دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ثبت شده در تاریخ ۱۲ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۵۳۵۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۰۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲اخوان۵۳۳۹۸کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۴۰۲۷۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳اذری۵۳۴۲۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱۱۰۵۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴اربابی۵۳۵۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۶۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵ازاد۵۳۳۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۸۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶ازاد۵۳۵۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۷۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷ازنیر۵۳۳۷۵آبادان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹۸۵۰۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۸اسراری۵۳۳۸۴سرخه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۲۵۴۷۰۳۵۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۹اسماعیلی۵۳۵۰۵زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۲۱۱۷۰۰۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۰اقابابایی۵۳۴۲۶آبسرد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۶۸۱۲۳۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۱ال نبی۵۳۴۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱۵۳۵۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۲امیدی۵۳۵۰۰سیاهکل۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱۰۹۷۰۴۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۳اهل یرف۵۳۳۴۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۸۸۳۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۴ایزدپناه۵۳۳۴۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۷۷۱۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۵ایلخانی زاده۵۳۳۴۵قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۸۹۴۵۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۶بحری زاده۵۳۳۷۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۴۶۷۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۷توحیدی۵۳۳۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۷۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۸جاودانی۵۳۵۱۶بافت۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱۹۶۵۰۷۸۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۹جباری۵۳۴۱۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۲۰۱۰۰۰۵۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۰جلالی سریزی۵۳۴۰۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱۶۴۲۰۰۸۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۱حاجی پور۵۳۳۴۹نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۸۴۰۷۰۷۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۲حامدی۵۳۵۲۷خسرو شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۲۴۴۰۵۳۵۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۳حسنوند۵۳۵۱۴الشتر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۶۲۶۷۰۶۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۴حسینی۵۳۴۰۵یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۰۱۹۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۵حسینی۵۳۴۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۰۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۶حکیمی۵۳۴۹۰ری۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۲۲۲۵۰۱۸۱۳۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۷خرمند۵۳۴۱۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۰۴۱۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۸خزایی۵۲۹۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۴۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۹خسروی۵۳۱۸۴نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹۲۰۵۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۰خلیلنژاد۵۳۳۴۰دامغان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹۴۲۰۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۱خلیلی۵۳۵۲۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۵۵۷۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۲خواجه دهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱۷۵۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۳دودل۵۳۵۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۶۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۴دوستی۵۳۴۰۶امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۶۴۸۲۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۵رستمی۵۳۳۸۲آباده۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۸۰۷۷۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۶رسولی۵۳۳۷۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۸۶۲۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۷رضایی۵۳۳۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹۶۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۸رضایی۵۳۴۰۴اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۶۷۰۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۹رضایی۵۳۴۹۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۵۳۶۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۰رمضانی۵۳۴۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۱روحانیان۵۳۳۷۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۸۳۰۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۲زارع۵۳۳۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹۵۲۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۳زمانی۵۳۵۰۲قدس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۰۸۴۵۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۴زنده دل۵۳۳۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۷۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۵زیارتی۵۳۳۴۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۰۰۸۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۶زینال زاده۵۳۴۹۲مرند۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۶۹۲۰۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۷سلوکی۵۳۳۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۴۸۸۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۸شاکری۵۳۵۱۵میانه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱۸۵۷۰۰۵۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۹شاکرین۵۳۵۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۳۹۸۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۰شبانی۵۳۳۷۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹۱۹۷۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۱شفاعت تکلدان۵۳۳۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۶۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۲شهبازی چورسی۵۳۳۷۳خوی۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹۹۵۷۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۳صادقی۵۳۳۵۲چالوس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۸۱۸۵۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۴صادقی۵۳۴۰۱نکا۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۲۳۳۲۰۴۸۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۵صالحی۵۳۵۲۶بوکان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۶۱۶۰۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۶طالب نسب۵۳۴۹۱گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۵۹۰۷۳۷۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۷عباسی۵۳۴۴۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۴۳۵۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۸علیزادمهریار۵۳۵۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱۴۲۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵۹عمادی۵۳۴۱۰دماوند۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۰۲۰۰۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۰عیوقی۵۳۵۰۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۴۱۳۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۱فخاری۵۳۳۶۰آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۱۳۲۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۲فریدونی۵۳۴۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۰۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۳فضلی۵۳۴۱۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۵۸۰۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۴فولادی۵۳۴۶۷محمدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۰۹۵۲۰۳۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۵قسمتی زاده۵۳۳۹۹آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۷۰۳۰۷۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۶کاشانی۵۳۲۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۷کاوسیان۵۳۵۰۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۵۶۸۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۸کاوهشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۷۶۱۰۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶۹گلپا۵۳۳۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۴۵۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۰محامدی۵۳۲۵۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹۷۴۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۱مستوری۵۳۴۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۵۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۲مظاهری۵۳۴۲۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۴۴۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۳مهاجری۵۳۵۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۶۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۴مهیمنی۵۳۳۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۸۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۵موثقی۵۳۳۶۱اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹۳۱۲۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۶مولایی۵۳۲۲۷قاین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۸۲۹۲۰۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۷نجفی۵۳۳۸۰بناب۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۵۷۹۲۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۸نسیمی۵۳۳۶۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۵۱۴۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۹نصیری۵۳۳۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۵۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۸۰نمازی۵۳۴۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۵۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۸۱هاشم خانی۵۳۵۳۵بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۴۲۴۲۰۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۸۲یازرلو۵۳۳۵۳گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۰۰۰۶۴۷۸۰۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴