دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۳۷۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۱۰۰۴۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲احمدپور۱۱۳۶۵۳مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۹۴۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳احمدخانپور۱۱۳۶۹۱مرند۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۱۷۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴اسکندری۱۱۳۷۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۳۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵اشرفیان۱۱۳۶۶۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۲۳۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶افشار۱۱۳۷۰۱قدس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۲۳۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۷اکبریان۱۱۳۷۵۴شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۷۰۶۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۸امیری۱۱۳۶۶۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۹۶۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۹آقایی۱۱۳۷۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۳۹۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۰بهزادمنش۱۱۳۷۴۳نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۳۰۸۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۱پلاشانی۱۱۳۶۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۵۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۲توکلی۱۱۳۶۶۴سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۵۷۴۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۳جرجانی۱۱۳۶۶۷گرگان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۹۸۹۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۴جعفری۱۱۲۹۲۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۷۱۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۵جعفری۱۱۳۳۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۲۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۶چالاک۱۱۳۶۷۸اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۴۹۳۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۷حسن پور۱۱۳۶۷۴آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۲۲۱۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۸حسین پور۱۱۳۷۵۳بوانات۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۰۳۸۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۹حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۰خرم۱۱۳۵۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۱خزایی۱۱۳۶۷۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۴۳۸۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۲دارابی۱۱۳۶۹۷۳ساوه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۴۳۸۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۳داودی۱۱۳۷۴۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۱۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۴درویشی۱۱۳۶۸۸چابهار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۵۵۴۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۵دستگرد۱۱۳۷۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۶دشتی۱۱۳۷۱۱اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۰۵۹۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۷دیرباز۱۱۳۷۵۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۶۹۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۸ذاکری۱۱۳۵۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۶۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۹رحیمی۱۱۳۶۷۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۹۳۳۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۰رستگار۱۱۳۶۸۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۳۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۱رضاخانی۱۱۳۷۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۸۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۲رضایی۱۱۳۷۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۱۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۳روشن۱۱۳۷۱۸آبدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۷۳۳۷۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۴ریحانی۱۱۳۶۵۷بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۸۴۸۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۵زیدآبادی۱۱۳۶۷۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۴۴۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۶سعیدنیا۱۱۲۲۸۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۴۶۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۷سلطانی۱۱۳۶۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۳۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۸سلیمان زاده۱۱۳۷۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۹شریفی۱۱۳۶۷۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۰۷۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۰شیرعلی۱۱۳۶۶۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۳۰۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۱صیدالی سیف آباد۱۱۳۶۸۹یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۷۶۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۲طوبی۱۱۳۵۱۱جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۶۳۳۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۳ظهوریان۱۱۳۶۸۰هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۰۹۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۴عبادی موید۱۱۳۶۸۳مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۵۲۱۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۵عباسی۱۱۳۶۶۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۲۹۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۶عبدالمالکی۱۱۳۶۶۲ری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۱۵۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۷علیزاده۱۱۳۶۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۸فتوتی۱۱۳۷۵۵اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۶۲۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۹فرامرزی۱۱۳۷۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۰فضلی۱۱۳۶۷۹قدس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۶۶۹۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۱فیصلی۱۱۳۶۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۲قلمی۱۱۳۶۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۷۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۳کریمخانی۱۱۳۷۴۰گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۸۲۰۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۴کریمی۱۱۳۶۸۴بوکان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۶۸۹۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۵محمدشریفی۱۱۳۶۹۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۳۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۶محمدی ده چشمه۱۱۳۶۷۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۴۴۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۷محمدی۱۱۳۶۵۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۰۱۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۸مرتضوی۱۱۳۷۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۲۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۹مشایخی۱۱۰۳۵۰نور۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۵۶۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶۰مصباح۱۱۳۷۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۷۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶۱مهرآوران۱۱۳۵۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶۲مهرگان۱۱۳۷۱۳مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۸۲۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶۳نصرتی۱۱۳۷۱۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۹۵۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶۴نقاده۱۱۳۱۸۷کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۱۰۱۷۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ و ۷ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۳۴۵۱اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۷۹۳۲۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲احمدی۱۱۳۲۰۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۲۷۳۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳ادبی فیروزجاه۱۱۳۵۳۱فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۴۳۹۶۰۴۷۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴استکی۱۱۳۳۱۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۹۴۳۷۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵اسلامی۱۱۳۳۲۴بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۷۲۹۹۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶اکبری۱۱۳۴۵۶بناب۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۳۲۷۶۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷الفی۱۱۳۵۴۵اهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۱۳۷۶۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸اهل یرف۱۱۳۵۳۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۹۰۲۱۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹آذرنیا۱۱۳۳۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۸۳۸۴۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰آذریار۱۱۳۰۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۲۴۶۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱آریانی پور۱۱۳۴۱۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۴۹۲۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲آقاجان زاده۱۱۳۳۳۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۸۷۹۶۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۳آقاجری۱۱۳۴۵۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۶۱۸۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۴آل حیدر۱۱۳۳۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۱۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۵باباجانی۱۱۳۴۲۰اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۱۶۲۸۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۶باسره۱۱۳۳۳۱ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۸۱۱۶۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۷باسفرهارجانی۱۱۳۴۲۸سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۴۲۸۶۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۸بتولی۱۱۳۴۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۷۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۹بختیاری رفعت۱۱۳۴۶۲جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۲۶۶۱۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۰برادری۱۱۳۵۱۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۱۱۰۴۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۱برق پیما۱۱۳۴۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۷۷۸۹۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۲بروجردی۱۱۳۴۱۵بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۱۸۴۴۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۳بهارلو۱۱۳۴۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۷۰۱۸۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۴بهمنی۱۱۳۴۲۳تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۱۲۹۸۵۰۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۵پایدار۱۱۳۳۲۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۵۸۸۶۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۶پرواز۱۱۳۴۵۲رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۲۷۰۳۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۷تاباق۱۱۳۵۳۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۹۷۸۴۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۸ترابیان سامانی۱۱۳۵۲۹سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۶۲۴۷۰۸۸۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۹جباری۱۱۳۴۰۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۰۵۶۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۰جدیدی۱۱۳۳۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۴۸۱۸۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۱جلالی۱۱۳۴۸۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۷۳۸۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۲جوزدانی۱۱۲۸۳۱قم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۲۰۱۴۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۳چنگیزی۱۱۳۳۴۳ورزنه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۱۷۷۱۸۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۴حبیبی۱۱۳۳۴۰قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۰۰۵۹۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۵حسینی۱۱۳۳۱۹سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۴۷۳۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۶حق شناس۱۱۳۴۴۵نظرآباد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۶۰۲۱۰۳۳۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۷حیدرپور۱۱۳۵۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۵۶۹۴۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۸خاکپور۱۱۳۳۴۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۳۰۶۹۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۳۹خانمحمدی۱۱۳۵۱۲محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۹۱۲۰۰۳۴۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۰خانی۱۱۳۴۸۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۰۳۳۱۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۱خدابنده۱۱۳۴۲۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۹۲۴۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۲دوکوهکی۱۱۳۳۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۰۱۹۱۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۳راستی۱۱۳۴۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۲۲۱۴۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۴رجبی شیزری۱۱۳۳۵۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۳۷۳۱۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۵رحمتی۱۱۳۴۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۴۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۶رحیم زاده۱۱۳۴۳۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۹۶۱۳۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۷رحیمی پور۱۱۳۳۳۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۳۵۱۳۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۸رفیع پور۱۱۳۵۴۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۳۰۱۱۰۰۹۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۹رفیعی۱۱۳۴۵۵پرند۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۳۱۷۲۳۷۶۱۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۰رنجبر۱۱۳۳۹۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۰۸۸۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۱رنجبر۱۱۳۴۷۶جهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۳۶۶۹۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۲روزگاری۱۱۳۴۵۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۴۸۰۳۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۳رهبری۱۱۳۳۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۸۵۰۴۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۴زری راد۱۱۳۳۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۹۳۹۱۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۵زینل پور۱۱۳۳۵۵لار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۲۸۳۳۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۶ساریخانی۱۱۳۴۴۷کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۳۳۹۹۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۷سرخوش۱۱۳۵۳۸ساوه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۴۰۳۸۰۰۳۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۸سعیدنیا۱۱۳۵۴۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۴۹۴۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۹سلطانی۱۱۳۳۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۳۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۰سودخواه۱۱۳۵۲۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۴۷۸۹۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۱سیفی۱۱۳۵۱۴لالجین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۱۲۷۹۶۵۳۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۲شاهمیری۱۱۳۵۱۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۴۱۴۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۳شبانی۱۱۳۳۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۰۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۴شریفی زاده۱۱۳۳۲۸مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۴۶۸۱۰۴۹۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۵شعبانپور۱۱۳۵۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۵۰۳۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۶شمس۱۱۳۳۱۳آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۴۵۶۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۷شمسی۱۱۳۴۰۵گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۴۱۴۷۰۸۷۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۸صادق اصمع۱۱۳۴۲۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۴۲۹۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۶۹صافی۱۱۳۳۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۱۲۹۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷۰صفری۱۱۳۴۳۴ری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۲۹۹۳۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷۱صلاحی۱۱۳۴۳۱کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۸۶۶۴۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷۲طلایی عبدی۱۱۳۴۱۸نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۵۷۵۰۰۶۸۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷۳طهماسبی۱۱۳۵۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۵۱۴۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷۴ظفری۱۱۳۴۱۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۳۹۸۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷۵عابدینی۱۱۳۴۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۹۹۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷۶عادل۱۱۳۵۲۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۷۸۱۳۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷۷عارفیجیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۳۱۲۷۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷۸عبدالهی۱۱۳۵۲۱ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۶۴۷۱۵۴۵۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۷۹عظیمی۱۱۳۴۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۳۸۸۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۰علیرضایی۱۱۳۳۲۰حاجی آباد-هرمزگان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۶۸۷۳۷۹۳۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۱علیرضایی۱۱۳۳۲۷بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۰۴۸۹۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۲علیرضایی۱۱۳۴۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۶۵۹۱۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۳علیمرادیان۱۱۳۴۴۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۸۴۵۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۴غلامپور۱۱۳۴۳۶پردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۱۲۹۷۶۱۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۵غلامی۱۱۲۸۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۸۹۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۶فاضلی۱۱۳۳۰۸سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۲۶۴۲۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۷فتوتی۱۱۳۵۲۵شهریار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۰۷۸۲۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۸فخاری۱۱۳۴۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۹۵۸۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۹فرامرزی۱۱۳۴۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۱۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹۰فرهنگیان۱۱۳۴۷۷شمس اباد (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۵۹۷۴۱۸۳۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹۱فریمانی۱۱۳۴۶۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۵۳۶۵۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹۲فلاح۱۱۳۴۲۹بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۴۳۲۵۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹۳فومنی۱۱۳۴۲۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۴۵۲۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹۴قاسمی۱۱۳۵۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۸۸۰۶۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹۵قشقایی۱۱۳۳۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۶۶۸۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹۶قلیخانی۱۱۳۴۱۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۲۸۸۱۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹۷کرانی۱۱۳۳۳۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۲۳۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹۸کردآبادی۱۱۳۴۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۳۴۵۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۹۹کردیان۱۱۳۴۶۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۶۹۱۳۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۰کرمی۱۱۳۴۸۲برازجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۵۲۲۰۰۷۵۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۱کشاورز۱۱۳۴۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۷۶۷۹۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۲کوچکی۱۱۳۵۱۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۶۳۶۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۳کیوان نسب۱۱۳۴۳۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۴۴۵۹۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۴گلستانی پور۱۱۳۴۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۲۵۶۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۵گنج وند۱۱۳۴۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۷۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۶گودرزی۱۱۳۴۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۵۰۴۳۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۷لطفی۱۱۳۳۳۶گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۱۹۸۱۰۴۹۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۸لکهاییجم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۳۵۸۴۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۹مالکی۱۱۳۴۱۶قروه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۳۸۷۴۰۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱۰مبارکی۱۱۳۳۵۸هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۳۳۹۳۰۴۳۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱۱متوسل۱۱۳۳۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۰۲۰۱۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱۲محبی۱۱۳۴۴۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۶۷۵۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱۳محمدزاده۱۱۳۴۴۹شفت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۵۴۰۶۴۳۵۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱۴محمدی۱۱۳۵۴۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۳۴۶۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱۵مداح۱۱۳۴۵۸میمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۴۶۴۰۰۸۳۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱۶مرادی۱۱۳۴۴۸بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۷۴۹۱۷۵۵۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱۷مرتضوی۱۱۳۴۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۹۸۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱۸مشکاتی۱۱۳۵۲۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۱۴۳۸۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۱۹منیری۱۱۳۳۳۳لواسان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۵۵۷۶۰۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲۰موحدیان۱۱۳۴۸۶ملارد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۳۹۷۴۳۱۶۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲۱موسوی۱۱۳۴۷۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۲۴۵۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲۲مهدی زاده۱۱۳۳۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۴۰۳۶۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲۳مهرآسا۱۱۳۳۵۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۳۶۸۲۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲۴نارنجی ثانی۱۱۳۵۳۴سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۸۰۷۶۰۰۹۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲۵نامور۱۱۳۴۰۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۲۱۴۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲۶نصری۱۱۳۳۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۰۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲۷نوری۱۱۳۳۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۲۵۷۴۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲۸ولی نژاد۱۱۳۳۱۲بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۸۲۳۱۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲۹یاراحمدی۱۱۳۵۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۸۳۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۳۰یگانه۱۱۳۳۱۱دهبارز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۴۰۰۹۲۹۳۹۰۷۹۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۵ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدزاده۱۱۲۹۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۱۹۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲اسلامی۱۱۳۲۱۹زرند۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۹۹۷۸۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳اسماعیل اثاری۱۱۳۲۰۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۳۱۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴اسماعیلی۱۱۳۱۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۰۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵اقلیدی۱۱۲۹۸۸اقلید۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۲۶۰۳۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶امامی فر۱۱۲۹۷۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۱۱۴۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷امیری۱۱۳۱۸۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۷۳۲۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸امیری۱۱۳۲۹۲الشتر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۲۰۷۶۰۶۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹امینی۱۱۳۳۰۴دیواندره۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۳۴۵۹۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰اهل یرف۱۱۳۱۹۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۴۹۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱آبار۱۱۳۲۹۵پردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۲۱۶۲۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲آزموده۱۱۳۱۹۶اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۲۲۴۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳آهنگری۱۱۳۳۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۴۶۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۴باقرپور۱۱۲۸۹۸قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۵۷۱۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۵باقری زاده۱۱۳۰۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۶۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۶برازنده۱۱۲۹۹۶فردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۱۰۲۸۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۷برزگر۱۱۳۱۹۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۴۴۷۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۸برزگری۱۱۳۲۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۱۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۹بلاقی۱۱۲۹۶۲ممقان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۶۱۶۹۵۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۰بیات۱۱۳۱۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۸۲۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۱بیاتی۱۱۳۲۱۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۴۸۹۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۲بیشه۱۱۳۲۰۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۴۱۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۳پورغلام۱۱۳۱۷۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۶۵۲۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۴پورنجف۱۱۲۸۹۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۵۵۴۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۵پویان مهر۱۱۲۹۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۸۳۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۶تجلی۱۱۲۸۰۳فردوس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۹۳۴۷۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۷تقی پور۱۱۳۲۹۱مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۳۰۳۸۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۸ثلاله۱۱۳۱۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۴۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۹جعفری۱۱۲۹۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۹۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۰جلیلی۱۱۲۹۰۰گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۲۳۹۶۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۱جلیلیات۱۱۲۸۴۸گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۱۵۶۹۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۲حاجی تبار۱۱۲۹۲۷آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۰۷۲۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۳حبیبی۱۱۲۸۹۹قم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۷۰۹۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۴حسنوند۱۱۲۹۵۹خارک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۸۹۸۸۷۵۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۵حسینی۱۱۳۲۰۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۰۶۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۶حسینی۱۱۹۲۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۵۴۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۷حیدری۱۱۲۸۷۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۹۵۳۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۸حیدری۱۱۲۹۱۸کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۹۴۹۶۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۹خلردی۱۱۲۸۹۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۹۱۳۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۰خلیل ربیع۱۱۲۸۶۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۹۰۹۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۱خواجوندزریری۱۱۲۹۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۰۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۲درخش۱۱۲۹۴۴کازرون۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۵۹۵۹۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۳دهقانی۱۱۳۲۰۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۶۸۲۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۴راستی۱۱۲۸۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۷۶۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۵رحیمی۱۱۳۲۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۱۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۶رحیمیان۱۱۲۹۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۸۲۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۷رضایی۱۱۲۷۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۷۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۸رضایی۱۱۲۹۲۳ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۵۱۵۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۹رضایی۱۱۲۹۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۶۰۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵۰رضوانمنش۱۱۳۲۸۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۳۶۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵۱رضوانی۱۱۳۲۰۹نقده۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۳۲۵۵۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵۲رمضانپور۱۱۳۲۹۰تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۵۰۵۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵۳زارعی۱۱۲۹۶۹فسا۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۲۴۶۹۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵۴زالی کاهکش۱۱۳۰۰۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۸۱۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵۵زاهدی۱۱۲۹۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۸۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵۶زین العابدی۱۱۳۲۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۱۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵۷ساجدی۱۱۳۲۱۰شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۰۷۱۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵۸سجادی۱۱۲۸۹۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۰۲۳۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۵۹سعادت پور۱۱۲۸۴۰نقده۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۸۵۱۰۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۰سلطانی۱۱۳۲۹۶صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۱۵۲۵۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۱سنایی۱۱۳۲۲۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۳۹۱۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۲سیبدری۱۱۳۱۷۹لشت نشاء۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۳۵۴۲۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۳شاهبهرامی۱۱۲۹۶۵چالوس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۹۲۶۹۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۴شاهرخی۱۱۲۸۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۶۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۵شرفی۱۱۲۹۰۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۸۱۸۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۶شعبانپور۱۱۳۱۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۸۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۷شعبانی۱۱۲۹۶۰لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۷۷۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۸شفیعی۱۱۲۸۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۱۰۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۶۹شهیدپور۱۱۲۸۶۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۱۳۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۰شیخ زاده۱۱۲۸۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۷۴۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۱صادق زاده۱۱۲۹۴۱هشترود۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۷۳۸۹۰۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۲صادقی دلگشائی۱۱۲۹۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۵۸۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۳صادقیان۱۱۲۹۹۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۹۱۴۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۴صالحیتهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۸۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۵صالحی۱۱۲۹۲۸آبیک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۴۲۰۱۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۶صالحی۱۱۲۹۹۲ابهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۰۹۹۳۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۷صلاحی۱۱۳۲۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۷۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۸طاهری۱۱۲۹۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۸۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۹طیبی۱۱۳۳۰۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۳۷۳۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۰عابدی۱۱۳۲۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۳۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۱عباسی۱۱۲۹۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۰۹۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۲عبداعلی زاده۱۱۲۹۷۱کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۱۴۲۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۳عبدالهی۱۱۲۹۵۶گله دار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۰۵۷۶۷۴۴۵۰۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۴عبدی۱۱۲۸۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۸۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۵عدالتکار مقدم۱۱۲۹۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۰۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۶عربیان۱۱۲۸۷۴سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۱۶۳۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۷عسگری نژاد۱۱۳۱۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۵۲۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۸عسگری۱۱۳۲۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۸۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۹عسگری۱۱۳۳۰۰زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۴۵۱۳۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹۰عظیم زاده۱۱۲۹۵۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۰۸۵۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹۱علی پور۱۱۳۳۰۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۰۸۷۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹۲علی زاده۱۱۲۹۶۴زابل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۷۵۶۱۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹۳علی نقی حسین۱۱۲۹۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۶۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹۴عمرانی۱۱۳۲۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۶۹۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹۵عیدی مراد۱۱۲۹۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۵۳۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹۶غلامپورفرجی۱۱۳۲۹۹قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۲۸۷۴۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹۷فاخری۱۱۲۹۴۸نظرآباد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۰۱۵۷۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹۸فتحی۱۱۳۲۱۳نور۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۲۵۴۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۹۹فداکارنغندر۱۱۳۳۰۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۰۰۴۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰۰فراهانی۱۱۲۹۸۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۰۲۷۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰۱فضل الهی۱۱۳۲۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۸۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰۲فولادچنگ۱۱۲۹۸۴جناح۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۹۰۰۶۷۹۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰۳قاجار۱۱۲۹۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۷۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰۴قاسمی۱۱۲۹۲۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۱۷۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰۵قاسمی۱۱۲۹۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۶۴۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰۶قربانی۱۱۳۲۹۸بیجار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۲۹۱۳۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰۷قلی زاده۱۱۳۱۹۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۸۰۷۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰۸قنبری برزیان۱۱۲۹۰۸بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۰۳۳۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۰۹کامجور۱۱۳۲۰۸شمس اباد (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۰۱۱۴۱۸۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۰کریم زاده۱۱۲۹۵۱رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۸۰۷۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۱کمالی۱۱۳۱۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۷۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۲کیلانی۱۱۳۱۷۶پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۷۷۹۶۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۳گلرخ۱۱۲۷۰۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۱۳۲۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۴گلشاهی۱۱۳۲۲۲زابل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۲۷۴۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۵محدثین۱۱۲۹۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۶۳۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۶محمدرضایی۱۱۲۹۲۱کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۷۹۰۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۷محمدی۱۱۲۹۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۷۶۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۸محمدی۱۱۳۲۰۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۴۳۴۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۹مرمری ثانی۱۱۳۱۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۱۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲۰مزینانی۱۱۲۹۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۷۸۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲۱مشایخی۱۱۲۹۱۷نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۸۹۲۳۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲۲مشایخی۱۱۲۹۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۹۲۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲۳معاشری۱۱۲۸۳۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۱۲۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲۴مکارچیان۱۱۳۲۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۰۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲۵موسوی زاده۱۱۲۹۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۸۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲۶میرحیدری۱۱۳۲۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۷۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲۷میکاییلی۱۱۲۹۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۱۸۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲۸نادری۱۱۲۹۹۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۵۶۵۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲۹نظرپور۱۱۳۲۹۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۴۷۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳۰نظیفی۱۱۳۰۰۹اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۰۶۹۶۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳۱نگارنده۱۱۲۸۰۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۶۱۸۹۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳۲نور۱۱۳۱۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۹۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳۳نیازی۱۱۲۹۹۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۸۸۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳۴نیک بخت۱۱۲۹۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۱۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳۵نیکبخت۱۱۳۲۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۳۳۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳۶هدایی۱۱۳۱۸۶رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۵۸۷۹۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳۷یاوری۱۱۳۱۷۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۹۷۵۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳۸یعقوبی۱۱۲۹۴۷ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۲۰۰۴۷۹۳۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ و ۴ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۱۱۲۷۳۹شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۴۳۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲اقبالی نژاد۱۱۲۸۵۷رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۹۷۱۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳امیدوار۱۱۲۸۵۸اقلید۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۶۴۰۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴انصاری زاده۱۱۲۸۷۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۱۶۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵انهاری۱۱۲۸۶۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۱۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶اهل یرف۱۱۲۹۱۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۸۰۹۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۷آسا۱۱۳۰۰۶ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۹۵۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۸باززنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۱۱۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۹بازیار۱۱۲۹۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۷۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۰بزم آرا۱۱۲۷۲۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۲۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۱بنی اسدی۱۱۲۷۴۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۲۷۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۲بورقی۱۱۳۰۱۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۳۹۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۳پارساشریف۱۱۲۹۷۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۸۵۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۴پهلوانلو۱۱۲۷۱۹طرقبه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۸۵۷۰۹۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۵ترکمان۱۱۲۸۵۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۶۱۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۶جعفرخانی۱۱۲۸۶۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۴۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۷حسن لی۱۱۰۸۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۸حسینی۱۱۱۲۶۳هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۵۸۹۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۹حسینی۱۱۲۲۹۰کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۴۵۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۰حسینی۱۱۲۸۴۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۳۳۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۱حسینی۱۱۲۹۸۶پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۰۳۸۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۲خاتمی۱۱۲۶۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۳۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۳خادم۱۱۲۸۸۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۹۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۴خدابخشی۱۱۲۸۰۶ملایر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۰۹۳۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۵دار۱۱۲۸۷۱دهلران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۲۵۰۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۶داودی۱۱۲۰۲۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۹۴۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۷دریکوند۱۱۲۸۶۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۳۵۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۸دهقانی۱۱۳۰۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۶۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۹ردایی۱۱۲۶۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۰رضایی جم۱۱۲۸۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۱روزبهانی۱۱۲۹۷۵بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۶۹۳۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۲روزبهانی۱۱۲۹۷۶اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۸۵۹۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۳رئوفی۱۱۲۸۴۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۷۱۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۴رئیسی۱۱۳۰۱۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۲۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۵زارع۱۱۲۸۸۸یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۴۷۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۶زارعی۱۱۲۸۱۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۷۲۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۷سنجابی۱۱۳۰۱۶رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۹۱۶۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۸سیدرحیم زاده۱۱۲۶۷۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۵۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۹شاکرمی۱۱۲۸۷۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۳۴۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۰شاه نوشی۱۱۲۹۸۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۸۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۱شاهدی۱۱۲۹۱۹رودسر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۸۳۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۲شیرزادی۱۱۲۹۸۷جهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۶۴۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۳صلواتی پور۱۱۲۹۱۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۰۵۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۴طاهری۱۱۲۸۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۱۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۵علائی۱۱۲۸۷۲امام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۷۳۰۶۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۶علی۱۱۲۶۷۳پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۱۴۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۷غطاوی۱۱۲۸۶۳فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۵۰۶۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۸غفوری۱۱۲۹۱۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۹۶۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۹فمصیری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۰۰۳۷۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۰فاطمی پور۱۱۲۹۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۱فیضی۱۱۲۸۳۰نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۲۲۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۲قبادی۱۱۱۶۸۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۴۵۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۳قلی پور۱۱۲۸۶۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۶۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۴قناعت پیشه۱۱۲۸۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۰۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۵کوچکی حسین کیاده۱۱۲۹۶۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۵۱۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۶گلچین۱۱۲۶۲۷کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۷۷۴۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۷گلستانی پور۱۱۲۷۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۵۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۸گودرزی۱۱۲۹۱۴مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۰۶۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۹لاح۱۱۲۸۲۷میبد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۱۳۳۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۰لطفی۱۱۲۸۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۱مرادی۱۱۲۷۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۴۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۲مرادی۱۱۲۸۲۸بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۷۶۷۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۳مشابخی۱۱۳۱۴۶خمین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۸۵۴۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۴ملک خانی۱۱۲۸۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۵مومنی۱۱۲۸۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۶نجفیبومهن۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۸۱۹۶۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۷هراتی۱۱۳۰۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۸۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۸یگانه۱۱۳۰۱۲بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۷۰۳۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۲۷۲۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۱۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲احدی۱۱۲۷۴۸جم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۹۳۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳احمدلو۱۱۲۷۳۸اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۳۶۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴احمدی نیا۱۱۲۲۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵اسداله زاده۱۱۲۷۱۴شیروان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۴۴۰۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶افشار۱۱۲۲۹۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۳۹۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷افشاری۱۱۲۷۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸اکبری۱۱۲۷۱۶خوی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۴۴۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۹ال حسینی۱۱۲۶۶۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۴۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۰امیری۱۱۲۶۵۹مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۹۷۴۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۱اوجبی۱۱۲۶۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۱۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۲باباخانی۱۱۲۶۹۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۰۳۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۳باسره۱۱۲۱۸۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۵۴۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۴بخشی۱۱۲۷۳۶میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۲۳۷۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۵بشارت لو۱۱۲۷۰۵مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۲۳۳۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۶بواناتی۱۱۲۶۵۴بوانات۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۶۶۱۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۷بهمن۱۱۲۷۰۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۳۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۸پاکدامن۱۱۲۷۲۶پرند۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۸۰۶۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۹پوراذریان۱۱۲۷۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۴۴۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۰پورزادان۱۱۲۶۹۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۴۱۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۱پورکاظمی۱۱۲۶۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۳۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۲تاجیک۱۱۲۷۲۹پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۵۷۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۳ترابی۱۱۲۷۱۳آباده۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۳۴۴۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲۴ترشیزی۱۱۲۶۴۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۸۳۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۵ترشیزی۱۱۲۶۷۰شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۹۳۰۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲۶جابری۱۱۲۷۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۷جعفری۱۱۲۷۱۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۲۴۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲۸جلیلی مهر۱۱۲۶۶۳یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۰۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲۹جمشیدی راد۱۱۲۲۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۶۳۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۰جمشیدی۱۱۲۶۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۱۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۱جودکی۱۱۲۷۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۳۲چگینی۱۱۲۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۸۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۳حسام۱۱۲۷۰۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۲۹۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۴حسین پور۱۱۲۶۹۰آباده۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۳۰۳۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۳۵حقیقت۱۱۲۲۷۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۵۷۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۶حورزان۱۱۲۷۱۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۶۲۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۳۷حیدری۱۱۲۶۳۲سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۷۹۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۳۸خانی۱۱۲۶۴۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۴۷۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۹خاوری۱۱۲۶۳۱کوهدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۵۳۳۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۰خضرایی۱۱۲۶۴۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۱۴۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴۱خوش بصیرت۱۱۲۷۴۷شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۰۶۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴۲دوستی زاده۱۱۲۷۳۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۵۱۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴۳دهقانی۱۱۲۶۴۰کمالشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۸۵۴۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۴رازانی۱۱۲۶۴۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۱۵۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۵رحمانی۱۱۲۶۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۲۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۶رحیمی۱۱۲۷۴۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۸۶۱۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴۷رستگاری۱۱۲۶۶۰آباده۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۶۷۸۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۸رشیدی۱۱۲۶۸۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۴۳۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴۹روزبهبروجرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۹۵۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵۰رئیسی سرتشینزی۱۱۲۷۹۹شلمزار۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۴۹۱۸۸۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۱سالکی فرد۱۱۲۷۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۸۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵۲سلیمان زاده۱۱۱۲۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۶۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۳سلیمانی۱۱۲۸۶۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۱۲۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۴سیف الهی۱۱۲۶۶۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۳۲۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۵شریفی۱۱۲۶۴۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۵۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵۶صادقی۱۱۲۷۰۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۰۴۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۷صالحی۱۱۲۶۹۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۲۴۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵۸صبحی۱۱۲۲۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۵۹صفری۱۱۲۶۹۶صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۷۷۲۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۰طهماسبی۱۱۲۲۹۴فردوسیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۵۴۰۳۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۱عاطفی۱۱۲۶۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۶۲۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۶۲غلام زاده۱۱۲۶۶۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۳۰۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۳فرشیدیان۱۱۲۲۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۷۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۴فیرزوابادی۱۱۲۶۳۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۷۳۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۶۵قریشی۱۱۲۶۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۷۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۶قلندری۱۱۲۷۴۲بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۷۵۰۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۷کریمپور۱۱۲۷۵۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۹۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۶۸کلانی۱۱۲۶۳۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۰۰۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۶۹لقایی زاده۱۱۲۲۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۶۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۰محمدخانی۱۱۲۸۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۷۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۷۱محمدی۱۱۲۶۴۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۳۸۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۲محمودیان۱۱۲۷۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۰۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۳مختاری۱۱۲۶۲۶خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۸۰۲۱۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۴مداح۱۱۲۶۸۴میمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۴۰۸۲۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۷۵مرادیان۱۱۲۶۵۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۳۸۹۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۷۶مشکاتی۱۱۲۶۸۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۹۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۷مظفری۱۱۲۷۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۶۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۸مقامی۱۱۲۶۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۱۱۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۹ملکی۱۱۲۶۴۴کاشمر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۴۵۷۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۰منصوری۱۱۲۶۲۵تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۹۸۷۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۱موسوی۱۱۲۶۴۵قیدار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۵۹۶۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۲مولایی۱۱۰۶۹۴سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۲۷۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۳میرافتاب۱۱۲۶۳۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۰۷۴۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۴میرزاقایی۱۱۲۷۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۲۳۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۸۵میرکهنوج۱۱۲۶۸۸جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۹۱۰۷۶۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۶نجفی۱۱۲۶۶۹نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۲۳۱۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۷نصوحیان۱۱۲۶۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۸۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۸نظری۱۱۲۲۹۲دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۷۵۴۰۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۹نعیمی۱۱۲۷۲۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۰۰۰۸۶۹۰۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۹۰نقی پور۱۱۲۶۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۹۱نمازی۱۱۲۷۰۰نهبندان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۶۸۸۰۹۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۹۲ولیزاده۱۱۲۷۳۱نقده۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۷۶۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۹۳هاشمی۱۱۲۶۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۹۰۰۶۵۱۲۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدزاده۱۱۲۱۸۷بوکان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۸۹۸۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲اسماعیلی۱۱۲۱۵۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۱۱۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳اعرافی۱۱۲۲۶۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۵۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴امانی۱۱۲۱۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۸۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۵امین فر۱۱۲۱۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۷۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۶امینی۱۱۲۱۶۴تیران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۳۴۴۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۷انصاری۱۱۲۰۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۸۰۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۸باقرزاده۱۱۲۲۵۸جهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۷۲۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۹پیرزاده۱۱۲۲۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۲۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۰ثمودی۱۱۲۱۴۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۱۰۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۱جلیلی۱۱۲۱۶۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۹۹۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۲حمامی۱۱۲۲۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۶۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۳دایی۱۱۲۱۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۴۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۴درویشی مقدم۱۱۲۱۷۳رودهن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۶۱۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۵دلگشایی۱۱۲۲۶۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۸۲۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۶رادمان۱۱۲۱۵۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۴۲۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۷رشیدی۱۱۲۱۸۸قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۳۴۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۸رمضانی۱۱۲۲۵۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۸۹۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۹زمانی۱۱۲۱۷۶رحیم آباد(گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۶۷۴۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۰ساروقی۱۱۲۱۶۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۹۶۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۱سروش۱۱۲۲۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۲۵۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۲سعادت۱۱۲۲۸۱داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۱۴۴۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۳سیار۱۱۲۲۶۳ساوه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۵۷۲۳۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۴شاهرضایی۱۱۲۲۷۷زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۲۲۳۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۵شاهمنصوری۱۱۲۱۶۳تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۰۲۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۶صفری۱۱۲۲۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۹۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۷ضمیری۱۱۲۱۶۶سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۳۴۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۸طاهری۱۱۲۲۷۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۶۳۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۹طباطبایی۱۱۲۲۸۴رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۹۹۱۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۰طوبی۱۱۲۲۷۵جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۵۹۸۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۱عباس نژاد۱۱۲۱۴۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۰۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۲عربی۱۱۲۲۶۹هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۲۷۹۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۳فاطمی پور۱۱۲۲۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۴فتاح زاده۱۱۲۱۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۵۹۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۵فرحناکی۱۱۲۱۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۶فلاج پسند۱۱۲۱۵۲کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۷۶۴۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۷قناعی۱۱۲۱۵۹سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۵۱۶۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۸کشاورز۱۱۲۲۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۵۸۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۹محمدیان۱۱۲۱۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۷۴۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۰موسوی مقدم۱۱۲۲۵۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۹۰۰۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۱نظری۱۱۲۱۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۲نوحی۱۱۲۲۶۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۴۶۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۳نوروزیان۱۱۲۲۵۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۸۳۹۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۴یزدی زاده۱۱۲۲۸۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۸۰۰۷۶۰۵۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۲
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ و ۳۰ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۱۲۱۱۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۴۸۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲احدی۱۱۲۰۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳احمدپور۱۱۲۰۱۰مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۲۹۱۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴اردبیلیان۱۱۲۰۴۳کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۹۰۱۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵اسکویی۱۱۲۰۱۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۰۵۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۶اشتیانی۱۱۲۰۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۴۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۷باقری۱۱۲۰۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۸بهمنی۱۱۱۹۹۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۱۱۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۹پیروی۱۱۱۹۹۴قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۴۸۸۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۰ترکمان۱۱۲۱۱۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۲۶۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۱توفیقی۱۱۲۰۱۸طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۱۱۵۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۲تیمورنژاد۱۱۲۰۹۷هیچرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۷۰۵۴۶۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۳جان نثاری۱۱۲۰۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۳۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۴جاهد۱۱۲۰۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۸۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۵خاکی۱۱۲۱۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۳۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۶خطیری۱۱۲۰۹۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۵۷۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۷دارابی۱۱۲۰۰۶نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۱۶۹۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۸دشتی۱۱۱۰۳۹اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۲۷۴۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۹رسول زاده۱۱۲۰۹۵بوکان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۰۳۷۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۰رفیعی۱۱۲۱۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۷۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۱ریاحی۱۱۲۰۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۲زینلی۱۱۲۰۳۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۸۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۳ستارزاده۱۱۲۱۰۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۳۴۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۴سلاحورزی۱۱۲۰۲۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۵۲۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۵سلیمی۱۱۲۰۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۴۹۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۶شادکامبوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۱۰۶۰۷۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۷شریعتی۱۱۲۰۳۰علی آباد(گلستان)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۶۵۷۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۸شیخ علیپور۱۱۲۰۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۹صفری۱۱۲۰۹۹مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۱۰۵۸۸۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۰صفی۱۱۱۹۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۷۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۱طیباتی۱۱۲۱۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۵۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۲عزیزی راد۱۱۲۰۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۴۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۳علی نژاد۱۱۱۹۹۳بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۵۴۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۴غلامی۱۱۲۰۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۳۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۵غلامی۱۱۲۰۹۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۶۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۶فریمانی۱۱۲۰۰۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۶۴۴۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۷قادری۱۱۲۰۳۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۹۶۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۸قاسملو۱۱۲۱۴۷سعیدآباد(تهران)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۳۳۷۳۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۹قاسمی۱۱۲۰۲۰زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۰۲۳۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۰قربانی۱۱۲۰۰۷آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۷۱۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۱قلمی۱۱۲۱۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۶۶۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۲لطفی۱۱۲۰۰۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۴۰۳۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۳مرسلی۱۱۲۱۴۰کیش۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۸۲۹۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۴مرشدی۱۱۲۰۲۴دامغان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۴۳۷۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۵مسعودی۱۱۲۰۲۳رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۸۰۸۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۶معصومیایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۸۲۴۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۷ملایی۱۱۲۰۶۶لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۱۰۵۶۶۹۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۸ملکی۱۱۲۰۳۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۹۱۹۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴۹منصوری۱۱۲۰۳۲بروجن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۹۶۶۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵۰موذن۱۱۲۰۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵۱موسوی۱۱۲۰۲۲ارسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۵۹۳۲۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵۲یعقوبیان۱۱۲۰۳۵طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۷۰۰۹۷۲۱۸۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۱
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اباذری۱۱۱۹۵۲شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۲۸۶۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲اتحادی۱۱۱۸۰۹لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۴۲۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳احمدی نیا۱۱۱۹۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۴۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴اردکانی۱۱۱۹۱۴شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۰۹۴۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۵ارشادی۱۱۱۸۷۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۷۸۳۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۶اسماعیلی۱۱۱۹۷۷جم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۷۹۸۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۷اصفهانی۱۱۱۹۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۸امامی۱۱۱۹۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۹بختیاری۱۱۱۹۷۹پردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۵۹۱۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۰بزرگی۱۱۱۹۷۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۷۷۰۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۱بهمنش۱۱۱۸۷۱نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۱۰۸۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۲پهلوانی۱۱۱۹۶۴سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۸۵۹۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۳ترابی۱۱۱۹۸۲سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۹۲۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۴توحیدی۱۱۱۹۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۸۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۵جمالی۱۱۱۹۷۰اهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۹۶۱۰۷۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۶چاکی۱۱۱۴۷۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۷۱۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۷چراغی۱۱۱۹۶۰لالی۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۲۲۳۶۴۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۸حاتمی۱۱۱۹۴۹ایذه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۴۲۷۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۹حسن زاده مقدم۱۱۱۹۶۶شیروان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۸۷۴۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۰حسینی۱۱۱۹۵۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۷۳۳۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۱حسینی۱۱۱۹۶۲ملایر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۶۸۴۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۲حیدری۱۱۱۸۶۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۲۱۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۳حیدری۱۱۱۸۶۹اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۵۲۷۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۴خسروی۱۱۱۹۷۴رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۴۲۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۵ذوالنوری۱۱۱۹۵۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۷۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۶رحمانیان۱۱۱۶۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۷رفیعی۱۱۱۸۶۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۹۴۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۸رئیسی۱۱۱۹۷۵جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۳۳۰۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۹زیبایی۱۱۱۹۵۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۳۲۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۰سهرابی۱۱۱۹۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۷۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۱شب خوان۱۱۱۹۶۵کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۰۴۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۲شعبانی۱۱۱۸۷۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۸۴۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۳صادقیان۱۱۱۹۰۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۵۹۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۴صفری۱۱۱۹۵۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۱۷۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۵طلایی۱۱۱۸۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۰۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۶طلوع نیا۱۱۱۹۸۱سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۵۹۳۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۷فیروزه چی۱۱۱۹۸۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۳۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۸قاسمی۱۱۱۹۰۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۶۶۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۹قاسمی۱۱۱۹۹۰دهلران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۵۰۵۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۰قبادخانی۱۱۱۹۱۸حاجی آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۰۱۰۷۴۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۱قطب الدینی۱۱۱۹۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۲۱۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۲کارشکی۱۱۱۹۸۹گناباد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۷۱۵۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۳کامرانی۱۱۱۴۰۶سلماس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۱۵۴۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۴کرمی۱۱۱۹۷۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۹۷۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۵گودرزی۱۱۹۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۶محبوبی۱۱۱۹۹۱دهلران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۶۷۱۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۷محمدی مهر۱۱۱۹۰۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۰۸۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۸محمدی۱۱۱۹۶۸کیش۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۶۴۷۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۹محمودیان۱۱۱۹۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۸۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۵۰مختارپور۱۱۱۹۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۵۱مصطفوی۱۱۱۹۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۵۲وطن خواه۱۱۱۸۷۸فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۱۲۷۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۵۳یوسفی۱۱۱۸۷۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۳۸۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی خانی۱۱۱۸۰۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۸۴۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲اشرفیان۱۱۱۶۷۵بناب۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۲۸۴۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳اشنای رودی۱۱۱۸۵۳فلاورجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۶۸۱۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴امیری۱۱۱۶۷۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۷۸۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۵ایرجی۱۱۱۸۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۶جعفری۱۱۱۸۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۴۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۷جعفریان۱۱۱۸۵۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۰۶۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۸جوادی۱۱۱۸۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۹حمزه زاده۱۱۱۸۰۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۲۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۰حیدریان۱۱۱۵۸۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۱۳۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۱خطیبی۱۱۱۸۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۲خلجی۱۱۱۶۸۴ری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۷۲۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۳دهقانی۱۱۱۸۶۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۱۸۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۴رحمتی۱۱۱۵۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۸۷۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۵روستا۱۱۱۶۸۷هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۷۰۴۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۶ساسان پور۱۱۱۸۰۵هرسین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۰۶۰۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۷ستاری۱۱۱۷۹۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۹۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۸سلیمانی۱۱۱۸۰۲بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۳۵۷۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۹سلیمانی۱۱۱۸۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۴۳۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۰شریفی۱۱۱۷۴۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۵۰۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۱شیروی۱۱۱۷۶۶طبس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۶۲۰۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۲فتی۱۱۱۸۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۸۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۳فراهانی۱۱۱۶۷۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۳۵۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۴فضلی۱۱۱۸۴۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۲۲۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۵قنبریان اقدم۱۱۱۰۷۷بناب۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۳۹۴۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۶کاظمی۱۱۱۷۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۳۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۷کواکب۱۱۱۶۸۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۷۰۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۸گرشاسبی۱۱۱۸۵۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۱۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۹مختاری۱۱۱۶۸۱ورامین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۹۲۸۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۰مروتی۱۱۱۷۹۹اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۱۵۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۱مساعدی۱۱۱۶۷۹تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۴۷۴۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۲مطوری۱۱۰۳۴۴خرمشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۵۶۰۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۳منیری مهر۱۱۱۸۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۴موسوی۱۱۱۶۷۸شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۲۹۶۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۵مهدی زاده۱۱۱۸۴۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۸۰۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۶میرتهامی۱۱۱۶۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۱۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۷نگارنده۱۱۱۶۷۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۴۰۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۸نوروزی۱۱۱۸۰۱رزن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۸۹۵۹۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۹نیکپور۱۱۱۷۹۶فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۰۸۹۶۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴۰همرنگ۱۱۰۱۵۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۸۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴۱یعقوبی۱۱۱۶۸۲کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۱۰۲۰۵۳۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴۲یوسفی۱۱۱۸۰۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۴۰۰۹۹۵۳۳۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ دی ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۱۵۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲اتحادی۱۱۱۶۶۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۱۸۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳احمدی۱۱۱۵۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۴اسکندری۱۱۱۵۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۵پیروز۱۱۱۵۶۳سرخس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۸۸۹۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۶تاجی۱۱۱۵۵۸زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۹۵۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۷تاجیک۱۱۱۶۶۱قرچک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۴۹۳۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۸جلویانی۱۱۱۵۸۰آغاجاری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۳۹۷۰۶۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۹حصاری۱۱۱۶۲۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۵۰۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۰حیدری۱۱۱۵۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۱درکوند۱۱۱۵۶۷شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۲۵۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۲رجبی احمدآباد۱۱۱۶۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۹۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۳روحانی۱۱۱۶۲۶خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۷۱۸۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۴روحانی۱۱۱۶۵۹خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۱۲۵۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۵سپاهی۱۱۱۵۱۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۲۳۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۶سلامت۱۱۱۶۵۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۰۸۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۷سهیلی۱۱۱۶۶۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۵۹۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۸صفاری۱۱۱۶۶۴سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۰۹۴۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۹عباسی نسب۱۱۱۶۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۴۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۰عز۱۱۱۵۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۷۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۱علیزاده۱۱۱۵۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۳۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۲علیزاده۱۱۱۶۶۵مریوان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۱۹۷۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۳علیمهدی۱۱۱۲۳۸رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۷۹۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۴فتحی۱۱۱۶۴۷نور۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۸۵۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۵فرهادی۱۱۱۶۵۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۵۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۶قاسمی۱۱۱۵۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۶۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۷قاسمی۱۱۱۶۶۰اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۴۰۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۸قناعتیان۱۱۱۶۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۶۵۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۹کاظمی۱۱۱۵۵۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۸۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۰کمالی۱۱۱۶۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۲۳۵۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۱گلچین۱۱۱۵۷۲کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۰۰۴۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۲گنجی۱۱۱۵۷۶بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۳۶۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۳مارکوئی۱۱۱۵۶۸بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۹۵۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۴محمدپور۱۱۱۵۶۲قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۰۹۹۴۴۴۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۵ملکی۱۱۱۵۷۹گناباد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۶۹۹۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۶هادی زاده۱۱۱۶۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۱۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۷همتی۱۱۱۴۰۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۳۰۱۰۰۶۴۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۷