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۰۷۸۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۱داوود حسن زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۵۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۲راضیه گردانی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۳رضاییجم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۰۸۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۴رویا پرورشاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۷۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۵رها رفیعیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۷۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۶ریحانه امیدیگلستان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۹۸۵۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۷زهرا اسمعیلیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۸زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۱۷۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۹زهرا عرب پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۰زهرا همزویمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۲۲۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۱زهره دین داریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۳۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۲زینب کارگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۶۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۳سارا عزتیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۷۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۴سامیه انصاریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۹۹۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۵سعید اسکندر نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۶سعیده شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۷سمانه شور چیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۸سمانه صادقیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۹۰۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۹سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۸۲۹۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۰شراره عباسیبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۹۵۴۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۱شقایق جوان روسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۹۲۷۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۲شهربانو زمانیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۷۲۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۳شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۵۸۶۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۴شیخیبهنمیر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۰۵۶۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۵صبا یاوریشیروان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۱۶۶۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۶طیبه شریفیکنگاور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۴۵۹۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۷علائیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۸غزال حیدریفیروز آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۴۰۷۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۹فاطمه شاهدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۳۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۰فاطمه شعبانیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۱۲۹۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۱فاطمه غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۲۰۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۲فاطمه کردیزرند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۳۸۶۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۳فاطمه کلاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۴فتانه طهماسبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۵کاظم کریمیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۳۲۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۶کامران گل احمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۰۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۷لیلا بهرهیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۶۴۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۸لیلا حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۹لیلا گواهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۱۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۰مبینا پلاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۸۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۱متین شفیعیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۳۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۲مجتبی روح افزابندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۵۶۶۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۳محبوبه رادمهرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۲۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۴محدثه صفریمیمند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۶۳۴۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۵محسن چراغیلالجین۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۴۵۹۶۵۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۶محسن مولا حسنیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۶۹۳۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۷محمد ارزانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۸مریم بامریامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۶۹۳۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۹مریم تامهری زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۸۹۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۰مریم کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۱مریم کریمیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۱۴۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۲مریم کنعانیفیروز آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۳۹۷۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۳معصومه یار احمدیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۵۰۳۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۴مهتاب فلاحسنگر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۹۰۷۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۵مهدی خمودیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۸۴۳۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۶مهسا اعتمادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۷مهنوش مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۸مینا آریاییآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۳۸۴۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۹نازنین پور سخیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۹۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۰ناهید نریمانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۱نسرین ادیبیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۵۲۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۲نسرین میرزایییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۵۳۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۳نسرین نعمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۶۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۴نعیمه کاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۴۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۵نگار باقر پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۷۷۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۶نیلوفر معبودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۷یگانه غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۸یلدا آقاییساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۲۰۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالفضل رئفتیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۲۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲الهام صابریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۶۷۸۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳امیدیرودبار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۸۹۰۰۴۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۴بهار توابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۲۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۵حامد خداییشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۱۷۱۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۶ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۵۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۷زهرا شاه مرادیجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۶۰۰۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۸سپهریخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۰۶۱۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۹سروه عبداللهیمهاباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۰۱۲۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۰سعیده دانشمندجم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۵۴۴۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۱سمیرا پور زاهداناردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۲۹۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۲شیما رضاییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۷۷۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۳عاطفه بختیارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۶۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۴فاطمه شکوهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۰۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۵فاطمه عظیمینکا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۷۹۳۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۶فاطمه موذنمیبد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۵۴۱۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۷فرزانه آسترکیازنا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۴۰۷۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۸لیلا کوشکیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۶۹۷۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۹محمدیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۹۱۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۰مرجان هوشمندابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۴۰۰۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۱مرضیه ایران بانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۹۴۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۲مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۱۰۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۳مرضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۱۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۴مرضیه کشت کارسعادت شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۸۳۴۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۵مریم شعبانی نژادساری۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۶۵۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۶مریم عیسی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۷مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۷۲۴۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۸منجمقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۶۶۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۹مهسا سلیمیانزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۷۳۹۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳۰مهسا عربیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۹۳۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳۱نسیم طهرانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۸۳۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳۲نفیسه بابایییقم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۵۰۰۰۶۸۴۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۹
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان صالحیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۵۹۳۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۵۷۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳الهام اتخادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۴۶۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴الهام پناهیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۸۳۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۵آلا کوچکیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۰۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۶حامد توحیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۲۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۷حمیرا رحیمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۶۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۸رضا دیبازرارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۶۱۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۹ریحانه تکلونیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۹۳۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۰زهرا جلمبادانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۱۸۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۱زینب اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۲زینب محسنی نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۶۲۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۳سادات مهاجریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۴۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۴سارا شیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۶۳۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۵سائده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۳۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۶سپیده اسلام پناهتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۲۴۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۷سمیرا سینایینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۶۲۹۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۸شینا مشیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۹عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۶۴۰۰۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۰غزاله سرداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۱فاطمه ترکینسیم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۹۳۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۲فاطمه جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۴۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۳فائزه موشیدیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۳۷۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۴فرشاد خانیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۰۰۱۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۵فرشته ظریفمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۱۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۶لیلا بهمنیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۵۰۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۷لیلا عطاردعجب شیر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۸۵۶۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۸مارال آزاد پورلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۲۱۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۹مجتبی ذاکریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۳۴۴۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۰محجوبه حاجی تبارفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۱۱۲۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۱مریم السادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۷۱۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۲مریم جوادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۶۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۳مریم مولائیکهنوج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۲۷۶۰۷۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۴مونا خان بیگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۵مهرداد شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۶مهرنوش صانعیملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۷۹۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۷مهسا احسانیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۸۴۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۸مهسا سفیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۷۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۹مهلا علاییبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۰۰۸۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۰ندا قاسمیانگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۹۸۵۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۱نرگس عربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۲هانیه مغیثاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۳۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۳یافتیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۶۱۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام نکوئیقاسم آباد- خواف۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۲۹۴۸۹۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲آزاده سلیمان پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳پریا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۴حاتمیخمارلو۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۰۹۷۶۵۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۵زینب طلخاب لوتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۶سامریبندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۰۱۰۵۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۷سجاد اسماعیلیورزقان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۰۶۸۰۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۸سمانه شور چیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۹سمیه صالحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۰۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۰عاطفه باباییرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۱۰۷۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۱عاطفه بختیارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۲فاطمه درویشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۳فاطمه کرمانی زادهکوهپایه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۴۶۹۰۸۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۴فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۱۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۵محبوبه نصر اصفهانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۳۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۶محدثه نعمتیبهار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۸۵۶۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۷محدثه نعمتیبهار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۷۴۶۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۸محمد کریمیایوان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۰۳۲۲۰۶۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۹محمد موذنگالیکش۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۲۳۷۶۴۹۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۰مرادیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۰۵۸۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۱مرضیه رهنماشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۶۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۲معصومه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۴۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۳ملیکا امیری نژادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۲۶۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۴مهدی امیریاسدآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۹۷۶۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۵مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۶مهشید غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۷مهناز طراوتنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۵۱۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۸مهیار دهقانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۶۰۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۹میر شمسیعلی آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۱۵۲۹۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳۰ناهید صالحیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۱۳۳۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳۱نیلا صادقیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۱۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳۲هدی رداییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۵ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارجمندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۴۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲اعظم خلجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳افشاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۱۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴اکرم محمدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۶۹۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵آزاده بهمنیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۹۷۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۶پرسا مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۷پروین اصغر زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۴۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۸پروین زند پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۹پریا موسویاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۷۵۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۰پریسا مرادیساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۰۸۴۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۱پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۵۶۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۲حامد موسوی زادهمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۸۶۸۰۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۳دینا آروینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۸۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۴ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۴۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۵زمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۴۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۶زهرا رنجبرساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۱۹۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۷زهرا شایان مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۸زهرا عاملیتودشک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۲۹۱۸۱۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۹زهرا عرب پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۰زهرا عرفانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۲۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۱زهرا کمیلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۵۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۲زهره ابوترابینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۴۸۱۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۳زهره یزدیانینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۴سارا مقدسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۵سارینا خسرویتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۲۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۶سحر بت شکنبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۶۴۹۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۷سحر سوریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۲۴۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۸سعید فقیر نوازرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۴۵۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۹سعیده دانشمندجم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۰۳۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۰سمیرا رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۸۸۷۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۱سمیه شاهپوریتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۸۶۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۲سهلا مومنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۳سهیلا خواجه وند زریریتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۷۵۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۴شیرین جعفریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۸۷۲۹۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۵صالحه شیرزادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۶صدیقه رئوفیجم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۱۴۶۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۷فاطمه تجددخواف۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۱۲۵۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۸فاطمه دارالضیاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۰۱۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۹فاطمه رحمانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۹۱۴۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۰فاطمه شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۹۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۱فاطمه فقیهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۳۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۲فاطمه لطیفیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۸۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۳فایزه احمد خان پورمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۴۴۶۴۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۴فطمه فرجامبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۸۹۹۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۵کبری قربانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۸۱۸۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۶لیلا علیزادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۳۵۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۷لیلا کداییبندرگناوه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۴۹۸۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۸ماندانا خاکپورنور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۵۹۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۹محدثه رستهمیمند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۶۶۶۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۰محسن تقی زادهآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۵۵۶۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۱مریم پایزهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۹۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۲مریم جوادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۴۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۳مریم دالمناهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۷۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۴مریم کاهلیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۰۹۹۹۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۵معصومه اسماعیل زادهفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۲۳۲۵۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۶مونا زکاوتیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۳۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۷مهتاب زادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۳۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۸ویدا اکبر زادهفسا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۱۷۵۹۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۵۹هانیه دهقانآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۲۰۰۱۰۶۷۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۶